Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

kalltadverbbildl. coldly; oberört coolly; likgiltigt indifferentlyförvaras kallt keep in a cool place
förvaratransitivt verb~de, ~tallm. keep; lagra äv. store; hand. keep…in safe custody[bör] förvaras torrt (kallt) keep in a dry (cool) place
1 kalladjektiv~tmer el. mindre eg.:allm. cold; sval cool; kylig chillyflera grader kallt …below freezing-pointhan är kall om fötterna his feet are coldbildl. el. om t.ex. färg o. person cold; jfr kallsinnig; okänslig frigid, unfeelingkalla handen be turned down flatdet kalla kriget the cold warhålla huvudet kallt keep a cool head, keep [one's] cool
mildadjektivmiltallm. (t.ex. om förebråelse, klimat, luft, ost, sätt, vinter) mild; inte hård (t.ex. om blick, färg, ljus, regn, svar) soft; lindrig (t.ex. om straff) light; inte sträng:t.ex. om dom el. bedömning lenient; t.ex. om röst el. sätt gentlemilda makter! el. du milde! Good gracious!, Gracious me!så till den milda grad kallt so awfully cold
1 knäppatransitivt verbknäppte, knäpptknäppapapperstussar o.d. på ngn flick (flip)…at sbknäppa ngn på näsan tillrättavisa ngn tell sb offfoto. snapskjuta:djur pot; person, sl. bump…offknäppa nötter crack nutsintransitivt verbknäppte, knäpptdet knäpper i elementet there's a clicking (ticking) sound in…knäppa med fingrarna hörbart snap one's fingersknäppa sträng pluck; gitarr o.d. twangdet knäppte till och blev kallt ung. the frost set in
börjatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tallm. begin, start; högtidl. commence; ta itu med set about <arbeta working>; inleda, påbörja äv. institute, initiatebörja [att] (+ inf.) begin (etc.) to + inf.; spec. om avsiktlig handlingel.vid opers. vb äv. begin (etc.)+ ing-formbörja dricka supa begin (take to) drinking; vard. take to the bottlebörja motionera take up exercisedet börjar bli mörkt (kallt) it is getting dark (cold)börja om [från början] start afresh, start [all over] againtill att börja med to begin (start) with; först […men] at firstbörja på ngt start on (t.ex. ett arbete set about) sthordet börjar på h …begins with an h
1 gradsubstantiv~en, ~erallm. degree; utsträckning extent; nyans shadei hög grad to a great (high) degree, to a great extenti hög grad + adj. highly, exceedingly, immenselyi [allra] högsta grad! very much so!i högsta grad extremelyså till den grad att… to such a degree (an extent) that…till en viss grad to a certain degree (extent)enhet vid t.ex. mätning degree40 graders feber a temperature of 40 degrees centigradedet är 10 grader kallt it is 10 degrees [Celsius] below zerodet är 10 grader varmt it is 10 degrees [Celsius] above zeroi 45 graders vinkel at an angle of 45 degreespå 60 grader nordlig bredd at 60 degrees North latitudebrännskada av första graden first-degree…rang rank, grade; stadium stagestiga i graderna rise in the rankstypogr. type size
kännasintransitivt deponensverbkändes, käntsfeelhanden känns varm …feels warmtyget känns mjukt äv. …is soft to the touchdet känns kallt (underligt) it feels…det känns skönt it feels pleasant, it's a pleasant feelingdet känns inte I (you osv.) don't feel itdet känns lugnande för mig att veta det it is a relief to me to know [that]hur känns det [nu]? how do you feel (are you feeling) [now]?hur känns det att börja arbetet igen? how does it feel to begin (beginning)…?det känns på lukten att you can tell by the smell…kännas vid erkänna el. t.ex. misstag acknowledgeinte vilja kännas vid refuse to acknowledge, disown; t.ex. sin egen far äv. be ashamed ofvem känns vid äger…? who is the owner of…?
huvudsubstantiv~et, ~en el. =allm. head; person brain; intelligens o.d. äv. brains (pl.)på brevpapper o.d. heading; jfr äv. kålhuvud, piphuvudm.fl. sammansättn.han har gott huvud he has got a good brain (got brains)han har huvudet på skaft he has got a good head on his shoulders, his head is screwed on the right wayhålla huvudet kallt keep [vard. one's] cool, keep one's (a level) headköra huvudet i väggen bildl. run one's head against the (a) [brick] wallvara huvudet högre än ngn be a head taller than sb; bildl. be head and shoulders above sbhandla efter eget huvud go one's own waydum i huvudet stupid, daft; amer. äv. dumbha ont i huvudet have a headachefå in ngt i (få ngt ur) huvudet get sth into (out of) one's headframgången steg honom åt huvudet success went to his head, his head was turned by successtala över huvudet på ngn talk over sb's headöver huvud taget, se överhuvudtaget
uteadverbrumsbetydelse:allm. out; utomhus äv. out of doors, outdoors, in the open; utanför äv. outside; inte hemma äv. not in (at home)där ute t.ex. på isen out there; utanför outsidekorna går ute …are outdet är kallt ute it is cold out [of doors]han är aldrig ute bland folk he never mixes with peoplehan är mycket ute utomhus he is out of doors (outdoors) a great deal; för att roa sig he goes out a lotvara ute på havet (landet) be [out] at sea (in the country)han är ute och promenerar he is out (has gone) for a walkvara ute och orientera (åka skidor) be out orienteering (skiing)äta ute som vana eat outäta [middag (resp. lunch)] ute tillfälligtvis dine (resp. have lunch) out (i det fria out of doors)
slut allt hopp är ute all hope is at an end (is gone)tiden är ute [the] time is up; speciellt sport. el. parl. time!det är ute med honom it is all up with him; vard. he is done for
bildl.vara illa ute i knipa be in trouble (a fix)vara [för] sent (tidigt) ute be [too] late (early)vara utekomma i sista minuten come (göra saker och ting do things) at the last minutevara ute efter ngn (ngt) be after…vara ute efter eftertrakta ngt be out for sth; mer uttänkt have designs on sth
adjektivoböjl.vard.:omoderndet är ute it's out, its old hat
© NE Nationalencyklopedin AB