Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

konkurrenssubstantiv~encompetitionfri konkurrens open competition, freedom of competitionhård (stenhård) konkurrens keen (stiff) competitionta upp konkurrensen med… enter into competition with…
illojaladjektiv~tdisloyalillojal konkurrens unfair competition
hårdnaintransitivt verb~de, ~tharden, become hard[er]; om konkurrens get tougher
knivskarpadjektiv~t…[as] sharp as a razor, knife-edged; bildl. äv. razor-sharpknivskarp konkurrens very close (fierce) competition
otillbörligadjektiv~torätt undue; olämplig inappropriate, unwarrantable, unwarranted; opassande improper, unseemlyotillbörlig konkurrens (marknadsföring) unfair competition (marketing practice)
mördandeadjektivoböjl.friare murderous; om klimat, slag deadly; om t.ex. blick witheringmördande konkurrens cutthroat competitionmördande kritik devastating (crushing) criticismadverbmördande tråkig deadly dull
hårdadjektivhårtallm. hard äv. bildl.; sträng äv. severe <mot on (towards)>; omild äv. rough; hårdhjärtad äv. hard-heartedett hårt arbete hard (heavy) work; vard. a hard (tough) jobhårt ljud (ljus) harsh sound (light)med hård hand with a heavy handen hård knut (kram) a tight knot (hug)hård konkurrens severe (keen) competitionhård kritik severe criticismhårt motstånd strong (stubborn) oppositiongöra hård make (render)…hard, hardenvara hård mot ngn be hard on…, treat…harshlysätta hårt mot hårt take a tough line
skärpasubstantiv~nallm. sharpness osv.; jfr skarp; stränghet (om t.ex. kyla, kritik) severity; klarhet clarity, lucidityframhålla ngt med skärpa …emphatically, …with vigour (energy)foto. el. TV. vanl. definition, sharpnessställa in skärpan [på] focus, bring…into focusskärpan är inställd (inte inställd) the lens is in (out of) focus
transitivt verbskärpte, skärptgöra skarpare:(t.ex. uppmärksamheten) sharpen; (t.ex. bild) increase the sharpness of; stegra el. öka intensify, increase; (t.ex. motsättningar) accentuate; göra strängare (t.ex. bestämmelser) tighten up, make…more stringentskärpa kraven raise the (one's) demandsskärpa straffet increase the punishment (jur. sentence)skärpa tonen harden (sharpen) one's toneskärpta bestämmelser more stringent (severe, rigorous) rulesskärpt bevakning close surveillanceskärpt konkurrens keener competitionskrärpta restriktioner tighter restrictions
reflexivt verbskärpte, skärptskärpa sig rycka upp sig pull oneself together, pull one's socks up; vara uppmärksam be on the alert
friadjektivfrittfree; oavhängig äv. independent; ogenerad äv. free and easy; öppen el. oskymd open; jfr ledigmed ex.fri bil free use of a (resp. the) carfri bostad rent-free accommodationfritt fall free fallunder friare former more informally, under freer formsfri höjd trafik. headroom, [clear] headwayfritt inträde på skylt o.d. entrance (admission) freefri konkurrens free (open) competitionfri kost free meals (pl.)fri kärlek free lovefri radikal kem. free radicalfri översättning free translationbli fri frisläppt be set free, be set at libertygöra sig fri från ngt get rid of (rid oneself of) sthhålla vägarna fria från snö keep the roads clear of snowdet står dig fritt att (+ inf.) you are [perfectly] free (at liberty) to + inf.vara fri från misstankar be clear of suspicionordet är fritt the meeting (floor) is open for discussion, everyone is now free to speaki det fria in the open [air], out of doors
© NE Nationalencyklopedin AB