Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

konkurreraintransitivt verb~de, ~tcompete <om for>börja konkurrera med ngn enter into (take up) competition with sbkonkurrerande företag competing (rival) firmskonkurrera ut ngn drive sb out of the market (out of business)
2 slåtransitivt verb och intransitivt verbslog, slagittilldela flera slagel.besegra beat; träffa med (ge) ett slag strike, hit; piska lash; stöta el. smälla knock, bang; som tr. äv.:med flata handen smack, slap; lätt tap, rap; besegra äv. defeat; t.ex. pjäs i schack take, capture
i mera speciella betydelser:meja mow; t.ex. gräs äv. cut; kasta (i tärningsspel) throw; göra:t.ex. knut tie, make; tele., ett nummer dial
slå ngn [gul och blå] beat sb [black and blue]slåbesegra ett lag med 2–1 beat a team two oneslå fienden beat (defeat) the enemyslå ett nummer dial a numberklockan slår två the clock is striking twodet slog mig föll mig in it crossed my mind; frapperade mig it struck meslå ngn i ansiktet hit (med handen äv. slap, smack) sb in the faceslå ngn i huvudet knock (bang) sb on the headslångt i bitar smash (knock, break)…to piecesslåen boll i nät hit…into the netbollen slog i nät[et] …hit the netslånäven i bordet bring down…on [to] the table with a bang; bildl. put one's foot downslå huvudet i (mot) en sten bump (knock) one's head on (against)…slå i dörrarna slam (bang) the doorsslå i en ordbok consult (look sth up in) a dictionaryslå ngn med häpnad strike sb with amazement (awe)slå armarna om ngn throw (put) one's arms round…
intransitivt verbslog, slagit (jfr äv. slå)vara i rörelse beat; om hjärta äv. el. häftigt throb, pound; om vågor äv. lap; om dörr be banging; om fisk be splashing about; fladdra (om t.ex. segel) flapdörren står och slår …keeps bangingfågeln slår med vingarna …beats (flaps) its wingsregnet slår mot fönstret the rain is beating against…om klockaklockan slår varje kvart the clock strikes every quarter of an hourslå an be a [great] hit, catch on
reflexivt verbslog, slagitslå sig skada sig hurt oneselfslå sig i huvudet (på knät) hurt (bump) one's head (knee)slå sig på knäna slap one's kneesslå sig för bröstet stoltsera swagger, blow one's own trumpetslå sig på angripa el. t.ex. andningen attack, affectslå sig bågna warp, cast
partikelverbslå antr.:ton el. tangent strike; sträng äv. touchitr. catch on, become popular <publiken with…>slå an på ngn catch (take) sb's fancy, make a favourable impression on sb; imponera på impress sbslå avhugga av knock off; bryta itu break…in two; meja av el. gräs mow, cutkoppla ur o.d. switch offslå av 200 kronor [på priset] pruta knock (take) off…[from the price]slå av på takten (kraven etc.) reduce…, go easy on…slå borthälla pour (kasta throw) away; vifta etc. whisk (flick) away (off)bildl. drive (chase) away; skaka av sig äv. shake off; bagatellisera make light ofslå bort tanken på ngt äv. dismiss the thought of sthslå bort ngt med ett skämt pass…off with a jokeslå fastbildl.se fastslåslå felse felslå sig frameg. fight one's way through; lyckas make one's way, get onslå it.ex. spik drive (knock, hammer)…injag slog i huvudet när jag föll I hurt (bumped) my head…slåplugga i sig ngt cram (drum) sth into one's headslålura i ngn ngt talk sb into believing sthslå ifrånkoppla från switch off; t.ex. motor äv. cut outslå ifrån försvara sig defend oneselfslå ifrån sig ngt: avvisa reject…; skaka av sig shake off…; tankar äv. dismiss…tyget slår ifrån sig smuts …doesn't absorb [the] dirt, …is dirt-resistantslå igenstänga:t.ex. bok el. låda close (shut)…[with a bang]; t.ex. dörr äv. slam…to (shut), bang; t.ex. lock bang (snap)…downslå igen [butiken] bildl. shut up [shop], close downstängas shut of itself [with a bang]; om dörr äv. slam shutslå igenomgöra succé:om person make a name for oneself; om sak be a success (hit)slå igenom med en bok make one's name with…slå ihjälslå ihjäl ngn kill…; litt. slay…han slog ihjäl sig vanl. he was killedslå ihjäl tiden kill timeslå ihopslå mot varandra:händer clap; klackar click…[together]slå igen (t.ex. bok) close; fälla ihop:t.ex. fällstol fold [up]; paraply close, put downslå samman put…together, make…into one; förena join, combine, unite, fuse <till ngt into…>; hand. merge <till into>, amalgamate; lägga ihop put…together; t.ex. tillgångar äv. poolslå sig ihop inbördes join together, uniteom de slår sina kloka huvuden ihop …lay (put) their heads togetherslå sig ihop [om en present] club together (amer. pitch in) [to buy…]slå sig ihop med ngn join [forces] (associate oneself, amer. tie up) with…slå inhamra in drive (knock, hammer) inslå sönder:t.ex. fönster smash; t.ex. dörr batter…down, smash (bash) inslå in öppna dörrar bildl. batter at an open doorslå in ngt [i papper] wrap up…[in paper]; se äv. inslagenslå in ngt i kassaapparaten register (vard. ring up) sth on the cash registergå i uppfyllelse come trueslå in på en väg take…, turn into…slå sig lösroa sig enjoy oneself; släppa sig lös let oneself go, let one's hair downslå nedslå omkull (till marken) knock…down, bowl…over; driva ned (t.ex. påle) drive (hammer)…down <i marken into…>fälla ned:t.ex. sufflett put down; paraply äv. close; blicken cast downkuva:t.ex. uppror put down, crush; bildl.:göra modfälld discourage; göra nedslagen depress, cast downblixten slog ned i trädet the tree was struck by lightningslå ned på om rovfågelel.bildl. swoop down (pounce) [up]on; bildl. äv. crack (clamp) down onminskase slå avovanslå sig ned sätta sig sit (settle) down; om t.ex. fågel settle; bosätta sig settle [down]slå dig ned! sit down!, take a seat!slå omförändras change äv. om väder; om vind chop about (round)kasta om (t.ex. omkopplare) turn over, reverseslå om ett papper [om ngt] put (wrap)…round [sth]slå omkring sigslå vilt omkring sig lash (hit) out wildlyslå omkullknock…down (over)slå påkoppla på (t.ex. motor) switch (turn) onslå hälla på pour onslå sig på ägna sig åt [att spela] golf take up (go in for) [playing] golfslå runtom t.ex. bil overturnfesta celebrate, have a fling, paint the town redslå sammanse slå ihopovanslå sönderbreak…[to pieces]; krossa äv. smashslå…sönder och samman smash (batter)…to pieces; jfr äv. sönderslagenslå tillge…ett slag strike, hit; ngn äv. hit…a blow; med flata handen slap, smack; stöta till knock (bump) intoslå till i t.ex. en affär clinch (settle) the deal; bestämma sig go for itslå till ingripa mot t.ex. brottslingar crack down onslå tillbakat.ex. anfall beat off, repelge igen hit (strike) backslå uppsätta upp:allm. put up; tält äv. pitch; anslag o.d. äv. post [up], stick upslå upp nyheten om mordet på första sidan splash…on the front pagefälla upp:t.ex. paraply el. sufflett put up; krage turn upöppna:allm. open; t.ex. dörr throw (fling)…openslå upp sidan 10 [i en bok] open [a book] at…slå upp ett ord i en ordbok look up a word in…bryta (förlovning) break offkomma upp (om lågor) flare up; öppnas (om t.ex. dörr) fly openslå ut (jfr äv. utslagen)avlägsna knock out; krossa (t.ex. fönsterruta) break, smash; hamra ut (t.ex. buckla) flatten [out]slå ut en boll i tennis hit a ball out of [the] court (i bordtennis off the table)han har slagit ut en tand he has knocked out a toothbreda ut:t.ex. vingar spread; hår let downslå ut med armarna throw (fling) one's arms aboutslå ut kostnaderna på flera år spread the costs over…; flera personer distribute the costs among…besegra:sport. knock out; vinna över, slå beat; konkurrera ut:person cut out; sak supersedespricka ut:om blomma come out; öppna sig open; om träd burst into leaf (med blommor into blossom)slå väl ut turn out wellslå ut hälla ut pour out; spilla spill [out]slå överitr.:elektr. flash over; om röst break; slå runt turn (tumble) over; bildl.:överdriva overdo itslå över övergå i change (turn) into
© NE Nationalencyklopedin AB