Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

klasssubstantiv~en, ~erallm. class; skol.:skolklass class, form; amer. grade; årskurs form; amer. grade; rang grade, orderett första klassens hotell a first-class (utmärkt first-rate) hotelåka [i] 2:a klass travel (go) second classhon går i min klass she's in my class (form)han (resp. det) står i en klass för sig he (resp. it) is in a class of his own (resp. its own)vara i klass med be in the same class as, be up to
däggdjursubstantiv~et, =mammal; pl. (som zool. klass) äv. mammalia lat.
klassvisadverbby classes; en klass i sänder a (one) class at a timeordnad[e] klassvis …in classes
kategorisubstantiv~n, ~ercategory äv. filos.; klass class; grupp group; sort sortolika kategorier av skolor various types of…
adelsubstantiv~nadeln klass the nobility; i Storbr. äv.:högadeln the peerage; lågadeln the gentry (pl.)vara av gammal adel belong to the old nobility
högstadjektivsuperlativhighest osv.; jfr hög (attr.): om antal el. fart m.m. äv. maximum; översta äv. top, topmost; i makt el. rang supreme; yttersta extrememin högsta chef my chief bossHögsta domstolen the Supreme Court [of Judicature]av högsta klass of the highest class, first-rate…högsta vikt maximum weightav högsta vikt of the highest (of the utmost) importancehögsta växeln in top [gear], in the highest gearmin högsta önskan my greatest wishden Högste the Most Highadverbhighest, most highly osv.; jfr högt; mest mostnär aktierna står [som] högst …are at their highest[allra] högst uppe at the [very] top <på (i) of>mycket el. synnerligen very, most; högeligen äv. highly, greatly; ytterst äv. extremelyhögst oväntat totally unexpectedhögst sannolikt most likely (probably), more than likelyinte mer än at [något starkare the] mostsummor på högst1000 kronor sums not exceeding…det varar högst en timme …not more than an hour (på sin höjd one hour at the most)
1 resasubstantiv~n, resorfärd:allm. el. säeskilt till landsel.bildl. journey; till sjöss voyage; om alla slags resor, mera vard. trip; forsknings~ expeditionGullivers resor Gulliver's travelsenkel resa kostar 750 kronor the single fare is…fri resa travelling expenses paid, free travellycklig (trevlig) resa! pleasant journey!, bon voyage! fr.börja en resa start [out] (set out, embark) on a journey osv.hurdant väder hade ni resan? …on your trip?under resan during (on) the journey, on the wayjur., gångförsta resan the (a, his etc.) first offencesju resor värre ten times worse
intransitivt verbreste, restfärdas travel, journey; till ett visst mål vanl. go <till to>; av~ leave, depart; på längre resa set out <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>resa i affärer travel on businessresa [i] 1:a klass travel first classresa jorden runt travel round the worldvi reser härifrån i morgon we leave (are leaving) here tomorrow
partikelverbresa bortgo away <från from>resa bort från äv. leave; se äv. bortrestresa förbigo past (by), pass by; passera passresa förego on ahead <ngn of sb>resa igenompass through; ett land äv. cross, travel across (through)resa in i ett landenter…resa omkringtravel [about], get aboutjag reser omkring i England äv. I am touring [in]…resa över tillgo over (across) to; över vatten äv. cross over to
av

av delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen av motsvaras vanligen av of i uttryck som några av böckerna = some of the books, kungen av Sverige = the king of Sweden och gjord av ek = made of oak. För att ange satsdelen agent i passiva satser används by, t.ex. boken skrevs av John Adams = the book was written by John Adams.
avanvänds i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket njuta avngtunder uppslagsordetnjuta, uttrycketvara beroendeavunder uppslagsordet beroende osv.
av översätts vanligen med of i betydelse 1–6
anger en del av ngten del av tiden part of the timenågra av böckerna some of the booksdu har inte ätit något av maten you haven't eaten any of the food
anger materialet ngt är gjort av [out] of; i uttryck som anger ursprung, härkomst vanligen ofett bord av ek a table of oak, an oak tableett hus [byggt] av trä a house [built] of wood, a wooden housegjord av ull made [out] of woolen bild avföreställande Picasso a picture of Picassoett foto av min mamma a photo of my motherav god familj of good familygöra ost av getmjölk make cheese out of goat's milk
i prepositionsfraser som uttrycker bl.a. tillhörighet, ofta utbytbara mot genitivkonstruktion, t.ex. kungen av Sverige=Sveriges kungkungen av Sverige the king of Swedeni slutet av boken at the end of the book
för att uttrycka vad man tycker om någondet var snällt av dig that's (that was) kind of you
i en del uttryck med adjektiv + substantiv för att precisera t.ex. egenskap el. innebörd ofav stor vikt of great importancevara av samma åsikt be of the same opinion
i vissa måttsuttryck och specificerande uttryckett avstånd av tio meter a distance of ten metresav medellängd of medium height
av översätts vanligen med by i betydelse 7 och 8
satsdelen agent i passiva satserhuset är byggt av A. the house was built by A.ett tal hållet av statsministern a speech made by the Prime minister
person som är skapare, upphovsman eller upphovskvinnaen roman av Jane Austen a novel by Jane Austen
avi uttryck för orsak, betydelse 9–11
orsaken till en mer el. mindre frivillig handling out ofhan handlade så inte av hat utan av kärlek he acted like this not out of hatred, but out of lovehan gjorde det av nyfikenhet (tacksamhet) he did it out of curiousity (gratitude)
orsaken till en ofrivillig handling with; ibland forskratta (skrika) av förtjusning laugh (scream) with delightvara utom sig av glädje be beside oneself with joybli röd av ilska turn red with angergråta (ropa) av glädje cry (shout) for joy
orsaken till ett tillstånd withutsliten av arbete worn out with workträdet är vitt (översållat) av blommor the tree is white (covered) with blossoms
Andra fall
med verb som ta och i betydelsen 'från' fromjag fick en bok av mamma I got a book from motherköpa (låna) ngt av ngn buy (borrow) sth from sbjag har hört det av honom I've heard it from him
anger antal gånger av något out ofnio gånger av tio nine times out of teni fyra fall av fem in four cases out of five
tillsammans med verb i betydelsen "bort från, ned från" offgnaga köttet av benen gnaw the meat off the bonesfalla (hoppa) av tåget fall (jump) off the trainstiga av bussen get off the bus
grund för slutsats o.d. fromav hans utseende är det uppenbart att… from his appearance it is evident that…dra slutsatser av ngt draw conclusions from sthav det slöt jag mig till (förstod jag) att… from this I gathered that…
i många uttryck har av ingen motsvarande preposition i engelskan, utan en annan konstruktion användsvara av samma färg be the same colourett hotell av högsta klass a first-rate hotel
av sig själv: han gjorde det av sig själv he did it by himself (självmant of his own accord)såret läktes av sig självt the wound healed itselfdet går av sig själv it runs by (of) itself, it works by (of) itselfdet följer av sig själv it follows as a matter of course
vara…av sigför att beskriva en persons karaktärsdrag; 'av sig' saknar motsvarighet i engelskan, men ibland används en omskrivningvara rädd av sig be timid, be inclined to be timidhon är gladlynt av sig she is cheerful, she is a cheerful person, she is of a cheerful naturevara sur av sig have a sour temper
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. bryta avunder bryta) a) 'bort[a]' el. 'i väg' el. 'ned [från]' el. 'åt sidan' m.m.:vanl. offborsta av smutsen brush off the dirt (jfr d)ge sig av start offlämna av ett paket deliver a parcelramla av [cykeln] fall off [the cycle]runda av round offstiga av tåget get out of (get off) the trainsätta av pengar lay by moneyta av till höger turn off to the rightlocket är av the lid is off (not on) b)svimma av faint [away] c)klä avngn undress…lasta av unload d)borsta av en rock brush [down] a coat, give a coat a brushdamma av i ett rum dust a roomdiska av (slicka av) tallriken wash up (lick) the platerita av copy, make a drawing ofskriva av copy [out], transcribe e) 'itu' in two; '[av]bruten' brokenrepet gick [mitt] av the rope snapped in twohans ben är av his leg is brokenen sena är av a sinew is (has been) severed
av och an [på golvet] to and fro [on the floor], up and down [the floor]av och till då och då off and onav med mössan! off with (take off) your cap!av med mössorna! äv. caps off!rent av, se rentav
© NE Nationalencyklopedin AB