Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

knogaintransitivt verb~de, ~tarbeta work, plod, drudge; med studier o.d. grind (slog) away <medi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat>knogabrottas med en uppgift o.d. struggle with…knoga uppför en backe trudge up…
knåpaintransitivt verb~de, ~tpyssla potter about <med at>; knoga plod (peg) away <med at>knåpa ihop ett brev patch (put) together [some sort of]…
tragglaintransitivt verb~de, ~tvard.tjata go on <om about>knoga el. pluggatraggla med ngn cram sbtraggla igenom plod through
gnotransitivt verbgnodde, gnottrub; med borste scrubintransitivt verbgnodde, gnottarbeta el. knoga, vard. toil, grind, work [hard], drudge
stretaintransitivt verb~de, ~tarbeta hårt el. knoga work hard, toil; ihärdigt plod; med studier o.d. grind away <med ngti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat sth>; mödosamt förflytta sig struggle; litt. strivehunden stretade [och drog] i kopplet …strained (tugged) at (för att komma loss struggled on) the leashstreta emot resist, strugglestreta uppför backen struggle up the hill
släpatransitivt verb~de, ~tdra drag; med möda el. våld äv. lug, haul; längs marken äv. trail <ngt efter sig sth behind (after) one>släpa fötterna efter sig drag one's feetintransitivt verb~de, ~tsläpa [i marken] om kläder trail [on…]släpa bära på lug…along; dra på drag…alonguttr. långsamhetsläpaorden drawl…knoga toil, drudgereflexivt verb~de, ~tsläpa sig drag oneself; hasa crawlsläpa sig fram drag oneself along; bildl.:genom livet drag on one's existence; om t.ex. tid drag [on]
partikelverbsläpa efterlag [behind]släpa frameg.släpa fram ngt till (ur) källaren drag sth up to (out of)…släpa med sig ngtdrag (lug)…about with onesläpa med sig barnen drag (lug) the kids along
slitatransitivt verb och intransitivt verbslet, slititnötaslita [på] t.ex. kläder wear outslita hål på strumporna wear one's socks into holesdet sliter på nerverna it tells (is a strain) on one's nervesslit den med hälsan! you're welcome [to it]!, it's all yours!riva tear; rycka pullslita sitt hår tear one's hairslitablicken från take…offslitangt i stycken tear (pull)…to piecesslitangt ur händerna på ngn tear…from sbknoga toil, work [hard], drudgeslita med ngt toil (slave away) at…slita ont (hund) have a rough time of it, rough itslita och släpa toil and moilslitaen tvist settle…, decide…
reflexivt verbslet, slititslita sig om t.ex. djur break (get) loose; om båt break adriftslita sig [loss (lös)] från… om person tear oneself (break) away from… äv. bildl.; göra sig ledig get away
partikelverbslita avsönder break; itu pull…in two; slita bort tear offslita av ngn (sig) kläderna tear off sb's (one's) clothesslita bortnöta bort wear off; rycka bort tear away (off)slita ifrån ngn ngttear sth from sbslita loss (lös)tear off (loose)slita sig loss (lös), se under slitaovanslita sönderriva i bitar tear…up (to pieces)slita upptear openslita utnöta ut wear out; trötta ut wear…outslita ut sig wear oneself out, work oneself to death; se vidare utsliten
liggaintransitivt verblåg, legatlie; inte stå el. sitta el. vila be lying down; vara sängliggande be in bed; vara, befinna sig be; vara belägen be, be situated (located), stand
ligga sjuk be laid up, be ill in bedsnön kommer inte att ligga kvar the snow won't stayligger du bra så där? are you comfortable…?ligga djupt bildl. lie deepligga först (sist) i tävling lead (be last)ligga lågt bildl. lie low, keep out of the way, keep a low profileligga länge på morgnarna stay in bed late…huset ligger nära stationen …is close to the stationhuset, staden ligger vackert (högt) …is beautifully situated (stands on high ground)ligga vaken lie (be lying) awakevar ligger Eslöv ? where is Eslöv ?var liggerknivarna? where do you keep…?var ska (brukar) knivarna ligga? where do…go?ligga och läsa lie reading; i sängen read in bedligga och skräpa lie aboutligga och sova be sleeping (asleep)ligga och vila [lie down and] have a restlåta ngt ligga där det -er leave sth [lying] where it is
med obeton. prep.:
avgörandet ligger hos honom …lies (rests) with himförslaget ligger hos styrelsen …is in the hands of the boardligga sjuk i influensa be down (laid up, in bed) with…ligga i samma rum sleep in (share) the same roomknivarna -er (ska ligga) i lådan the knives are in (go into)…de ligger i skilsmässa they are seeking a divorcedet ligger i släkten it runs in the familydet ligger något i det bildl. there is something in thatligga med ha samlag med sleep with, go to bed withligga med varandra sleep togetherligga på sjukhus be in hospitalrummet ligger åt (mot) gatan (norr) …overlooks the street (faces north)stationen ligger åt det här hållet …lies (is [situated]) in this direction
om fågelhonaligga på ägg sit [on her eggs]ligga och ruva be brooding
partikelverbligga av sigom person get (be) out of practice (training) <i in>ligga bakomse ex. under bakomligga eftervara efter be (lag) behindligga efter med be behind (betr. betalning äv. in arrears) withansättaligga efter ngn keep on at sb <med tiggarbrev with…>; hålla efter keep a close check on sbligga frammetill bruk o.d. be out (ready); till påseende be displayed; skräpa lie aboutlåt inte pengarna ligga framme don't leave…[lying] aboutligga förligga förebe ahead <ngn (ngt) of sb (of sth)>; i tid o. ordning be (come) before <ngn (ngt) sb (sth)>ligga iknoga work hard, be at itligga i och arbeta keep on workingligga kvarinte resa sig remain lyingligga kvar [i sängen] remain in bedligga kvar [över natten] stay the nightlåta ngt ligga kvar leave…ligga nereom t.ex. arbete be at a standstill; om t.ex. fabrik stand idleligga påvara ihärdig be persistent, insistduken ligger …is onhär ligger solen på there is a lot of sunshine herehär ligger vinden på the wind blows hard hereligga bra (illa) tillligga bra till för… passa suit…wellligga bra (illa) till hos ngn be in sb's good (bad) books, be liked (disliked) by sbsom det nu ligger till as (the way) things are nowligga till sig om t.ex. vara improve by keeping (being kept)låta en fråga ligga till sig leave…to matureligga undervara lagd under be [put] underneathvara underlägsen be inferior <ngn to sb>sport.:ligga under be losingligga under med 1–0 (ett mål) be losing by 1–0, be 1–0 downligga utekan du ligga ute med pengarna tills i morgon? can you wait for the money till tomorrow?jag ligger ute med pengar I have money owing to meligga övervara lagd över:ngt ligger över [det] …is laid (put, utbrett spread) over itpappret ligger över så den syns inte it is hidden by the paperövernatta stay overnight (the night)du kan ligga över här [i natt] …sleep here tonight
© NE Nationalencyklopedin AB