Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

klargöratransitivt verb-gjorde, -gjortförklara o.d. make…clear; utreda elucidate, explain; påvisa demonstrate <för ngni samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto sb>klargöra för ngn (sig själv) att (hur)… make it clear to sb (to oneself) that (how)…
klarläggatransitivt verb-lade, -lagtskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse klargöra
klarläggandesubstantiv~t, ~nelucidation, explanation, demonstration; jfr klargöra
upplysatransitivt verb-lyste, -lystse lysa uppunder lysaupplysa ngn om ngt: klargöra make…clear to sb; underrätta inform sb of…; ge besked tell sb…; meddela let sb know…; nyhet o.d. communicate (mer formellt el. officiellt notify)…to sb; ge upplysning enlighten sb on…upplysa ngn om hans (hennes) misstag point out sb's mistake
förklaratransitivt verb~de, ~tförtydliga explain <för to>; klargöra äv. make…clear, elucidate; ge förklaring på account fordet förklarar saken that accounts for itförklara bort ngt explain away sth, make excuses for sthtillkännage declare; uppge stateförklara krig mot declare war onförklaras skyldig be found guilty <till of; till att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof + ing-form>reflexivt verb~de, ~t~ sig a) förtydliga sig explain oneself b) uppge sig declare oneself [to be] <för in favour of; mot against>
© NE Nationalencyklopedin AB