Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

klättraintransitivt verb~de, ~tclimb; med möda clamber; kravla scrambleklättra i träd climb treesklättra ned climb down <från trädet the tree>klättra upp (upp i trädet) climb up (up the tree)klättra upp på ett tak climb [up] on to…klättra uppför en stege, ett berg climb [up] (ascend, scale, mount)…
pinnhålsubstantiv~et, =, klättra upp ett par pinnhål rise a step or two
klängaintransitivt verbklängde, klängtklättra climb äv. om växt; jfr klättrareflexivt verbklängde, klängtklänga sig climb; om växt äv. creepklänga sig fast vid… cling (hang) on to…
uppadverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. säga uppunder säga)allm. up; uppåt äv. upwards; uppför trappan upstairsdenna sida upp! this side uphit upp up herehögt upp high uphögst upp at the toplängst uppsidan at the [very] top of…följa ngn ända upp …all the way up (to the top)upp och ned a) uppochnedvänd upside-down; [with] the wrong side up[wards] b) än högre, än lägre up and downgata upp och gata ned up one street and down anothersida upp och sida ned i bok page after pagedet går upp och ned för honom bildl. he has his ups and downsgå (stiga) upp rise; ur säng get upupp och hoppa! vakna wakey, wakey!, up you get!hålla upp ngt hold up sth; mycket högt hold sth highkliva uppen stol get on…klättra upp i ett träd climb [up]…vända ngt upp och ned el. vända upp och ned på ngt turn…upside-down; bildl. äv. turn…topsy-turvyupp med dig! ur sängen o.d. get up!; uppför stegen o.d. up you go!upp med huvudet! head up!; friare cheer up!upp med händerna! hands up!, put them (mera vard. stick'em) up!det är upp till dig vard. it's up to youtemperaturer [på] upp till 80° temperatures [ranging] up to…, temperatures as high [up] as…ut o.d. outhälla uppteet pour [out]upp ur vattnet out of…upp ur sängarna! out of your beds!uttr. mots. till det enkla verbets betydelse: konstr. med un-knyta upp untielåsa upp unlockpacka upp unpackuttr. eg. öppnande openfå (slå) uppdörren get (throw)…open, open…upplocket get…offandra fallskölja upp tvätta give…a quick washsnygga upp tidy up
från
från delas in i ordklasserna 
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen från motsvaras vanligen av from i uttryck som hon ärfrånStockholm = she isfromStockholm, frånmaj till september = fromMay to September.
från används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycketavståfrånunder uppslagsordet avstå, uttrycketvarafrånvettetunder uppslagsordetvett osv.
Rumsbetydelse
anger plats för ursprung eller utgångspunkt el. vanligen from; i vissa fall ofhon är från Stockholm she is from Stockholmen designer från Stockholm a designer from Stockholm, a Stockholm designertåget från London the train from Londonden här musiken kommer från en musikal this music is from a musicalhotellet ligger fem miles från kusten the hotel is situated five miles from the coastbilder fråntagna i Italien pictures of (from) Italyglöden från hennes cigarett the glow of her cigarette
i betydelsen 'bort från, ned från' off, ibland annan konstruktionfalla ner från en stege fall off a ladderklättra ned från en stege climb down a ladderta av från motorvägen turn off the motorwayta bort armbågarna från bordet! take your elbows off the table!
Tidsbetydelse
som kommer från angiven tid: el. dag, vecka, månad, år fromårhundrade: annan konstruktionmatresterna från i går the leftovers from yesterdaypengar från förra månaden money from last monthen kyrka från 1200-talet a 12th century church
från en viss tidpunkt i det förflutna och framåt sincefrån det jag kom hit ever since I came herejag känner honom från tiden i Uppsala I have known him ever since we were at Uppsalaen vän från skolåren an old school-frienden vän från [min tid i] Rom a friend I got to know in Rome
Andra betydelser
i uttryck för nedre gräns eller början fromfrån 200 kronor (20 år) och uppåt from 200 kronor (20 years) and upwardsfrån…till from…tofrån morgon till kväll from morning till nightarbeta från nio till fem work from nine to five
anger vem som skickar eller ger något fromett brev från min kusin a letter from my cousinen present från hennes mor a gift from her mother
olika översättningar av från och med (förk.fr.o.m.):från och med den 1 maj as from May 1st; amer. as of May 1stfrån och med 20 april till och med 5 maj from April 20th to May 5th inclusive; amer. äv. from April 20th through May 5thfrån och med den dagen var han… from that [very] day he was…från och med i dag as from today, as from today, starting todayfrån och med nu ska jag… from now on I will…tre år från och med nu three years from nowfrån och med sidan 10 from page 10 on, from page 10 onwards
vid ord som anger befriande, borttagande o.d. offri från skuld free of guiltbota ngn från ngt cure sb of sth
från det ena till det andra from one thing to another; förresten by the way
adverbfrånkopplad el. på instrumenttavla o.d. offtill och från, se tillsom betonad partikelse ifrån
2 kommaintransitivt verbkom, kommit (jfr kommandejfr äv. ex. med 'komma' under resp. subst., adv. m.m.)
come; råka komma el. hamna get; anlända äv. arrive <till ati vissa fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasin>; infinna sig el. uppträda o.d. äv. appear; vard. turn uphan (tåget) kom klockan 9 …arrived (came [here], dit got there) at 9 o'clocknär kommertåget [hit]? äv. when will…get (be) here?jag kommer! [I'm] coming!jag kommer intepå festenjag tänker inte komma gå på festen I'm not going [to go], I shan't be therehan kom för sent he was (came, arrived) too late; var försenad he was latevart vill du komma? vad syftar du på? what are you driving at?kom och hälsa på mig! come and see me!, look me up!jag har lovat att komma och hälsa på dem …to go and see themkomma springande (cyklande osv.) come running (cycling osv.) along
med obeton. prep.komma av bero på be due tokomma från härstamma från el. om ord be derived fromkomma från en fin familj come of…komma i ordning get organizedkomma i säng get to bedkomma i tid be (hit come, dit get there) in timevar kommer du ifrån? el. varifrån kommer du? where do (plötsligt eller närmast have) you come from?komma med ha med sig bring; en historia el. lögner come out with, tell; anmärkning el. påstående el. skämt el. ursäkter make; undanflykter el. förslag el. plan bring (put) forward; invändningar äv. make, raisevad har du att komma med? säga what have you got to say (erbjuda offer, visa show, föreslå suggest)?komma på besök (visit) callhur kommer man till stationen? how does one (do I) get to the station?komma till uppgörelse come to; t.ex. insikt el. resultat el. slutsats arrive atkomma till nytta be of use, be some good, come in useful
vard., få orgasm come
komma att (+ inf.) a)uttr. framtidkommer att (+ inf.): i första person will (shall) + inf.; i övriga person will + inf.kommer du (ni) att (+ inf.) ? äv. are you going to + inf.?; jfr äv. ska b)hur kom du att tänka på det (lära dig svenska, förälska dig i henne)? how did you come (resp. happen) to…?jag kom att tänka på att jag it occurred to me…, I happened to think of the fact…
reflexivt verbkom, kommitkomma sig hända o.d. come about, happenkomma sig av bero på come from, be due (owing) tohur kommer ˈdet sig? how is that?, how come?, why?hur kom det sig att han…? how is it (did it come about) that…?
partikelverbkomma ankomma an på, se bero, bkomma avse stiga avunder stigakomma av sig stop [short], get stuck; tappa tråden lose the threadkomma bortavlägsna sig get away; gå förlorad get (be) lostde kom bort från varandra i trängseln they lost each other in the crowdkomma efterbakom come behind (after); go (walk) behind (after); följa [efter] follow; bli efter get (fall) behindkommatio minuter efter [de andra] turn up…after the otherskomma emellanintervenekomma emotmöta come (dit go) towards (to meet)stöta emot go against (into)…komma framstiga fram:hit come (dit go) up; ur gömställe el. led o.d. come out <ur, från of>komma vidare get on (igenom through, förbi past); på telefon get throughhinna (nå) fram:dit get there, get to (reach) the place; hit get here; anlända arrivebildl.vi har kommit fram till följande siffror we have arrived at…vi kom fram till fann att… we came to the conclusion that…framträda el. bli synlig come out, appear, emergebli bekant come outde upplysningar som kommit fram föranleder mig the information that has come to hand…komma förkomma sig för med att (+ inf.) bring oneself to + inf.jag har tänkt skriva, men jag har inte kommit mig för …but I haven't got around to itkomma förbieg. pass; hälsa på drop by (in); ~ fram get pastkomma förekomma före [ngn] eg. get there (hit here) before (ahead of) sb; i tid el. i rang come before (precede) sb; vid tävling get ahead (in front) of sbkomma ifrånget away from; bli kvitt o.d. get rid of; bli ledig get offkomma ifrån varandra get separated; bildl. äv. drift apartkomma igenkomma ihop sigfall out <om about>komma ihågse ihågkomma income in; inträda äv. enter; lyckas ~ in get in; ~ inomhus come (resp. get) indoorskomma in i a) rummet el. butiken come (resp. get, kliva walk, step) into, enter b) tidningen (om artikel o.d.) be inserted (appear) in c) få upp skåp o.d. get…open d) bekanta sig med become acquainted (familiar) withkomma in med a) ett brev el. en bricka o.d. come in with (bringing, carrying) b) anbud el. uppgifter hand in c) ansökan make, present, submitkomma in på a) utbildning o.d. be admitted to b) samtalsämne get (apropå drift) on tokomma i vägget off (away, started)det är på tiden att vi kommer i väg …[that] we were off, …for us to be offkomma lossom person:eg. get away (ut out); bildl. get awaykomma medgöra sällskap el. följa come (dit go) along, come (dit go) with me (him osv.)komma med ngn come (dit go) [along] with sbhinna med tåg (båt) catch…han kom inte med tåget äv. he missed…han kom inte med på fotografiet he didn't get into…komma ned (ner)come down, descend; klättra ned äv. go down; lyckas ~ ned o.d. get down <fråntaketskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfromträdetskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasout of>komma ned från stegen get off…komma ned till (på) undervåningen go (resp. come) downstairskomma ned på jorden [igen] get back to realitykomma omkringnär allt kommer omkring after all; when all is said and done, at the end of the daykomma påerinra sig think of, recall, rememberjag kan inte kommanamnet äv. …escapes mehitta på think of, hit [up]onhan kom på en bra idé …struck himöverraska come upon; se vidare ertappakomma tilltilläggas be addeddessutom kommermoms till in addition there will be…uppstå arise, come about; ~ till stånd el. om t.ex. dikt be written (om tavla made, om musik composed)berättahur barn kommer till …the facts of lifekomma tillbakareturn äv. bildl., come (go resp. get) back; jfr återkommajag kommer tillbaka i morgon I'll call again…jag kommer snart tillbaka! I'll soon be back!komma undanundkomma get off, escapekomma uppallm. come up; dit upp go up; ta sig (stiga) upp o.d. get up; om växt come up, shoot [up]; om fråga el. förslag come (be brought) up <till behandling for discussion>komma sig upp make one's way, get onkomma upp i (till) en hastighet av… reach a speed of…komma ur ngtget out of…komma utcome (dit go; lyckas ~ get) out <ur of>om bok o.d. come out, appear, be publishedhan har kommit ut med en bok he has brought out (published)…om rykte o.d. get about (abroad); om hemlighet äv. be revealedberätta om sin sexuella läggning come out [of the closet]komma åtfå tag i get hold of, secure; jfr komma övernedan; reachjag kan inte komma åt de inlåsta böckerna I can't get at…få fast o.d. get at; skada äv. do a bad turn toråka röra vid el. (stöta emot) touch, come in[to] contact withjag råkade komma åt… I happened to touch (brush against)…få tillfälle get a chance (an opportunity) <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf. el. of + ing-form>komma övereg. come (dit go, lyckas ~ get) over (tvärs över t.ex. flod across)jag kommer över till dig senare! I'll come round later on!få tag i get hold of, come by; hitta find, come across; till billigt pris pick upövervinna el. t.ex. förlust get over, surmount; t.ex. skandal live…downkomma överensse under överens
© NE Nationalencyklopedin AB