Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

karaktärsubstantiv~en, ~erallm. character; beskaffenhet nature, quality; läggning disposition, mentality; viljestyrka willpowerjag har dålig karaktär skämts. I've got no willpower, I've got a weak character
storstiladadjektiv-stilat, ~egrand, grandiose; om t.ex. karaktär fine
oförvitligadjektiv~tom uppförande o.d. irreproachable, unimpeachable, blameless; t.ex. karaktär el. rykte äv. unblemished
stadgadadjektivstadgat, ~eom person steady, staid; om karaktär firm; om rykte settledföreskriven:vanl. prescribed
danatransitivt verb~de, ~tfashion, shape, form <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasinto>dana ngns karaktär mould (amer. mold) sb's character
skildratransitivt verb~de, ~tallm. describe; livfullt depict, paint, portray; t.ex. en karaktär delineate; sakligt relate, give an account of; i stora drag outline, sketch
läggningsubstantiv~en, ~arkaraktär disposition; sinnelag temperament; fallenhet bent, turn <för, åt for>sexuell läggning sexual orientationav hår setting
prägelsubstantiv~n, präglaravtryck impression, impress äv. bildl.; på mynt samt bildl. stamp; drag el. anstrykning touch; karaktär characterge hemmet en personlig prägel …a personal touchsätta sin prägel leave (set) one's mark on
renonsadjektivoböjl.vara renons i ruter kortsp. have no diamondsvara alldeles (fullständigt) renonshumor (karaktär) osv. be absolutely without any…, have no…whatever, be utterly devoid of…
stadgasubstantiv~nskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasstadighet steadiness, firmness, stability; stadgad karaktär firmness of character~n, stadgor el. ~rskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasförordning regulation[s (pl.)], rule, statute; lag law; t.ex. Förenta Nationernas chartertransitivt verb~de, ~t (jfr stadgad)göra stadig steady; bildl. consolidateförordna direct, enact, prescribe; påbjuda decreereflexivt verb~de, ~tstadga sig om person settle down, become steady
© NE Nationalencyklopedin AB