Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kraftsubstforce; elektr.el.drivkraft powerhans krafter avtog his strength failedpröva sina krafter try one's strength on; ge sig i kast med grapple withav alla krafter så mycket man orkar with all one's might, for all one is worthfå nya krafter regain strengthvara den drivande kraften be the driving forceträda i kraft come into force, come into effecti kraft av by virtue of
i kraftadverbse kraft
1 lagaadjektivvinna laga kraft gain legal force, become law
styrkasubststrength; kraft power, force; intensitet intensityvindens styrka the force of the windandlig styrka strength of mindtrupp force; arbetsstyrka working staff; antal el. numerär strength
verbgöra starkare el. befästa strengthen, confirm; ge kraft, mod fortifybevisa prove; med vittnen attest, verify
klämsubstfå fingret i kläm get one's finger caughtkomma i kläm get jammedråka i kläm get into a mess, get into a fixkraft, energi force, vigour; fart etc. go, dashkläm get the hang
natursubstallm. naturedet ligger i sakens natur it is in the nature of thingsläggning disposition; karaktär characternatursceneri etc. scenery, natural scenerynaturen som skapande kraft etc. natureen vacker natur omgivning beautiful sceneryute i naturen out in the countrykomma ut i naturen get out into the countryside
sprutasubsthandspruta el. för injektion syringe; för besprutning, målning sprayer; brandspruta fire-enginefå en spruta get an injection <mot for>; vard. get a shot <mot for>
verbspurt; med fin stråle squirt; med stor kraft spoutspruta sprinkle, spray; med slang hose; spec. färgel.mot ohyra sprayspruta in inject
© NE Nationalencyklopedin AB