Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kärrasubstantiv~n, kärrorcart; drag~ el. skott~ barrow; vard., bil car
forslatransitivt verb~de, ~ttransport, convey, carry <i (på) en kärra (på järnväg) in a cart (by rail)>forsla bort carry away, remove
skjutatransitivt verb och intransitivt verbsköt, skjutitmed skjutvapen shoot äv. friare; ge eld el. avfyra fireskjuta blixtar (gnistor) om ögon flash, snap <av harm with…>skjuta efter (mot, på) ngn shoot (fire) at sbskjutabollen i mål shoot…into the goalskjuta med lös (skarp) ammunition fire [with] blank (live) cartridgesskjuta vilt omkring sig shoot wildly all roundskjuta sig shoot oneselfflytta o.d.:allm. push; vårdslöst shove; knuffa elbow; kärra el. rullstol o.d. äv. wheel; köra t.ex. en kudde under ngns huvud thrustskjutaflytta [på] move; vard. shiftskjutauppskjuta ngt put off (postpone) sthskjutangt åt sidan push (vårdslöst shove)…aside; bildl. put…on one side, shelve…; något obehagligt brush aside (away)skjuta rygg om katt arch its backskjuta [nya] skott put forth [new] shoots, sprout
partikelverbskjuta avskjutvapen fire, discharge, let off; pil shoot; skott äv. fire offskjuta bortskjuta framtr.skjuta fram stolen till brasan push the chair up to…skjuta fram hakan m.m. protrude…itr.:sticka ut jut out, protrude, projectskjuta fört.ex. lucka push…toskjuta ifrån:skjuta ifrån sig sak el. person push (vårdslöst shove)…awayskjuta igendörr o.d. push…to; stänga close, shutskjuta ihjälshoot…dead (amer. äv. to death)skjuta ihoppush (två dörrar slide)…together; in i varandra telescopeskjuta intr.:t.ex. byrålåda push (vårdslöst shove)…in; inflika interpose; interject; införa:i skrift insert; ett gevär targetskjuta in…i varandra telescope…into each otherskjuta nedtr.:med skjutvapen shoot…down (levande varelse äv. dead); murar batter down; flygplan el. fågel shoot (bring)…down; vard. down; t.ex. fönster lowerskjuta på ngtpush…[from behind], give…a pushskjuta tillskjuta upptr. eg.:flytta upp push (vårdslöst shove)…up; knuffa upp el. öppna el. t.ex. dörr push…open; rymdraket launchtr. bildl.:uppskjuta put (något obehagligt stave) off, postpone, defer; fördröja delay; på en tid äv. suspend; spec. jur. o. amer. stayskjuta upp ngt en vecka put off osv., se ovan sth for…itr.:om växter shoot [up], spring up, sprout [up]; om t.ex. periskop stick up (out)skjuta uttr.:flytta ut o.d. push (vårdslöst shove)…outitr.:om t.ex. udde jut outskjuta överskjuta över ansvaret på ngn shift…on to sb
köratransitivt verbkörde, körtframföra el. styra:allm. el. t.ex. fordon drive; motorcykel ride; t.ex. skottkärra push, wheel, trundleköra en motor med (på) bensin run an engine on…forsla:allm. take; i bil äv. drive, run; i kärra cart, wheel; speciellt [tyngre] gods el. t.ex. om tåg äv. carry, transport, conveyhan körde henne [med bil] till stationen äv. he gave her a lift…data. runstöta el. sticka el. stoppa run, thrust, stickköra fingrarna genom håret run one's fingers through one's hairköra huvudet i väggen bildl. bang (knock) one's head against a brick (stone) walljaga el. motaköra ngn på dörren (porten) turn (utan vidare bundle) sb outköravisa en film show a film
intransitivt verbkörde, körtallm. drive; i (med) bil äv. motor; på [motor]cykel ride; åka go, ride; färdas travel; jfr fara, åka; om bil äv. el. om tåg o.d. vanl. run, go äv. betr. hastighet; om fabrik work <[i] dubbla skift double shifts>kör! i väg go ahead!han kör bra he drives well, he is a good driverlära sig [att] köra köra bil learn how to drive [a car]köra mot rött [ljus] jump the [red] lights, run a red lighthan körde (bilen körde) rätt (rakt) in i… he drove (the car ran) straight into…köra uppför en backe på ettan take (climb)…in first [gear]kör över Gävle! drive (go) via…!; hit come via…!kuggas i tentamen o.d. be ploughed; amer. flunkkör för det! all right!, O.K.!, fair enough!köra med: a)köra med kommendera folk boss (order) people about, worry people b)hon köra med oparfymerad deodorant she always uses…han kör jämt med t.ex. sina teorier he is always trotting out (going on about)…kör hårt! sätt i gång get cracking!
partikelverbköra avköra av vägen med bilen drive off the roadköra borttr.:forsla undan take osv. away; driva bort drive (send)…away (off), pack…off; jaga bort äv. chase…awayitr. drive awayköra efterse åka efterunder åkaköra emot en lyktstolperun into…köra fastget stuck äv. bildl., come (be brought) to a dead stop (a standstill), grind to a haltförhandlingarna har kört fast …have come to a deadlockköra framitr.bilen körde fram till trappan the car drove up to…tr.köra fram bilen (varorna) till dörren drive the car (take etc. the goods) up to…köra förbidrive (resp. ride köra i fatt) past, catch up with; se vidare i fattköra ifrån ngn (ngt)se ifrånköra igenom [staden]drive (resp. ride köra i gång med projektet) through [the town], go ahead with…köra ihjäl ngnrun over sb and kill him (resp. her)köra ihjäl sig dödas i en bilolycka be killed in a car accidentköra ihopkollidera run into one anotherköra ihop med run into, collide withfösa ihop drive (pack, crowd)…together <i (på) into>det har kört ihop sig [för mig] det har kommit något emellan something's come upköra ineg.köra in bilen [i garaget] drive the car into the garagetåget körde in [på stationen] the train pulled in [at…]köra in vid trottoarkant o.d. draw inköra in en försening (tio minuter) make up for…(save…)köra in trimma in en ny bil run (amer. break) in a new carkörastöta, stoppa in…[i] thrust (stick, push, vard. shove, poke)…in[to]köra i vägitr. drive (resp. ride jfr ovan) offtr.se köra bortovanköra ompassera i bil overtake; amer. passköra omkull ngnknock sb downköra omkull med cykeln (på cykel) fall from (off) one's bicycle [while riding]köra påitr.:fortare drive (resp. ride jfr ovan) faster; vidare drive osv. onkör på bara! äv. just go ahead!tr.köra på ngn kollidera med run into sb; omkull ngn knock sb downköra sönder t.ex. ett staketdrive (resp. ride jfr ovan) into…and smash itköra sönder bilen vid krock smash up (fördärva motorn ruin) one's carkör till!all right!, O.K.!, it's a deal!köra tillbakaitr. drive (resp. ride jfr ovan) backtr. el. forsla take osv.…backköra undanitr.:ur vägen drive (resp. ride jfr ovan) out of the wayköra uppitr. drive (resp. ride jfr ovan) up; för körkort take one's driving testtr. el. eg. take osv. up; sticka upp stick (put) up; lura fleece; friare swindle < of>köra upp ngn ur sängen make…get out of bed, rout…[up] out of bed; jfr uppkördköra utitr. drive (resp. ride jfr ovan) outköra ut på landet med bil drive (göra en tur go for a drive) into the countryvaror deliverkörakasta ut ngn turn sb out [of doors] (ur rummet out of the room)köra övert.ex. gata el. bro drive (resp. ride jfr ovan) across, crossköra över ngn vanl. run over sb; jfr överkördköra över ngn bildl. not bother about what sb thinks (wants), ride roughshod over sb
© NE Nationalencyklopedin AB