Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

klarläggatransitivt verb-lade, -lagtskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse klargöra
belysatransitivt verb-lyste, -lystt.ex. en gata light [up]; allm. illuminate; bildl. äv. throw (shed) light upon, illustrate; klarlägga elucidatedetta exempel belyser riskerna this example illustrates the risks
redasubstantiv~nordning order; klarhet claritybringa reda i ngt bring order into sth, get (put) sth straight (in order)reda få veta find out, get to know, learn; få tag i findha redaveta ngt know sth; vard. be in on sthhålla reda hålla uppsikt över look after, keep a check onleta reda [try to] find, look upta reda skaffa information om find out
adjektivoböjl.reda pengar ready money, [hard] cash
transitivt verbredde, rettordna preparereda upp lösa upp unravel äv. bildl., disentangle; bildl. äv. el. t.ex. affärer clear up, sort out, straighten outreda ut klarlägga elucidate, explain <för ngn to sb>kok.reda [av] thicken
reflexivt verbredde, rettdet reder sig [nog] ordnar sig [nog] that (it) will be all right
rättasubstantivoböjl.med rätta [quite] rightly, justly, with justice; på goda grunder with good reasonoch det med rätta and rightly sofinna sig till rätta bli van vid förhållandena settle down, find one's way about, find one's legsnu har han funnit sig till rätta acklimatiserat sig now he feels at homehjälpa ngn till rätta show sb the way about; friare help sb, lend sb a hand; vard. show sb the ropeskomma till rätta be found, turn upkomma till rätta med a) person el. få bukt med manage, handle b) t.ex. problem cope with, master; situation manage, handle; t.ex. svårigheter overcome, get the better oflägga till rätta eg. lay (put)…in order, arrange; klarlägga make…clear; utreda elucidate; beriktiga put…rightställa allt till rätta reda upp put (set) things rightsätta sig till rätta settle oneselftala ngn till rätta bring sb to reason, make sb see (listen to) reasonvisa ngn till rätta eg. show sb the way; vägleda show sb the way about; vard. show sb the ropesjur.inför rätta in court, before the courtdra ngt inför rätta bring (take) sth to courtställas inför rätta be put on trial
transitivt verb och intransitivt verb~de, ~tkorrigera correct; ett fel äv. rectify; person äv. put…right; skol. mark; amer. graderätta en skrivning mark (amer. grade) a paperrätta till a) t.ex. klädseln el. håret el. ledet put…straight, adjust b) t.ex. fel put (set)…right, rectify, correct; missförhållande o.d. remedydet rättar nog till sig så småningom it is sure to come right in the endavpassa adjust (accommodate, suit) <efter to>
reflexivt verb~de, ~t~ sig a) rätta en felsägning correct oneself b)rätta sig efter om person el. t.ex. ngns önskningar comply with, follow; instruktioner o.d. äv. conform to; beslut o.d. abide by, go by; order obey; andra människor el. omständigheterna accommodate (adapt) oneself todet enda han har att rätta sig efter …to go by
© NE Nationalencyklopedin AB