Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

kontaktsubstantiv~en, ~erberöring el. förbindelse contact äv. person, exposure; bildl. ofta äv. touchbra kontakter förbindelser useful contactsfå (ta, komma i) kontakt med get into contact (touch) with, contactförlora (tappa) kontakten med lose contact (touch) withhålla kontakten med keep in touch with, maintain contact withkomma i kontakt med folk make contacts [with people]undvik kontakt med huden avoid skin contactvid kontakt med huden on contact with the skinelektr. contact; strömbrytare switch; stickpropp [connecting] plug; vägguttag point; outlet, wall socket
känningsubstantiv~en, ~arkontakt touch; mil. äv. contactkänning med botten touch (strike) [the] bottomha känningar kontakter have contactssmärtsam förnimmelse sensation of painha känning av ryggen be troubled by…
efterlysatransitivt verb-lyste, -lystmisstänkt o.d.:sända ut signalement på issue a description of; vilja komma i kontakt med wish to get into touch with; spana efter make inquiries after, look forhan är efterlyst [av polisen] he is wanted [by the police]
förbindelsesubstantiv~n, ~rallm. connection; mellan personel.stater äv. relations (pl.)kommunikation communication[s (pl.)] äv. mil.; giftermål o.d. alliance; kärleks~ liaisondaglig (direkt) förbindelse daily (direct) serviceupprätta diplomatiska förbindelser establish diplomatic relationsha [goda] förbindelser försänkningar have good connectionsstå i förbindelse med a) ha kontakt be in communication (touch, contact) with; hand. have dealings with b) vara sammanbunden med be connected with
ståintransitivt verbstod, ståttvara stående stand; inte sitta äv. stand up; vara placerad el. t.ex. i bokstavsordning be placed (arranged); förvaras be keptstå orörlig stand (förbli remain) motionlessstå ostadigt wobble; om sak äv. be rickety (shaky)dörren står öppen …is (stands) openhur står det (spelet)? what's the score?det står 2–1 it (the score) is two onevar stårkopparna? where are…?var ska (brukar) kopparna stå? where do…go?disken får stå el. jag låter disken stå I'll leave…han fick ståfick ingen sittplats hela vägen in till stan he had to stand all the way…låta ngt stå inte flytta leave…[where it is]; inte röra leave…alone; inte ta bort, t.ex. ord leave…in, keep (retain)…stå och hänga hang aroundstå som förstenad av skräck be petrified with…
med obeton. prep.
stå efter ngt aspire to sthdet är ingenting att stå efter att ha it's not worth having; att vara angelägen om it's not worth bothering aboutstå för ansvara för be responsible for, answer for; leda el. ha hand om be at the head (in charge) of; understödja sponsor; betala pay; innebära el. representera stand for, representstå för betalningen paystå för följderna take (be responsible for) the consequencesstå för vad man säger stand by what one has saidjag är rojalist och det står jag för …and I don't mind admitting itden åsikten får stå för honom that is [just] his opinion, he is only speaking for himselfstå i ackusativ be in the…stå i affär work in a shopstå i kontakt med… be in touch with…stå i duschen be in the showersolen står i söder the sun is in the southjag står i tur att… it's my turn to…aktierna står i 200 kronor the shares are (stand) at…vad står dollarn i? what's the dollar worth?ha mycket att stå i have many things to attend to, have plenty to dostå inför, se ex. under inför, infördet står och faller med honom it all depends on himvalet står mellan… the choice lies between…stå [vänd] mot… face…stå på benen stand on one's legs; ~ upp stand [up]stå på listan be on the listståen sockel stand (vila rest) on…termometern stårnoll the thermometer is at (registers)…mitt hopp står till… my hope (trust) is in…, I set my hopes on…allt som står till förfogande …is availablelägenheten står till ditt förfogande …is at your disposalstå vid vad man sagt stand by…, keep (stick) to…stå vid sitt ord be as good as one's word
ha stannat el. om klocka have stopped; hålla el. om tåg o.d. stop, wait; inte vara i gång:om maskiner o.d. be (stand) idle; om t.ex. fabrik be at (have come to) a standstillmin klocka står my watch has stopped
äga rum take place; om bröllop äv. be [held]; om slag be foughtnär ska bröllopet stå? when is the wedding to be?
finnas skriven be [written]läsa vad som står om… read what is written (i tidning what they say) about…var stårdet citatet? where is…to be found?det står i boken it is in…det står ingenting om det i boken there is nothing…in the bookdet står [en artikel] om honom i tidningen there is an article about him in…det står Björk på dörren it says Björk on the door
transitivt verbstod, ståttstå sitt kast take the consequences, face the music
reflexivt verbstod, ståttstå sig hävda sig hold one's own (ground) <i konkurrensen in…>; hålla sig el. om mat o.d. keep; fortfarande gälla el. om teori o.d. hold good (true), stand; klara sig manage; bestå lastståklara sig bra do (get on) well, manage all rightstå sig inför kritiken stand up to…jag står mig på den frukosten …will keep me goingjag står mig fram till middagen I can do (manage)…
substantivoböjl., gå i stå köra fast mark time, be at a standstillpartikelverbstå bakomngt el. bildl. be behind (bildl. support, ekonomiskt sponsor)…; vara orsak till be at the bottom of…stå bistå efterbildl.stå efter vara underlägsen ngn be inferior to sbinte stå någon efter äv. be second to (yield to) nonestå emottr. resist, withstand; tåla stand; om saker äv. el. t.ex. slitning stand up to; inte skadas av el. t.ex. eld be proof againstjag kan inte stå emot när… I can't resist when…stå fastom person el. inte ge vika be firm, stand pat; om t.ex. anbud be firm, stand (hold) gooddet står fast att… it is certain that…stå fast vid t.ex. anbud stand (abide) by, hold to; t.ex. löfte äv. keep to; t.ex. åsikt stick to; t.ex. krav insist onstå fast vid att + sats maintain (insist) that…stå frammetill användning o.d. be out (ready); till påseende be displayed; skräpa be left aboutmaten står framme the meal is on the tablestå förstå för [ngn] skymma stand in sb's way (light); dölja stand in front [of sb]stå iarbeta work hard, be at itarbeta och stå i hela dagen be busy working…stå inneom tåg o.d. be inom pengarlåta pengarna stå inne leave…on depositstå kvarom person:förbli stående remain (keep) standing; stanna remain, stay [on]han står kvar där he is still [standing] thereståstanna kvar! stay (remain) where you are!; jfr äv. under kvarstå påvara påkopplad be onvad står på? hur är det fatt what's the matter?; vard. what's up?; vad händer äv. what's going on?stå på sig stick to one's guns; inte ge vika äv. be firm; hävda sig hold one's own (one's ground)stå på dig! don't give in!, stick up for yourself!stå tillhur står det till [med dig]? hur mår du how are you?hur står det till hemma (med familjen)? how is your family?står det till med den saken that is how matters stand (things are)det står inte rätt till [med…] there is something wrong (something the matter) [with…]stå tillbakastå tillbaka för… ställas i skuggan be pushed into the background by…; offras have to be sacrificed for…stå uppresa sig stand up; stiga upp el. höja sig risestå upp från de döda rise from the deadstå uteg. stand out, project, protrudehärda utjag står inte ut längre I can't stand (bear, put up with) it any longerstå ut med stand, bear, endure, put up withstå överstå över ngn vara överordnad be sb's superior; vara överlägsen be superior to sbstå över ngn [i rang] be above…[in rank], rank above…stå över ngt: vara höjd över be above…uppskjutas lie (stand) overjag står över till… I'll wait till…stå över [sin tur] i spel pass, miss one's turn
sättatransitivt verbsatte, sattplacera:allm. put, place, set; i sittande ställning seat; sätta stadigt plant, settle; ordna (t.ex. i bokstavsordning) place, arrange; anbringa fit, fix; göra el. t.ex. märke make; lämna leave; iordningställa (t.ex. deg) preparevar ska vi sättaplacera det? where shall we put (place) it?sätta komma put a commasätta friheten högt (högre än…) value freedom highly (more than…)sätta ngn att göra ngt set sb to do sth; ge i uppdrag charge sb with the task of doing sthsättaen blomma i knapphålet (vatten) stick…in[to] one's buttonhole (put…in[to] water)sätta frimärken på ngt put stamps on…, stamp…sätta lite färg på miljön, salladen add some (a touch) of colour to…sätta smak på smaksätta flavour; ge smak åt give a flavour tosätta barn till världen bring children into the worldsätta musik till en dikt set a poem to music
satsa stake; investera investsätta100 kronor på en häst stake (put)…on a horsejag sätter en hundring på att han vinner I bet you…[that] he will win
plantera set; t.ex. potatis plant
typogr. compose, set [up]sättangt för hand set…by hand
intransitivt verbsatte, sattsätta i sken boltkomma sättande[s] come running (dashing)
reflexivt verbsatte, satt~ sig a) sitta ned sit down; ta plats seat oneself, take a seat; placera sig place oneself; ramla fall; slå sig ned el. om fåglar settle, perchvill du inte sätta dig? won't you sit down (take a seat, be seated)?sätta sig [bekvämt] till rätta settle oneself [comfortably]sätt dig här! [come and] sit here!sätta sig [upp] i sängen sit up in…sätta sig i bilen (på cykeln) get into the car (get on the bicycle)sätta sig ned sit downsätta sig vid ratten take the wheelsätta sig att arbeta sit down to…; sätta i gång med att set oneself to…
b) bildl. el. om person put oneself <i en situation in…>sätta sig i förbindelse med… get in touch with…sätta sig i respekt make oneself respectedsätta sig på spela översittare mot ngn bully (domineer over) sbdet kan du [hoppa upp och] sätta dig på! you bet!
c) sjunka el. om t.ex. hus el. mark el. vätska settle; om t.ex. husel.mark äv. subside; om bottensats settle to the bottom; fastna stick, get stuck <i röret in…>lukten sätter sig i gardinerna …sticks (clings) to the curtainsvärken sätter sig i lederna …settles in (gets into) the joints
partikelverb (jfr äv. under ställa)sätta avsläppa av (ngn) put…down (off); vard. dropreservera set aside; pengar äv. set apartsätta av anslå pengar (tid) till… äv. earmark money for (devote time to)…sätta av i full fart set off at full speedsätta dit fast ngnput sb away, run sb in; falskt anklaga (ange) frame sb, set sb upsätta efterngn run after…, chase…; börja jaga äv. start (set out) in pursuit of…sätta sig emot ngn (ngt)opponera sig oppose…; ngt äv. set one's face against…sätta fastfästa fix, fastensätta fast ngt i (på) en vägg fix (attach) sth to…sätta fast ngt med en nål fasten sth [on] with a pin, pin sth onsätta fast ngn put sb away, run sb insätta framta fram put out; till beskådande display; duka fram el. t.ex. mat put…on the table; flytta fram el. t.ex. stolar draw upsätta fram stolar åt gästerna bring up (place) chairs for…sätta för en skärmput (place)…in frontsätta iallm. put in; fälla in:t.ex. ett tygstycke let in; t.ex. en lapp insert; sy i el. t.ex. knapp sew…on; anbringa el. sätta dit:t.ex. ett häftstift applysätta i en kontakt put in a plugsätta i sig mat put away…börja el. om t.ex. värk set in, beginsätta ihopallm. put (personer äv. place)…together; montera ihop äv. assemble; skarva ihop join […together]; kombinera combine; författa el. komponera compose; t.ex. ett program draw up; en artikel turn out; dikta ihop fabricate, make up, concoctsättafoga ihop ngt med ngt annat join sth on to…sätta in (jfr insatt): allm. put…in (inomhus inside); införa insert; installera installsätta in ngt i ngt allm. put sth in[to] sthsätta in en annons put in an advertisement, advertisesätta in [i pärm] filesätta in pengar [på banken] deposit…, put in…[in the bank]sätta in pengar på ett konto pay money into…koppla in el. t.ex. extra vagnar put on; t.ex. extra tåg run; t.ex. extra personal put…onsätta in trupper mil. put in…, engage…, bring…into actionorientera o.d.sätta in ngn (sig in) i ngt acquaint sb (oneself) with…, make sb (oneself) acquainted with…sätta in ngn i ngt äv. initiate sb into…sätta sig in i ngt acquaint (familiarize) oneself with…; t.ex. ett ämne get into…sätta ivägset (dash, run) off <till to>sätta nedeg.:sätta ifrån sig put (set) down; placera lägre put…lower [down]minska:allm. reduce; sänka el. t.ex. anspråk lower; försämra el. t.ex. hörsel impair; försvaga el. t.ex. krafter weakensätta ned priset [på…] reduce (lower, cut) the price [of…]sätta ned [priset på] en vara reduce…[in price], mark down…sätta omplacera om rearrange; plantera om replant, transplantt.ex. ett lån renew, renegotiatesätta påallm. put on; t.ex. plåster äv. apply; t.ex. etikett äv. attach <i båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>; montera på fit onsätta på ngt på ngt put sth on…; montera på fit sth on to…sätta på [sig] ngt put on…; säkerhetsbälte fasten…sätta på kaffet (vatten) put the coffee-kettle on (put water on to boil)sätta i gång:t.ex. motor switch on; t.ex. radio turn on; cd-spelare, cd-skiva o.d. put onvulg.sätta på ngn lay (screw) sbsätta sammanse sätta ihopovansätta tilltillfoga, kok. add <i, till to>satsa, offra el. t.ex. tid devote, spend; förlora losesätta till alla krafter do one's utmost[få] sätta livet till lose (sacrifice) one's lifehan kan vara besvärlig (riktigt snäll) när han sätter den sidan till …a nuisance when he is like that (quite nice when he wants to be)sätta uppplacera o.d. el. allm. put…up; resa el. ställa upp äv. set up; uppföra äv. erect; höja el. t.ex. pris äv. raise; hänga upp el. t.ex. tavla hang; placera högre put…higher [up]; ordna t.ex. i bokstavsordning place, arrange; montera mount; ta på sig el. t.ex. min put onsätta upp gardiner hang (put up) curtainssätta upp håret put up one's hairsätta upp ngn på en lista put sb [down] on…sätta upp debitera på ngn (ngns räkning) charge sb with…, put…down to sb (to sb's account)teat., iscensätta stage, mountetablera, starta:t.ex. tidning start; t.ex. affär äv. set up, openuppviglasätta upp ngn emot ngn stir sb up against…sätta sig upp mot ngn set oneself up against…, rebel (rise) against…sätta utställa ut put…out (utanför outside, utomhus outdoors); till beskådande display; vaktpost post, station; plantera ut plant (set) […out]skriva ut:t.ex. datum put down; t.ex. komma put; ange:t.ex. ort på karta mark, show; t.ex. namn givesätta åtansätta pester, worry <med with>; klämma åt clamp down onsätta över
© NE Nationalencyklopedin AB