Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

knivsubstantiv~en, ~arknife (pl. knives)rak~ razordra kniv mot ngn draw a knife on sbsätta kniven på strupen på ngn bildl. hold a gun to sb's head, leave sb no alternative
fläkatransitivt verbfläkte, fläktsplitfläka upp split (med t.ex. kniv slit)…open
oskarpadjektiv~tom kniv blunt; om t.ex. fotografi blurred, …[that is (was osv.)] out of focus
oslipadadjektiv-slipat, ~eom ädelsten o. glas uncut; om ädelsten äv.el.bildl. unpolished; om verktyg unground; om kniv dullen oslipad diamant äv. a rough diamond
spetsigadjektiv~tallm. pointed; vass sharp båda äv. bildl.; avsmalnande tapering; om vinkel o.d. acute; bildl. äv. caustic, sarcastic, cuttingspetsigt berg peaked mountainspetsigkniv o.d. sharp-pointed…
bladsubstantiv~et, =bot. leafpl. leavesskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknaskron~ petalta bladet från munnen speak out, speak one's mind, not mince matterspappers~ sheet; i bok leafpl. leavesskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasvard., tidning paperett oskrivet blad a blank page, a clean sheethan är ett oskrivet blad he is an unknown quantitypå kniv, åra, propeller o.d. blade
rispasubstantiv~n, risporallm. scratch; i tyg rent, teartransitivt verb~de, ~tscratchrispa upp tear…open; med kniv cut (slit) openreflexivt verb~de, ~trispa sig om person scratch oneselfett tyg som rispar sig …that is apt to fray
huggsubstantiv~et, =med skärande vapen el. verktyg cut; som fläker upp äv. slash; med kniv o.d. stab; slag blow, stroke; med tänder el. äv. om fisk bite…med en käpp i högsta hugg …brandishing a stickhäftig smärta stab of pain, twingebildl. blowrikta skarpa hugg mot ngn direct (aim) damaging blows (kritik criticism) at sbvara på hugget vard. be in great form (in the mood); amer. äv. be on the ball, be with ithan är på hugget igen he's at it again
bytatransitivt verbbytte, byttömsa el. skifta change; ömsesidigt exchange; vid byteshandel barter, trade; vard. swap <mot for>jag skulle inte vilja byta med honom I wouldn't like to change places with himbyta bil trade (turn) in one's old car for a new onebyta [om] changebyta kläder change one's clothesbyta plats flytta sig move; ömsesidigt change places (seats)byta tåg change trainshan bytte sin kniv mot en klocka he traded (bartered, swapped) his penknife for a watch
partikelverbbyta avrelievebyta bortexchange, barter, swap <mot for>byta int.ex. bil trade in <mot for>byta omchangebyta till sig (sig till) ngtget sth in exchange <mot for>byta upp sighon bytte upp sig till en nyare bil she traded in her car for a newer modelbyta utexchangebyta ut A mot B exchange A for B, substitute B for A
huggatransitivt verb och intransitivt verbhögg, huggitmed vapenel.verktyg cut, hew, strike; fläka upp äv. slash; med kniv o.d. stab <efter ngn at sb>; klyva i små stycken chop; om bildhuggare carvehugga ved chop (cut) woodmed tänderna o.d. grab, clutch; t.ex. om fisk el. hund bite; om orm äv. strikefisken hugger bra the fish are biting (rising) freelyfriareel.bildl.:gripa catch (seize) [hold of] <it.ex. armenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasby>; vard. nab, cop; slå mot brygga o.d. bump <mot into, against>; om smärta se hugga tillunder huggahugga i sten grundligt missta sig go wide of the markdet är hugget som stucket it comes to the same thing <om whether>
reflexivt verbhögg, huggithugga sig i benet cut one's leg
partikelverbhugga avcut off, sever <från from>; i två bitar chop (cut)…in two; t.ex. gren lop offhugga för sigta för sig help oneself [greedily] <av to>ta mycket betalt charge stiff priceshugga ihjälpa till lend a hand; ta i av alla krafter make a real effort, go at ithugga in påvard., t.ex. smörgåsen tuck into…, go for…hugga nedett träd fell (cut down)…hugga tillbita bite <mot at>forma shapeta grovt betalt charge stiff pricesdet högg till i bröstet there was (I etc. felt) a twinge…hugga till med gissa på make a guess at
© NE Nationalencyklopedin AB