Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

klyvatransitivt verbklöv, kluvitallm. split, cleave; skära itu cut…in two (half); dela divide upklyva atomer split atomsklyva vågorna cleave (breast) the wavesreflexivt verbklöv, kluvitklyva sig split
klyvningsubstantiv~en, ~arsplitting osv.; jfr klyva; av atomkärna äv. fission
spaltatransitivt verb~de, ~ttypogr. put…into columnsklyva o. dela uppspalta [upp] split [up], dividekem. decompose
spjälkatransitivt verb~de, ~tklyva el. äv. bildl., kem. split <i into>; bryta ned break down, decomposemed.se spjäla
kluvenadjektivkluvet, kluvnasplit osv.; jfr klyva; om personlighet split, dual, dissociated; bot. el. anat. cleftkluven stjärt forked tailtala med kluven tunga speak with a forked tongue, speak with two voices
huggatransitivt verb och intransitivt verbhögg, huggitmed vapenel.verktyg cut, hew, strike; fläka upp äv. slash; med kniv o.d. stab <efter ngn at sb>; klyva i små stycken chop; om bildhuggare carvehugga ved chop (cut) woodmed tänderna o.d. grab, clutch; t.ex. om fisk el. hund bite; om orm äv. strikefisken hugger bra the fish are biting (rising) freelyfriareel.bildl.:gripa catch (seize) [hold of] <it.ex. armenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasby>; vard. nab, cop; slå mot brygga o.d. bump <mot into, against>; om smärta se hugga tillunder huggahugga i sten grundligt missta sig go wide of the markdet är hugget som stucket it comes to the same thing <om whether>
reflexivt verbhögg, huggithugga sig i benet cut one's leg
partikelverbhugga avcut off, sever <från from>; i två bitar chop (cut)…in two; t.ex. gren lop offhugga för sigta för sig help oneself [greedily] <av to>ta mycket betalt charge stiff priceshugga ihjälpa till lend a hand; ta i av alla krafter make a real effort, go at ithugga in påvard., t.ex. smörgåsen tuck into…, go for…hugga nedett träd fell (cut down)…hugga tillbita bite <mot at>forma shapeta grovt betalt charge stiff pricesdet högg till i bröstet there was (I etc. felt) a twinge…hugga till med gissa på make a guess at
delatransitivt verb~de, ~tsärdela divide; dela upp divide (split) [up] (jfr dela uppunder dela); partition; stycka cut up (jfr stycka) <i into>dela med 5 divide by 512 kan delas med 3 äv. 12 is divisible by 3det är ingenting att dela [på] it is not worth dividing [up]dela i lika delar el. dela sinsemellan el. delta i sharedela en flaska vin [med] split (share) a bottle of wine [with]dela ngns glädje (vinsten, ngns åsikt) share sb's joy (the profits, sb's view)dela rum [med] share the same room [with]dela lika share and share alike; om två äv. go fifty-fifty
reflexivt verb~de, ~tdela sig divide; dela upp sig divide up, separate; förgrena sig äv. branch [off]; om t.ex. väg fork; klyva sig äv. split up <i into>folkmassan delade sig the crowd parted
partikelverbdela avdela [upp] divide [up], partition <i into>; avskilja partition off <ett hörn av ett rum a corner of a room>dela av ett ord divide a worddela inse indeladela med sig [åt andra]share with other peopledela med sig av ngt åt ngn give sb a little (bit) of sthdela uppindela divide up, break up <i into>; fördela distribute; sinsemellan share <mellan (på) among[st]om tvåskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasbetween>dela upp sig divide (split) up; jfr deladela utdistribute, deal (give) out; i småportioner dole out; fördela äv. portion (share) out; t.ex. proviant, ransoner äv. serve out; t.ex. gåvor, medicin, livsmedel äv. dispensedela ut brev (paket) distribute (avlämna deliver) letters (parcels)bolaget delar ut betalar i utdelning 5 % the company pays a 5% dividend
© NE Nationalencyklopedin AB