Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

kopplatransitivt verb~de, ~ttekn. el. elektr. couple [up]; elektr. (t.ex. element) äv. connect; radio. connect [up (on)]; tele. connect, put…throughbinda i koppel leash, couple; jfr koppelkoppla hunden äv. put the dog on the leadbrottn. o.d.koppla ett grepp put on (apply) a hold
intransitivt verb~de, ~tvard., fattahan kopplar långsamt he is slow on the uptake
partikelverbkoppla avitr. relaxkoppla frånjärnv. o.d. uncouple; tekn. el. elektr. disconnect, disengage; motor. o.d. äv. throw…out of gearkoppla ihopeg. couple…[up] together; connect äv. elektr., join up; friare couple (put)…together, link upkoppla inledning o.d. connect, join up, put…in circuit; t.ex. elektrisk apparat plug inanlita call inkoppla påelektr. o.d. switch (turn) onkoppla på charmen vard. turn on the charmkoppla tillt.ex. vagn put on, attachkoppla upp sigpå nätet,data. connect [to the net], go on-linekoppla urelektr. el. tele. disconnect, disengage; motor. declutch, disengage the clutch
kopplingsubstantiv~en, ~arkopplande coupling osv.; jfr koppla, koppla; connection äv. elektr.; radio. el. tele.;bil. clutch
strömadjektiv~tströmt vatten rapid-flowing waterdet är mycket strömt här there is a strong current heresubstantiv~men, ~marströmning current; vattendrag el. ~fåra stream båda äv. bildl.kalla (varma) strömmar cold (warm) currentsdriva (följa) med strömmen drift [with the current]; bildl. go (swim) with the stream (tide)gå mot strömmen bildl. go (swim) against the streamflöde el. äv. bildl. stream, flow; starkare flood; häftig torrenten ström av ord a stream (flood, torrent) of wordsi en jämn ström in a constant streamelektr. current; elkraft powerbryta strömmen break (switch off) the current, break off the circuitkoppla (slå) på strömmen switch (turn) on the electric current (electricity)vi har ingen ström we have no electricity
släppatransitivt verbsläppte, släpptinte hålla fast ngt let go [of], release [one's hold of]; inte hålla fast ngn let…go; släppa lös let…loose; frige set…free, release; ge upp give up, abandon, relinquish; lossna från come offsläpp mig! let me go!släpp [min hand]! let go [of my hand]!jag släpper dig inte förrän… I won't let you go until…släppa ngn inpå livet let sb get closer to oneinte släppangn med blicken not take one's eyes off…intransitivt verbsläppte, släpptlossna:om t.ex. färg el. skal come off; om t.ex. skruv get (work) loose; inte klibba fast unsticksläppa i sömmarna come unsewnge vika:om t.ex. värk pass off; om spänning relaxsjö., dragga come homereflexivt verbsläppte, släpptsläppa sig vard., fjärta let off
partikelverbsläppa avsätta av put down (off); vard. dropsläppa efterkoppla av relax; vara efterlåten give insläppa efter på t.ex. ett rep slacken, loosen; t.ex. disciplinen relax; t.ex. fordringar reducesläppa framsläppa fram ngn tele., koppla put sb throughsläppa fram ngn [till ngt] let sb (allow sb to) pass [along (on) to…]släppa förbilet…pass, make way for…[to pass]släppa ifrån siglet…go; avhända sig part with; avstå från give up, relinquishsläppa igenomlet…through, allow…to pass through; t.ex. ljus el. ljud äv. transmit; godkänna passsläppa insläppa in luft let in…släppa in ngn [i…] let sb in[to…], admit sb [into…]släppa in ett mål sport., om målvakt let in a goalsläppa löst.ex. fånge set…free, release; djur let (turn)…loose; t.ex. passioner give full rein tosläppa sig lös let oneself go, let one's hair downsläppa neddra (lägga) ned let down; fälla ned (t.ex. bom) lower; kasta ned (t.ex. flygblad) dropsläppa påvatten el. ström turn on; ström äv. switch onsläppa tillstå för supply, find; tillskjuta el. t.ex. pengar contribute; ställa till förfogande make…availablesläppa uppt.ex. ballong send up; drake fly; t.ex. pedal let…up (rise)släppa upp kopplingen på bil let (slip) in the clutchsläppa utallm. let…out <ur of>; fånge äv. release; t.ex. giftigt avfall discharge; ånga let (blow) offsläppa ut djur [på bete] turn…out [to grass]släppa ut luft ur en bilring äv. deflate…sätta i omlopp:t.ex. aktier el. sedlar issue; t.ex. vara put (bring) out, launchsläppa ut ngt på marknaden put…on (bring…into) the marketsömnad. let out
2 slåtransitivt verb och intransitivt verbslog, slagittilldela flera slagel.besegra beat; träffa med (ge) ett slag strike, hit; piska lash; stöta el. smälla knock, bang; som tr. äv.:med flata handen smack, slap; lätt tap, rap; besegra äv. defeat; t.ex. pjäs i schack take, capture
i mera speciella betydelser:meja mow; t.ex. gräs äv. cut; kasta (i tärningsspel) throw; göra:t.ex. knut tie, make; tele., ett nummer dial
slå ngn [gul och blå] beat sb [black and blue]slåbesegra ett lag med 2–1 beat a team two oneslå fienden beat (defeat) the enemyslå ett nummer dial a numberklockan slår två the clock is striking twodet slog mig föll mig in it crossed my mind; frapperade mig it struck meslå ngn i ansiktet hit (med handen äv. slap, smack) sb in the faceslå ngn i huvudet knock (bang) sb on the headslångt i bitar smash (knock, break)…to piecesslåen boll i nät hit…into the netbollen slog i nät[et] …hit the netslånäven i bordet bring down…on [to] the table with a bang; bildl. put one's foot downslå huvudet i (mot) en sten bump (knock) one's head on (against)…slå i dörrarna slam (bang) the doorsslå i en ordbok consult (look sth up in) a dictionaryslå ngn med häpnad strike sb with amazement (awe)slå armarna om ngn throw (put) one's arms round…
intransitivt verbslog, slagit (jfr äv. slå)vara i rörelse beat; om hjärta äv. el. häftigt throb, pound; om vågor äv. lap; om dörr be banging; om fisk be splashing about; fladdra (om t.ex. segel) flapdörren står och slår …keeps bangingfågeln slår med vingarna …beats (flaps) its wingsregnet slår mot fönstret the rain is beating against…om klockaklockan slår varje kvart the clock strikes every quarter of an hourslå an be a [great] hit, catch on
reflexivt verbslog, slagitslå sig skada sig hurt oneselfslå sig i huvudet (på knät) hurt (bump) one's head (knee)slå sig på knäna slap one's kneesslå sig för bröstet stoltsera swagger, blow one's own trumpetslå sig på angripa el. t.ex. andningen attack, affectslå sig bågna warp, cast
partikelverbslå antr.:ton el. tangent strike; sträng äv. touchitr. catch on, become popular <publiken with…>slå an på ngn catch (take) sb's fancy, make a favourable impression on sb; imponera på impress sbslå avhugga av knock off; bryta itu break…in two; meja av el. gräs mow, cutkoppla ur o.d. switch offslå av 200 kronor [på priset] pruta knock (take) off…[from the price]slå av på takten (kraven etc.) reduce…, go easy on…slå borthälla pour (kasta throw) away; vifta etc. whisk (flick) away (off)bildl. drive (chase) away; skaka av sig äv. shake off; bagatellisera make light ofslå bort tanken på ngt äv. dismiss the thought of sthslå bort ngt med ett skämt pass…off with a jokeslå fastbildl.se fastslåslå felse felslå sig frameg. fight one's way through; lyckas make one's way, get onslå it.ex. spik drive (knock, hammer)…injag slog i huvudet när jag föll I hurt (bumped) my head…slåplugga i sig ngt cram (drum) sth into one's headslålura i ngn ngt talk sb into believing sthslå ifrånkoppla från switch off; t.ex. motor äv. cut outslå ifrån försvara sig defend oneselfslå ifrån sig ngt: avvisa reject…; skaka av sig shake off…; tankar äv. dismiss…tyget slår ifrån sig smuts …doesn't absorb [the] dirt, …is dirt-resistantslå igenstänga:t.ex. bok el. låda close (shut)…[with a bang]; t.ex. dörr äv. slam…to (shut), bang; t.ex. lock bang (snap)…downslå igen [butiken] bildl. shut up [shop], close downstängas shut of itself [with a bang]; om dörr äv. slam shutslå igenomgöra succé:om person make a name for oneself; om sak be a success (hit)slå igenom med en bok make one's name with…slå ihjälslå ihjäl ngn kill…; litt. slay…han slog ihjäl sig vanl. he was killedslå ihjäl tiden kill timeslå ihopslå mot varandra:händer clap; klackar click…[together]slå igen (t.ex. bok) close; fälla ihop:t.ex. fällstol fold [up]; paraply close, put downslå samman put…together, make…into one; förena join, combine, unite, fuse <till ngt into…>; hand. merge <till into>, amalgamate; lägga ihop put…together; t.ex. tillgångar äv. poolslå sig ihop inbördes join together, uniteom de slår sina kloka huvuden ihop …lay (put) their heads togetherslå sig ihop [om en present] club together (amer. pitch in) [to buy…]slå sig ihop med ngn join [forces] (associate oneself, amer. tie up) with…slå inhamra in drive (knock, hammer) inslå sönder:t.ex. fönster smash; t.ex. dörr batter…down, smash (bash) inslå in öppna dörrar bildl. batter at an open doorslå in ngt [i papper] wrap up…[in paper]; se äv. inslagenslå in ngt i kassaapparaten register (vard. ring up) sth on the cash registergå i uppfyllelse come trueslå in på en väg take…, turn into…slå sig lösroa sig enjoy oneself; släppa sig lös let oneself go, let one's hair downslå nedslå omkull (till marken) knock…down, bowl…over; driva ned (t.ex. påle) drive (hammer)…down <i marken into…>fälla ned:t.ex. sufflett put down; paraply äv. close; blicken cast downkuva:t.ex. uppror put down, crush; bildl.:göra modfälld discourage; göra nedslagen depress, cast downblixten slog ned i trädet the tree was struck by lightningslå ned på om rovfågelel.bildl. swoop down (pounce) [up]on; bildl. äv. crack (clamp) down onminskase slå avovanslå sig ned sätta sig sit (settle) down; om t.ex. fågel settle; bosätta sig settle [down]slå dig ned! sit down!, take a seat!slå omförändras change äv. om väder; om vind chop about (round)kasta om (t.ex. omkopplare) turn over, reverseslå om ett papper [om ngt] put (wrap)…round [sth]slå omkring sigslå vilt omkring sig lash (hit) out wildlyslå omkullknock…down (over)slå påkoppla på (t.ex. motor) switch (turn) onslå hälla på pour onslå sig på ägna sig åt [att spela] golf take up (go in for) [playing] golfslå runtom t.ex. bil overturnfesta celebrate, have a fling, paint the town redslå sammanse slå ihopovanslå sönderbreak…[to pieces]; krossa äv. smashslå…sönder och samman smash (batter)…to pieces; jfr äv. sönderslagenslå tillge…ett slag strike, hit; ngn äv. hit…a blow; med flata handen slap, smack; stöta till knock (bump) intoslå till i t.ex. en affär clinch (settle) the deal; bestämma sig go for itslå till ingripa mot t.ex. brottslingar crack down onslå tillbakat.ex. anfall beat off, repelge igen hit (strike) backslå uppsätta upp:allm. put up; tält äv. pitch; anslag o.d. äv. post [up], stick upslå upp nyheten om mordet på första sidan splash…on the front pagefälla upp:t.ex. paraply el. sufflett put up; krage turn upöppna:allm. open; t.ex. dörr throw (fling)…openslå upp sidan 10 [i en bok] open [a book] at…slå upp ett ord i en ordbok look up a word in…bryta (förlovning) break offkomma upp (om lågor) flare up; öppnas (om t.ex. dörr) fly openslå ut (jfr äv. utslagen)avlägsna knock out; krossa (t.ex. fönsterruta) break, smash; hamra ut (t.ex. buckla) flatten [out]slå ut en boll i tennis hit a ball out of [the] court (i bordtennis off the table)han har slagit ut en tand he has knocked out a toothbreda ut:t.ex. vingar spread; hår let downslå ut med armarna throw (fling) one's arms aboutslå ut kostnaderna på flera år spread the costs over…; flera personer distribute the costs among…besegra:sport. knock out; vinna över, slå beat; konkurrera ut:person cut out; sak supersedespricka ut:om blomma come out; öppna sig open; om träd burst into leaf (med blommor into blossom)slå väl ut turn out wellslå ut hälla ut pour out; spilla spill [out]slå överitr.:elektr. flash over; om röst break; slå runt turn (tumble) over; bildl.:överdriva overdo itslå över övergå i change (turn) into
sättatransitivt verbsatte, sattplacera:allm. put, place, set; i sittande ställning seat; sätta stadigt plant, settle; ordna (t.ex. i bokstavsordning) place, arrange; anbringa fit, fix; göra el. t.ex. märke make; lämna leave; iordningställa (t.ex. deg) preparevar ska vi sättaplacera det? where shall we put (place) it?sätta komma put a commasätta friheten högt (högre än…) value freedom highly (more than…)sätta ngn att göra ngt set sb to do sth; ge i uppdrag charge sb with the task of doing sthsättaen blomma i knapphålet (vatten) stick…in[to] one's buttonhole (put…in[to] water)sätta frimärken på ngt put stamps on…, stamp…sätta lite färg på miljön, salladen add some (a touch) of colour to…sätta smak på smaksätta flavour; ge smak åt give a flavour tosätta barn till världen bring children into the worldsätta musik till en dikt set a poem to music
satsa stake; investera investsätta100 kronor på en häst stake (put)…on a horsejag sätter en hundring på att han vinner I bet you…[that] he will win
plantera set; t.ex. potatis plant
typogr. compose, set [up]sättangt för hand set…by hand
intransitivt verbsatte, sattsätta i sken boltkomma sättande[s] come running (dashing)
reflexivt verbsatte, satt~ sig a) sitta ned sit down; ta plats seat oneself, take a seat; placera sig place oneself; ramla fall; slå sig ned el. om fåglar settle, perchvill du inte sätta dig? won't you sit down (take a seat, be seated)?sätta sig [bekvämt] till rätta settle oneself [comfortably]sätt dig här! [come and] sit here!sätta sig [upp] i sängen sit up in…sätta sig i bilen (på cykeln) get into the car (get on the bicycle)sätta sig ned sit downsätta sig vid ratten take the wheelsätta sig att arbeta sit down to…; sätta i gång med att set oneself to…
b) bildl. el. om person put oneself <i en situation in…>sätta sig i förbindelse med… get in touch with…sätta sig i respekt make oneself respectedsätta sig på spela översittare mot ngn bully (domineer over) sbdet kan du [hoppa upp och] sätta dig på! you bet!
c) sjunka el. om t.ex. hus el. mark el. vätska settle; om t.ex. husel.mark äv. subside; om bottensats settle to the bottom; fastna stick, get stuck <i röret in…>lukten sätter sig i gardinerna …sticks (clings) to the curtainsvärken sätter sig i lederna …settles in (gets into) the joints
partikelverb (jfr äv. under ställa)sätta avsläppa av (ngn) put…down (off); vard. dropreservera set aside; pengar äv. set apartsätta av anslå pengar (tid) till… äv. earmark money for (devote time to)…sätta av i full fart set off at full speedsätta dit fast ngnput sb away, run sb in; falskt anklaga (ange) frame sb, set sb upsätta efterngn run after…, chase…; börja jaga äv. start (set out) in pursuit of…sätta sig emot ngn (ngt)opponera sig oppose…; ngt äv. set one's face against…sätta fastfästa fix, fastensätta fast ngt i (på) en vägg fix (attach) sth to…sätta fast ngt med en nål fasten sth [on] with a pin, pin sth onsätta fast ngn put sb away, run sb insätta framta fram put out; till beskådande display; duka fram el. t.ex. mat put…on the table; flytta fram el. t.ex. stolar draw upsätta fram stolar åt gästerna bring up (place) chairs for…sätta för en skärmput (place)…in frontsätta iallm. put in; fälla in:t.ex. ett tygstycke let in; t.ex. en lapp insert; sy i el. t.ex. knapp sew…on; anbringa el. sätta dit:t.ex. ett häftstift applysätta i en kontakt put in a plugsätta i sig mat put away…börja el. om t.ex. värk set in, beginsätta ihopallm. put (personer äv. place)…together; montera ihop äv. assemble; skarva ihop join […together]; kombinera combine; författa el. komponera compose; t.ex. ett program draw up; en artikel turn out; dikta ihop fabricate, make up, concoctsättafoga ihop ngt med ngt annat join sth on to…sätta in (jfr insatt): allm. put…in (inomhus inside); införa insert; installera installsätta in ngt i ngt allm. put sth in[to] sthsätta in en annons put in an advertisement, advertisesätta in [i pärm] filesätta in pengar [på banken] deposit…, put in…[in the bank]sätta in pengar på ett konto pay money into…koppla in el. t.ex. extra vagnar put on; t.ex. extra tåg run; t.ex. extra personal put…onsätta in trupper mil. put in…, engage…, bring…into actionorientera o.d.sätta in ngn (sig in) i ngt acquaint sb (oneself) with…, make sb (oneself) acquainted with…sätta in ngn i ngt äv. initiate sb into…sätta sig in i ngt acquaint (familiarize) oneself with…; t.ex. ett ämne get into…sätta ivägset (dash, run) off <till to>sätta nedeg.:sätta ifrån sig put (set) down; placera lägre put…lower [down]minska:allm. reduce; sänka el. t.ex. anspråk lower; försämra el. t.ex. hörsel impair; försvaga el. t.ex. krafter weakensätta ned priset [på…] reduce (lower, cut) the price [of…]sätta ned [priset på] en vara reduce…[in price], mark down…sätta omplacera om rearrange; plantera om replant, transplantt.ex. ett lån renew, renegotiatesätta påallm. put on; t.ex. plåster äv. apply; t.ex. etikett äv. attach <i båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>; montera på fit onsätta på ngt på ngt put sth on…; montera på fit sth on to…sätta på [sig] ngt put on…; säkerhetsbälte fasten…sätta på kaffet (vatten) put the coffee-kettle on (put water on to boil)sätta i gång:t.ex. motor switch on; t.ex. radio turn on; cd-spelare, cd-skiva o.d. put onvulg.sätta på ngn lay (screw) sbsätta sammanse sätta ihopovansätta tilltillfoga, kok. add <i, till to>satsa, offra el. t.ex. tid devote, spend; förlora losesätta till alla krafter do one's utmost[få] sätta livet till lose (sacrifice) one's lifehan kan vara besvärlig (riktigt snäll) när han sätter den sidan till …a nuisance when he is like that (quite nice when he wants to be)sätta uppplacera o.d. el. allm. put…up; resa el. ställa upp äv. set up; uppföra äv. erect; höja el. t.ex. pris äv. raise; hänga upp el. t.ex. tavla hang; placera högre put…higher [up]; ordna t.ex. i bokstavsordning place, arrange; montera mount; ta på sig el. t.ex. min put onsätta upp gardiner hang (put up) curtainssätta upp håret put up one's hairsätta upp ngn på en lista put sb [down] on…sätta upp debitera på ngn (ngns räkning) charge sb with…, put…down to sb (to sb's account)teat., iscensätta stage, mountetablera, starta:t.ex. tidning start; t.ex. affär äv. set up, openuppviglasätta upp ngn emot ngn stir sb up against…sätta sig upp mot ngn set oneself up against…, rebel (rise) against…sätta utställa ut put…out (utanför outside, utomhus outdoors); till beskådande display; vaktpost post, station; plantera ut plant (set) […out]skriva ut:t.ex. datum put down; t.ex. komma put; ange:t.ex. ort på karta mark, show; t.ex. namn givesätta åtansätta pester, worry <med with>; klämma åt clamp down onsätta över
taintransitivt verbtog, tagittake äv. friare el. bildl.; ta [med sig] hit el. komma med bring; ta [med sig] bort el. gå [dit] med take; fånga el. ta fast catch; lägga beslag på seize, lay hands upon; ta betalt el. debitera charge; träffa hit; göra verkan take (have some) effect; om kniv el. såg o.d. biteta [en] bil (taxi) take a taxita tåg[et] take the trainta bollen catch the ballta lite choklad! have some chocolate!han kan [konsten att] ta folk he knows how to take (tackle) peopleta ett lån raise a loandet tar bara några minuter it will only take a few minutesskåpet tar stor plats …takes up a lot of roomvilken väg ska jag ta? which way shall I take (choose)?hur tog hon det? how did she take it?ta ngt som ett skämt take sth as a jokedet tog gjorde verkan it went home
med prepositionsbestämning:
han kunde inte ta ögonen från henne he couldn't take his eyes off hervem tar ni mig för? who (what) do you take me for?, who (what) do you think I am?han tog 50 kronor för den he charged [me]…for itta i vidröra ngt touch sthta ngn i armen take [hold of] sb by the armta ngn i förhör interrogate (question) sbvar ska vi ta pengar ifrån? where are we to find money (to get money from)?ta ngt med gott humör put up with sth cheerfullyta ngn om livet take [hold of] sb round the waisttavidröra ngt touch sthdet tar på krafterna it saps one's energy, it takes a great deal out of one (you)ta ngt på allvar take sth seriously (in earnest)
i förb. med 'och' o. annat vb:jag ska ta och kila dit I'll just pop over [there]ta och sluta med det där! just stop that!
reflexivt verbtog, tagit~ sig a) skaffa sig el. företa etc.:t.ex. en ledig dag el. ett bad el. en promenad take; t.ex. en bit mat el. en cigarett el. ett glas öl vanl. have; servera sig äv. help oneself to b) [lyckas] komma getkan du ta dig hitta hit? can you find your way here?ta sig över gränsen [manage to] cross the border c) förkovra sig improve, make progress; bli bättre get better; om planta [begin to] grow; om eld [begin to] burn up d)ta sig för pannan bildl. el. ung. shake one's head in despairta sig åt hjärtat put one's hand to one's heart
partikelverbta sig anta sig an ngn (ngt) take care of (see to, attend to) sb (sth)ta avtr.:allm. take off, remove; förkorta shortenta av [sig] klädesplagg el. glasögon o.d. take off; dra av pull off; jfr klä avunder klävill du inte ta av dig och sitta ner? won't you take off your things and…?itr.:vika av turn [off]ta bortavlägsna take away, removeta bort handen från min axel take your hand off my shoulderta efter ngn (ngt)imitate (copy) sb (sth)ta emottr. receive; erhålla el. få äv. be given; pris o.d. be presented with; besökande el. patienter o.d. äv. see; lämna tillträde till el. släppa in äv. admit <i into>; möta äv. meet, welcome; yrkesmässigt el. t.ex. tvätt take in; antaga el. acceptera accept; finna sig i stand for, put up with; fånga (t.ex. boll) catch; dämpa el. mildra (t.ex. stöt) break the force of, moderateta emot besök (besökande) receive (see, admit) visitors (callers)tarherr Ek emot? vanl. can I see…?ta emot inte tillbakavisa pengar take (accept) moneyalla bidrag tas emot med tacksamhet all contributions [are] gratefully received (are welcome)förslaget togs emot med livligt bifall the proposal was received with…itr.:vara i vägen be in the way; haka i catch; opers.:vara motbjudandese bjuda emotunder bjudata fastfånga catch; få fast get hold of; gripa seize, apprehendta fast tjuven! stop thief!ta felse under felta frameg. take out; konstruera el. skapa design, develop; utarbeta el. sammanställa siffror put together, compile; sätta ihop assemble; skissera outline, sketchta fram ngt ur… take sth out of…ta fram biljetten (passet) äv. produce the ticket (passport) <ur out of>ta fram det bästa hos ngn bring out the best in sbta sig fram bana sig väg make (force) one's way, get through; klara sig ekonomiskt get on (along)ta frånse ta ifrånnedanta för sigservera sig help oneself <av ngt to sth>; hugga för sig grabta sig för (före)göra do; gripa sig an set about <att skriva writing>ta sig förbifind one's way past, get past, pass [by]ta hemmed sig take (bring) hometa hem spelet win the game äv. friareta hitbring…hereta iitr:hugga i put one's back into it, go at it; med händerna pull away [hard]; hjälpa till lend (bear) a handvad du tar i! ta det lugnt el. säg inte så take it easy!, steady!, don't overdo it!, you don't have to exaggerate!det är väl att ta i! överdriva now you're exaggerating (overdoing it)!ta ifrån ngn ngteg. take sth away from sb; beröva deprive (rob) sb of sthta igentillbaka take…back [again]; något försummat recover, make goodta igen förlorad tid make up for lost timeta igen sig återhämta sig recover; vila sig rest [up], take a good restta intr. take (bring) in; importera import; beställa [in] order [in (up)]; t.ex. artikel i tidning put in <i in>; sömnad. take inta in ngn ge tillträde admit sb <it.ex. förening, skolaskiljetecken mellan denna SWA och föreg. SCA saknast.ex. sjukhusskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknas[in]to>ta in ngn på en vårdanstalt commit sb to…; jfr intagenta in vatten läcka let in wateritr.:ta in på hotell put up at a (an) hotelrfl.:ta sig in get inta isärtake…to pieces, disassemble, dismantleta itu medta itu med ngt set about (set to work at) sthta itu med att + inf. set about + ing-formta itu med ngn take sb in handta loss (lös)detach; ta bort take off (away); koppla bort disconnectta medföra hit el. ha med sig bring…[along (with one)], have…with one; föra bort take…[along] with one, take…along; lägga till (till det övriga) take…toota med ngn på en lista include sb in…ta ned (ner)take (från hylla o.d. äv. reach) down; hämta ned (t.ex. från vinden) fetch (bring) downta ned ett segel take in (down) a sailta omupprepa take (säga, läsa resp. sjunga om osv. say, read resp. sing osv.)…[over] againta om en scen film. retake a sceneta om av soppan take another helping of…ta på ngnta sig sammanpull oneself together; samla sig äv. collect oneselfta tillbörja använda take to; begagna sig av use; tillgripa resort to; överdriva exaggerate [things]ta till beräkna så att det räcker take enoughta till sig t.ex. detaljer, fakta take inta sig till göra dovad ska jag ta mig till? what am I to do?, what shall I do?vad tar du dig till? klandrande what are you doing?ta tillbakatake (resp. bring) back; ansökan o.d. withdraw; löfte o.d. retractta upptake up äv. bildl. (t.ex. en fråga, kampen); hämta upp bring up; från marken el. ur vattnet pick up äv. ~ upp [tillfälliga] passagerare o.d.; samla (plocka) upp gather up; avgift o.d. collect; ta med (i ordbok, förteckning o.d.) include; diskutera discussta upp [igen (på nytt)], åter ta itu medse återupptata upp beställningar (order) take ordersta upp [stor] plats take up [a lot of] roomta upp ngns tid take up sb's timevi kan inte ta upp tid med det we cannot take up [our] time with it (that)ta upp tävlan (konkurrensen) med… enter into competition with…ta upp ngt till diskussion bring sth up for discussionta sig upp till toppen get to…ta urtake out; tömma empty; avlägsna (t.ex. kärnor, en fläck) remove; rensa:fågel el. hare draw; fisk clean, gutta ur ngt ur… take sth out of…ta ur kärnorna ur körsbär äv. stone…de där idéerna ska jag nog ta ur honom I'll soon knock…out of himjag vet inte hur jag ska ta mig ur det här I don't know how to get out of thista utmera eg. take (resp. bring) out; bära (flytta) ut äv. carry (move) out; dra ut (t.ex. en spik) extract; få ut get out[lyckas] ta sig ut [manage to] get out, find one's way out <ur of>friare:pengar (på bank o.d.) withdraw (draw); lotterivinst o.d. claimta ut en kurs sjö. set a coursespeciella betydelser:utvälja choose, select; plocka ut pick [out]ta ut en melodi på ett instrument pick out a tune on…ta ut stegen ta längre steg take longer stridesde tar ut varandra they cancel each other outta sig ut te sig lookta ut sig trötta ut sig tire oneself outta vidbörja begin, start; fortsätta el. följa follow [on]; om person äv. step in, take overta illa vid sig be upset (put out) <av (över) about>ta åt sigkänna sig träffad feel guiltydra till sig el. t.ex. smuts attract; fukt absorb, soak uptillskriva sig el. t.ex. äran take, claimvad tar det åt dig? what's the matter with you?ta överöverta ledningen el. efterträda take over; jfr överta
© NE Nationalencyklopedin AB