Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

komparativsubstantiv~en, ~ergram.i komparativ in the comparativeadjektiv~tcomparative äv. gram.
främreadjektivkomparativfront, forefrämre vokal fonet. front vowel
nordligareadjektivkomparativmore northerlyadverbfarther to the north, farther north[wards]
färreadjektivkomparativfewerfärre [till antalet] än… äv. less numerous than…mycket färre fel far fewer mistakes
övreadjektivkomparativupper; översta äv. top endast attr.i övre vänstra hörnet (på boksida o.d.) in the top (upper) left-hand cornerövre ändan av bordet äv. the head…
lägreadjektivkomparativallm. lower osv.; jfr låg; i rang o.d. äv. inferior <än to>underordnadadverblowerlägre sänka priset go lowerhänga tavlan lägre hang…lower [down]lägre stående djur lower animals
sämreadjektivkomparativworse; 'skralare' äv. poorer; underlägsen inferior <än to>; absol.:om varor inferior; om nöjeslokal o.d. disreputablebli sämre become (get, grow) worse; om situationel.vädret äv. deteriorate, worsenbli allt sämre el. bli sämre och sämre get worse and worse, go from bad to worsehan ville inte vara sämre he wouldn't be outdonehan är inte sämre än någon annan he's just as good as anyone elseadverbworsesämre kan man ha det things might be worse
bättreadjektivkomparativbetter; absol.:om middag splendid, sumptuous; hygglig el. om t.ex. hotell decentbli bättre allm. get (become) better; om sjukel.vädret äv. improveju förr desto bättre the sooner the betterså mycket bättre so much (all) the betteri brist på bättre in the absence (for want) of anything betteradverbbetterha det bättre ställt be better offhan förstår inte bättre he doesn't know betterdet hände sig inte bättre än att han… as [ill] luck would have it, he…bättre upp [än så] vard. one better [than that]
senareadjektivkomparativmots. tidigare later; mots. förra latter; nyare [more] recent; efterföljande subsequent; kommande futureden (det, de) senare självst. the latterav senare datum of a later (more recent) dateden senare delen av… the latter part of…det blir en senare fråga that will be a question for later onsenare år de här åren in the last few years; nyligen in recent yearsadverblater; längre fram later on; efteråt afterwards; framdeles subsequently; nyligen more recentlysenaredagen later [on] in…en dag senare one day later (efteråt after, afterwards)förr eller senare sooner or later
störreadjektivkomparativlarger (bigger; greater etc.jfrstor) <än than>, major, morebli större äv. increasedesto större anledning att komma all the more reason for comingnär barnen blir större when the children grow upstörre delen av klassen most of…, the major (greater) part of…; t.ex. befolkningen el. importen äv. the bulk of…; t.ex. förmögenheten äv. the better (best) part of…till större delen for the most part, mostlyen större summa relativt stor a big (large, considerable) sumutan större svårighet without much difficulty
© NE Nationalencyklopedin AB