Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

kortvarigadjektiv~t…of short (brief) duration, short; övergående transitory, transientett kortvarigt äktenskap a brief marriage
förgängligadjektiv~tperishable; dödlig mortal; kortvarig transient, transitory
övergåendeadjektivoböjl.som [snart] går över passing; tillfällig äv. temporary; kortvarig äv. …of short duration, transient, transitoryav övergående natur of a temporary natureobehagen är av övergående natur äv. …will soon pass off
tillfälligadjektiv~tdå och då förekommande occasional; slumpartad accidental; om t.ex. upptäckt chance…; om t.ex. inkomst el. kostnad incidental; kortvarig el. provisorisk temporary; temporär el. övergående momentarytillfällig adress temporary addresstillfälligt arbete casual work; odd jobs (pl.)tillfällig bekantskap chance acquaintancehon är här tillfälligt besök …on a chance visit
flyktigadjektiv~tkortvarig fleeting; övergående passing, transient, transitory; i förbigående casual; föga ingående cursoryen flyktig bekantskap a casual acquaintanceen flyktig blick a fleeting glance; i förbigående a casual glanceen flyktig genomläsning a cursory readingombytlig inconstant, fickle, flightykem. volatile
smärtasubstantiv~n, smärtorallm. pain; häftig o. kortvarig pang, twinge [of pain]; lidande suffering; sorg grief; bedrövelse affliction, distressha [svåra] smärtor be in [great] paindet ger häftiga smärtor it causes acute paintransitivt verb~de, ~tbedröva grieve, pain, give…paindet smärtar mig djupt it grieves me deeply, it cuts me to the quickintransitivt verb~de, ~tvärka ache, be painful
2 kortadjektiv=short; kortfattad, kortvarig äv. brief; avfärdande curt <mot with, towards>, abrupt <mot with>tämligen kort ofta shortishett kort besök a brief (short) visitmed korta mellanrum at short (brief) intervalsdra det kortaste strået get the worst of it, come off the loserstanna bara en kort stund …a little whileen kort tid därefter shortly afterwardskort vokal short vowelgöra kortare äv. shorten; förkorta äv. abbreviate, cut down
komma till korta fail, fall short
adverbshortly speciellt i tidsuttr.; kortfattat vanl. briefly; koncist concisely; summariskt summarily; tvärt el. snävt abruptly, curtly; ibland shortför att fatta mig kort to be brief osv.; jfr fattahålla ngn kort keep a tight rein on sbkort sagt in brief; friare to cut a long story shortkort därefter (dessförinnan) el. shortly afterwards (before)kort och gott helt enkelt simply
© NE Nationalencyklopedin AB