Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

köldsubstantiv~eneg.:allm. cold; frost frost; kall väderlek cold weather; köldperiod spell of cold [weather]gå ut i 10 graders köld …in 10 degrees below freezing-pointbildl.:kylighet coldness; likgiltighet indifference
känselsinnesubstantiv~tför värme el. köld el. smärta sense of feeling; för tryck [sense of] touch, tactile sense
ihållandeadjektivoböjl.om t.ex. köld el. torka el. applåder prolonged; om t.ex. regn continuous[ett] ihållande regn äv. a steady downpour
isandeadjektivoböjl.icy eg. el. bildl.en isande köld eg. a biting (severe, keen) cold (frost); bildl. an icy coldness (extreme chilliness) <mot to[wards]>
bitandeadjektivoböjl.biting, cutting; om köld, blåst äv. nippy, keen; sarkastisk äv. caustic, pungent, sharp, tartbitande ironi biting irony, sarcasm
blåadjektivblått (jfr blått)blueblå druvor black grapesblå timmen the [blue] twilight hourfå ett blått öga get a black eyeblå av köld blue with coldvara helt i det blå be [up] in the clouds
tilltaintransitivt verb-tog, -tagitallm. increase <i in>; om köld äv. get more intense; om t.ex. inflytande grow; utbreda sig spread; om månen waxdagarna tilltar [i längd] äv. …are growing (getting) longer, …are lengthening
stelnaintransitivt verb~de, ~tom kroppsdel o.d. stiffen, get stiff, become rigid; av köld be numbed; av fasa be paralysed, become petrified (motionless)stelna till eg. get stiffhan stelnade till när han såg henne he stiffened up…om vätska congeal, coagulate, solidify; om blod äv. clot; kok. set
steladjektiv~tstiff äv. bildl.; styv rigid; av köld äv. numb; kylig el. om t.ex. sätt frigid, strict, formal; i hållning äv. wooden; om språk el. umgänge formal; om t.ex. leende el. ansiktsuttryck fixed; ansträngd äv. forcedstel som en pinne [as] stiff as a poker (a ramrod)stel av fasa paralysed with…jag är stel i fingrarna my fingers are stiff
darraintransitivt verb~de, ~tallm. tremble; huttra shiver; skälva, dallra quiver; skaka shakedarra av köld shiver with colddarra av rädsla shake (tremble) with frightdarra av vrede shake (tremble) with angerdarra i hela kroppen shake (tremble) all overhan darrar på handen är darrhänt his hand shakes (trembles)
© NE Nationalencyklopedin AB