Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

konstnärligadjektiv~tartistickonstnärlig ledare art directoren hög konstnärlig nivå äv. a high level of artistry
konstrikadjektiv~tkonstnärlig artistic
kuratorsubstantiv~n, ~erallm. el. social~ [social] (skol- school) welfare officeruniv., nations~ `curator', counsellorförste (andre) kurator ung. president (vice-president)konstnärlig konsult curator
ledaresubstantiv~n, =person:allm. leader; väg~ äv. guide; anförare conductor; arrangör el. t.ex. idrotts~ äv. organizerledare för ett företag manager (head) of…konstnärlig ledare teat. art directori tidning leader, editorialfys. conductor <av (för) of>
medarbetaresubstantiv~n, =medhjälpare collaborator; kollega colleague; mera eg. co-worker; i tidning el. bokverk o.d.:tillfällig contributor <i to>; redaktör editor; redaktionsmedlem member of the staff <i of>från vår utsände medarbetare from our special correspondentkonstnärlig medarbetare art (artistic, design) contributor
konstsubstantiv~en, ~erkonstnärlig verksamhet art; konstverk (koll.) [works (pl.) of] artde sköna konsterna the [fine] artsskicklighet skillkonsten att (+ inf.) the art of + ing-form; förmågan the ability to + inf.efter alla konstens regler according to the rules [of the game] (to all the recognized rules); grundligt thoroughly, soundlydet är väl ingen konst! that's easy [enough]!, there is nothing to it!, it's dead easy!det är ingen konst för honom att (+ inf.) it's easy (no great matter) for him to + inf.han kan konsten att (+ inf.) he knows how to + inf.
konster konststycken el. trick tricks, dodgesgöra konster do (perform) tricks; om akrobat do (perform) stunts
styckesubstantiv~t, ~ndel el. avsnitt o.d. a) bit piece; del äv. part, portion; litet äv. bit, scrap; brott~ äv. fragment <samtliga medskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof framför följande ord>ett stycke land (mark) a piece of landstycke för stycke piece by piece, bit by bit[allt] i ett stycke all in one piecei stycken sönder in pieces, brokenslå (slita) i stycken knock (tear)…to pieces, smash b)om vägvi fick gå ett stycke [av vägen] …part of the waybilen gick bara ett litet stycke …a little (short) way c)om tidett gott stycke in på 1900-talet well [on] into… d) text~ passage; del av sida där nytt avsnitt börjar paragraphsidan 10, andra stycket …the second paragraphnytt stycke fresh (new) paragraphvalda stycken selected passages, selections
exemplar, enhet a)stycken (förk.st.) speciellt efter räkneord ofta oöversatt,hand. ibl. piecesfem stycken [apelsiner] five [oranges]två (ett par) stycken [apelsiner] äv. a couple [of oranges]vi har beställt 1000 st. hand. …1000, …1000 piecesförk.pcs.vi har beställt 1000 st. flaskor hand. …1000 bottlesfem stycken nötkreatur five head of cattle[så där] en 5–6 stycken some five or sixfår jag fem stycken give me five [of them]vi var fem stycken there were five of usnågra stycken some, a fewvi är några styckensom tycker att there are some of us… b)tio kronor stycket …each, …apiece
om konstnärlig verksamhet:musik~ piece [of music]; teater~ playett stycke av Bach a piece (something) by Bachett stycke av Strindberg a play by Strindberg
i olika bildliga betydelseri många stycken in many respects (ways, things)vara ense i många stycken agree on many points
© NE Nationalencyklopedin AB