Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

kröksubstantiv~en, ~arbend; av väg el. flod o.d. äv. curve, winding; sväng turn
kurvasubstantiv~n, kurvorallm. curve; [väg]krök äv. bend; diagram graphdålig sikt i kurvan …at the curve (bend)ta en kurva take a curve
kroksubstantiv~en, ~arhake el. häng~ el. met~ etc. hook äv. boxn.lägga ut sina krokar för ngn spread one's net for (try to catch) sbnappa på kroken bildl. swallow (rise to) the baitkrök[ning] bend, curve, turn; vindling windinggå i krokar om väg o.d. windvard.här i krokarna in these parts, about (near) here, hereaboutstypogr. swung dash
svängsubstantiv~en, ~arkrök turn, bend; kurva curve; svepande rörelse sweepgå en sväng runt kvarteret take a walk round the blockvägen gör en [tvär] sväng …makes a [sharp] turn, …turns [sharply]ta ut svängarna vard. go the whole hog; leva loppan live it up
tväradjektiv~t~t avskuren square; brant sheer, steep; skarp el. oförmodad el. om t.ex. krök el. övergång el. vändning abrupt, sharp; plötslig sudden; spec. om svar curt; sur el. vresig surlysubstantiv~en, t.ex. ligga (skära ngt) tvären …crosswise, …acrosssätta sig på tvären eg. el. om föremål get stuck crossways; bildl. el. om person become awkward (cussed)
skarpadjektiv~tallm. sharp; om egg o. eggverktyg äv. keen; brant steep; om smak o. lukt strong; om ljud piercing, shrill; om kontur o.d. äv. distinct, clear; om ljus el. färg o.d. bright, glaring; om sinnen keen, acuteskarp ammunition live ammunitionen skarp bild foto. el. TV. a sharp pictureen skarp gräns bildl. äv. a well-defined limitskarp hörsel accute hearingskarpt intellekt sharp intellectskarp kontrast sharp contrastskarp kritik severe (harsh) criticismskarp krök (kurva) sharp turn (curve)en skarp protest a strong protestskarp tillrättavisning severe reprimandsubstantiv~enskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse skarpen
knäsubstantiv~et, ~neg. knee äv. på byxben o. strumpbyxa; sköte laphan har knän på byxorna his trousers are baggy at the kneessitta i knät på ngn …on sb's knee, …on (in) sb's lapbe på sina bara knän beg on bended knee[s]falla på knä [för…] kneel (kneel down) [to…], go down on one's knees [to…], fall on one's knees [before…]; jfr knäböjagå på knäna bildl. el. vara utmattad be worn out (whacked)ligga (stå) på knä be kneeling, be on one's knees; jfr knäböjakjolen går till knäna …reaches down to the kneesvattnet gick upp till knäna …was knee-deepkrök elbow äv. tekn., bend
© NE Nationalencyklopedin AB