Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

klartadverbclearly osv.; jfr klar; avgjort el. utpräglat decidedly, definitely; t.ex. fientlig openlyuttrycka sig klart express oneself clearlyhar jag uttryckt mig klart [nog]? have I made myself clear?
preciseratransitivt verb~de, ~tvillkor o.d. specify; uttrycka klart clarify, define […exactly (accurately)]
korvspadsubstantiv~et, klart som korvspad vard. as plain as a pikestaff (as the nose on your face)
klaradjektiv~tljus el. tydlig o.d. el. allm. clear; om väder el. om t.ex. färg el. solsken äv. bright; om t.ex. hy transparent; om framställning el. stil äv. lucid, limpid; tydlig, om t.ex. språk el. skyldighet el. svar plain; begriplig intelligible; åskådlig perspicuous; tydlig pronounced; avgjord el. om t.ex. favorit odds-on, decided; om t.ex. seger clear, definiteklart besked exact information, a straight answerklar himmel äv. a cloudless skyklar soppa clear soupi (vid) klartbra väder in fair weatherdet blev (stod) klart för mig att it became (was) clear (obvious) to me…; småningom it dawned [up]on me…; jag insåg I realized [clearly]…få ngt klart för sig get a clear idea of sthklart för sig hur… realize how…ha klart för sig vad be clear about (as to)…, have a clear idea of…det är klart äv. that's evident (obvious); givetvis naturally, of coursesaken är klar! that settles it!komma (vara) på det klara med ngt realize…
färdig ready <för, till for; att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>; uppgjord arranged, settled [up]; vard. fixed up; gjord doneklart slut! over and out!klara, färdiga, gå! ready, steady, go!; amer. ready, set, go!; vid idrottstävlingar on your marks, get set, go!utnämningen blir klar nästa vecka …will be made next weekgöra sig klar get ready <för, till for; att göra ngt to do sth>det är klartfixat nu it's OK nowfår jag vara med? Det är klart! …Of course!är du klar [med arbetet]? have you finished [your work]?; vard. are you through [with your work]?
underbetygsubstantiv~et, =mark below the pass standardunderbetyg i engelska (på engelska provet) fail (be failed) in…det är ett klart underbetyg åt systemet it is clear evidence of the failure of…
formuleratransitivt verb~de, ~tformulate; t.ex. text word; t.ex. kontrakt draw up, draftklart (skarpt) formulerad clearly (sharply) wordedreflexivt verb~de, ~tformulera sig express oneself, put one's thoughts into words
uttryckatransitivt verb-tryckte, -trycktge uttryck åt:allm. express; om t.ex. blick el. gest äv. show, manifest; t.ex. tankar el. känslor i ord put…into words, give utterance touttrycka en önskan express (utter) a wishjag vet inte hur jag ska uttrycka det äv. …how to put itreflexivt verb-tryckte, -trycktuttrycka sig express oneself; speakuttrycka sig klart express oneself clearly, make oneself clearför att uttrycka sig kort to be brief
uppfattatransitivt verb~de, ~tapprehend; med sinnena äv. perceive; höra catch; begripa understand, grasp; betrakta look on, regard <som as>; tolka interpret <som as>klart uppfattafaran clearly see…uppfatta ngt riktigt bildl. get a clear idea (picture) of sthjag kunde inte uppfattavad han sa I could not catch (make out)…uppfattade jag hans ord that was how I understood (what I made of)…uppfatta vinken take the hintuppfatta ngt som en komplimang take sth as…hans ord kan uppfattaspå olika sätt his words may be interpreted (taken)…[är det] uppfattat? do I make myself clear?
förståtransitivt verb-stod, -ståttallm. understand; begripa äv. comprehend, grasp; vard. get; bli klok på äv. make out; få klart för sig realize; inse see; kunna el. veta knowlåta ngn förstå att… give sb to understand that…[aha,] jag förstår! oh, I see!; I get the message!du förstår väl att… you must see (realize) that…jag förstår ingenting [av det hela] I am completely at sea (at a loss)jag förstod inte mycket av… I didn't make much of (get much out of)…jag förstår inte meningen (vitsen) med… I don't see the point of…såvitt jag förstår as (so) far as I understand (can see)jag förstod på honom att… I gathered from him (from what he said) that…göra sig förstådd make oneself understood
reflexivt verb-stod, -ståttförstå sig på att (+ inf.) know (understand) how to + inf.förstå sig på ngt: förstå understand…; kunna know about…; vara kännare av be a judge of…jag förstår mig inte på henne I can't make her out
dagsubstantivdagen (vard. dan), dagar (vard.dar)allm. dayutan föreg. prep.: a)i obest. form:dag och natt night and daydag ut och dag in day in, day out; day after daydag efter dag el. dag för dag, se under dagen [vacker] dagviss dag
b) avseende förfluten tid one [fine] day
c) avseende framtid some (one) [fine] day, one of these [fine] daysdin dag kommer nog your day (time) will come [, don't worry]följande dag, se dagen därpåunder dag, d)nedangod dag! good morning (resp. afternoon, evening)!; vard. hallo!, hello!; vid presentation how do you do?ha en bra dag! have a nice day!det kommer en dag i morgon också tomorrow is another dayredan samma dag [on] the very same dayfjorton dagar a fortnightflydda (svunna) dagar days gone byåtta dagar a weeksluta sina dagar end one's daysvåra dagarsStockholm the…of today, present-day…
d)i best. form:dagens rätt på matsedel today's specialdagens tidning today's (om förfluten tid the day's) paperdagen därpå (följande dag) reste han he left [on] the following day, he left [the] next day (the day after)vara dagen efter have a hangover, feel like the morning after [the night before]dagen före hade han rest he had left the preceding day (the day before)han reste dagen före valet he left [on] the day before (on the eve of) the electionhela dagarna all day long; varje dag every dayhela dagen all [the] day long, the whole dayhela dagen i dag all [of] todayhela långa dagen el. dagen i ända el. dagen lång all [the] day long, [throughout] the whole (högtidl. livelong) dayde senaste dagarnahar en förbättring inträtt …during the last few daysdet är klart som dagen it is as clear as dayse (skåda) dagens ljus [first] see the light [of day]ta dagen som den kommer take each day as it comes
allm. daymed föreg. prep.:
a)dag efter dag day after day
b)från dag till dag from day to dayfrån den ena dagen till den andra from one day to the next; över natten overnight
c)dag för dag day by day, every dayför dagen for the dayfrågan för dagen the question of the hourhjälten (samtalsämnet) för dagen the hero (topic) of the dayhan är mannen för dagen …the man of the momentleva för dagen live for the momentbli sämre för var dag [som går] get worse with every day that passes
d)i dag today; starkt beton. 'denna dag' äv. this day; se äv. ex. under i dagi forna (gamla) dagar in days of old (yore), in olden daysi våra dagar in our day[s], nowadays
e)gå i dagen gruv. crop outkomma i dagen bildl. come (be brought) to lightlägga i dagen show, display; jfr ådagaläggahon är sin far upp i dagen she is the spitting image of her father (is just like her father)
f)en gång (tre gånger) om dagen once (three times) a day (per diem lat., every twenty-four hours)om några dagar in a few days (days' time)om ett par dagar in a day or two, in a few (couple of) days
g)dagen (dagarna) in the daytime, by day
h)dagen punktligt to the daydagen ett år sedan a year ago to the (a) daymitt på dagen in the middle of the daymitt på ljusa dagen in broad daylight; dagsljus daylight
© NE Nationalencyklopedin AB