Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kontosubstaccount; löpande räkning current accountdebitera mitt konto charge it to my account
postgirosubstpostal giro service; konto postal giro account
bankgirosubsttjänst bank giro service; konto bank giro account
inbetalaverbpay ininbetala ett belopp på ett konto pay an amount into an account
överdragsubstt.ex. skynke cover, covering; på möbel loose coverlager av färg coat, coatingpå konto overdraft
belastaverbloadbelasta sitt minne med burden (load) one's memory withbelasta ngns konto charge to sb's account
avslutaverbfinish, complete, finalize; bilda avslutning på finish off, terminateavsluta ett konto close an accountgöra upp, t.ex. köp, fördrag conclude; avtal enter into
betalaverbpay; varor, arbete pay forfår jag betala! på restaurang can I have the bill, please?; amer. can I have the check, please?det ska du få betalt för! sona, ge tillbaka I'll pay you out (back) for that!han tar ordentligt betalt he charges a lotbetalt svar answer prepaid, reply prepaidbetala av, se avbetalabetala in pay inbetala in ett belopp på ett konto pay an amount into an accountbetala ut pay outbetala sig pay
spärraverbblock up, bar; stänga för trafik close <för to>spärra en check stop payment of a cheque (amer. check)spärra ett konto block an account, freeze an account
verb och partikelverbspärra avgata, väg close; med t.ex. bockar block; med rep rope off; med poliskordong cordon offisolera isolate, shut offspärra in ngnshut up sb; låsa lock sb upspärra upp ögonenopen one's eyes wide
räkningsubsträknande counting; beräkning calculation; mat. arithmeticgå ner för räkning boxn. take the counthålla räkning på ngt keep count of sthtappa räkningen el. tappa bort räkningen lose countett streck i räkningen an unforeseen obstaclevara ur räkningen be out of the runningnota bill; konto accounten räkning på 500 kr a bill for five hundred kronorföra räkning över ngt keep an account of sthbehålla ngt för egen räkning keep sth for oneselfför ngns räkning on sb's account, on sb's behalfta ngt med i räkningen take sth into account
© NE Nationalencyklopedin AB