Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

kännasintransitivt deponensverbkändes, käntsfeelhanden känns varm …feels warmtyget känns mjukt äv. …is soft to the touchdet känns kallt (underligt) it feels…det känns skönt it feels pleasant, it's a pleasant feelingdet känns inte I (you osv.) don't feel itdet känns lugnande för mig att veta det it is a relief to me to know [that]hur känns det [nu]? how do you feel (are you feeling) [now]?hur känns det att börja arbetet igen? how does it feel to begin (beginning)…?det känns på lukten att you can tell by the smell…kännas vid erkänna el. t.ex. misstag acknowledgeinte vilja kännas vid refuse to acknowledge, disown; t.ex. sin egen far äv. be ashamed ofvem känns vid äger…? who is the owner of…?
vidkännastransitivt deponensverb-kändes, -käntsse kännas vidunder kännasbära el. lidavidkännaskostnaderna have to bear…vidkännasförluster have to suffer (sustain)…
förnekatransitivt verb~de, ~tinte erkänna deny; bestrida äv. disavow; inte kännas vid disown, renouncejag kan inte förneka att… vanl. I must admit that…det kan inte förnekas att… it cannot be denied that…reflexivt verb~de, ~than förnekar sig aldrig he is always the same, that's just him
kylasubstantiv~neg.:allm. cold; svalka chillinessnär kylanhöstkylan kommer äv. when the chilly period sets invara ute i kylan …in the cold weather; jfr köldbildl. coldness; t.ex. i förhållande mellan folk coolness, chillinesstransitivt verbkylde, kyltkyla [av] cool [down], chill båda äv. bildl.; tekn. äv. refrigeratekyla ned chillkyla ut let…get quite cold; jfr utkyldkännas kallledstången kyler …feels cold
tyngaintransitivt verbtyngde, tyngtvara tung (en börda) weigh < [up]on>; starkare weigh heavy, weigh heavily; trycka press < [up]on>; kännas tung be (feel) heavy < to>detta tynger [hårt] på mitt samvete this lies heavy (weighs, preys) [up]on…transitivt verbtyngde, tyngtskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknastrycka nedofta detsamma som tynga påse tyngaovanweigh…downfrukten tynger [ned] grenen …weighs the branch downsorgen (ovissheten) tynger henne …weighs her down (oppresses her)är det något som tynger dig? have you got something (is something) preying on your mind?tyngd av bekymmer borne down under [the weight of]…, loaded (burdened) with…tyngd av skatter burdened (encumbered) with…tyngd av skulder weighed down (encumbered) by…
spänna (jfr spänd)transitivt verbspände, späntsträcka [ut] o.d. el. t.ex. snöre stretch; dra åt el. t.ex. rep tighten; muskler stretch; anstränga el. t.ex. krafter el. nerver el. röst strainspänna en fjäder tighten a springspänna hanen på ett gevär cock a gunspänna ögonen i ngn fasten (rivet) one's eyes on sb
intransitivt verbspände, späntkännas trång el. om plagg be [too] tight <över bröstet across…>spänna över omspänna:sträcka sig över cover, extend over; omfatta embrace
reflexivt verbspände, spänt~ sig a) eg. tense oneself, be tense, be tensed-up b) anstränga sig strain (brace) oneselfspänn dig inte! relax! c) vard., spela tuff put on a show
partikelverbspänna avspänna av [sig] unfasten; med rem unstrap; med spänne unbuckle, unclasp; ta av [sig] take off, undovard.spänn av! relax!, take it easy!, cool it!spänna fastspänna fast ngt fasten (med rem strap, med spänne buckle) sth on <vid to>spänna fast säkerhetsbältet fasten…spänna frånspänna från [hästen] unharness (unhitch) the horsespänna förspänna för [hästen] harness (hitch) the horsespänna på [sig]skidor el. skridskor put onspänna upplossa:allm. undo, unfasten; med rem unstrap; med spänne unclasp, unbuckleparaply el. lina put upspänna utsträcka stretchspänna ut bröstet expand…spänna ut magen distend…spänna åttighten, pull (draw)…tight[er]spänna åt bältet ett hål till tighten…up one hole more
tryckatransitivt verb och intransitivt verbtryckte, trycktpress <mott.ex. väggenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasagainst>; krama el. klämma squeeze; tynga weigh…down, oppress, press [heavily] upon; kännas tung be (weigh) heavy; vara trång be too tighttrycka ngns hand shake (hjärtligare clasp el. press) sb's handär det något som trycker dig? have you got anything (something) on your mind?trycka ngn till sitt bröst press (mera känslobetonat clasp) sb to one's bosomtrycka på en knapp press (push) a button
trycka på ngt framhäva el. betona emphasize sth
typogr.el.på tyg o.d. printboken håller på att tryckas …is being printed (in the press)tryckt hos… printed by…
jakt.el.friare (dölja sig):om djur squat[ligga och] trycka om person lie low ([in] hiding)
reflexivt verbtryckte, tryckttrycka sig tätt intill ngn a) kelande cuddle (om barn nestle) up to sb b) ängsligt press close against sbtrycka sig mot en vägg press (tätt intill flatten) oneself against…
partikelverbtrycka avavfyra fire; itr. äv. pull the triggertrycka av ett gevär pull the trigger of (fire) a guntypogr. print [off]; kopiera copy [off]trycka fastpress…[securely] on < to>trycka i sigvard., äta put (tuck) awaytrycka igen dörr o.d.push…totrycka ihop flera föremålpress (klämma squeeze)…together; packa compress; platta till flattentrycka inpress (klämma squeeze) intrycka ned (ner)press down; friareel.bildl. depress, oppresstrycka ned hissen send (ned till sig bring el. get) the lift downtrycka ner ngn i skorna make sb feel smalltrycka ombok o.d. reprinttrycka påutöva tryck exert pressuretrycka tillge ngt en tryckning press…hard; platta till flatten; t.ex. jord press downtrycka till ngn behandla ngn nedlåtande squash (lean on) sb; slå till ngn sock (wallop) sbtypogr.trycka till 5000 ex. print…more, print another…trycka uppallm. press uptrycka upp hissen send (upp till sig bring el. get) the lift uptrycka utpress (klämma squeeze) out
kännasubstantivoböjl.ge sig till känna om person make oneself (one's presence) known, reveal one's identity <för ngn to sb>; om t.ex. missnöje manifest itself
transitivt verb och intransitivt verbkände, käntförnimma:kroppsligt o. själsligt i allm. feel; ha en obestämd förkänsla av sense; pröva [try and] see; jfr äv. ex. med 'känna' under resp. subst.känna avund (besvikelse) m.fl. återges enl. mönstret be (feel) envious (disappointed)känna en svag doft notice a faint scentkänna gaslukt smell gaskänna glädje feel joy (happiness), rejoicekänna hunger (törst) feel (be) hungry (thirsty)inte känna någon lust att (+ inf.) not feel like + ing-formkänna tacksamhet mot ngn för ngt feel (be) grateful to sb for sthkänna trötthet feel tiredkänn [efter] om kniven är vass [try and] see whether…; jfr vidare känna efterunder kännanedankänna för att arbeta feel like working, feel up to workkänna med ngn feel with sbkänna ngt på lukten (smaken) tell sth by the smell (taste); jfr kännaskänna till el. vara bekant med know; jfr känna tillunder kännanedankänna ngn till namnet (utseendet) know sb by name (sight)känner jag henne rätt så kommer hon if I know her at all (have summed her up right)…lära känna get to knowlära känna ngn äv. make sb's acquaintance; småningom come to know sbvi lärde känna varann på jobbet äv. we became (got) acquainted…
reflexivt verbkände, käntkänna sig feel; märka [att man är] feel oneselfkänna sig trött feel tiredkänna sig som en främling i sitt eget hem feel oneself (feel like) a stranger…
verb och partikelverbkänna avt.ex. kölden feelkänna av t.ex. arbetslöshet experiencekänna efterkänna efter i fickorna search (feel in) one's pocketskänna efter om dörren är låst (potatisen är kokt) see if…känna sig föreg.el.bildl. feel one's way <hos ngn with sb>känna igenrecognizekänna igen ngn på rösten (gången) äv. know sb by…känna igen sig hitta el. t.ex. i stad know one's way aboutkänna prövat.ex. motgång [have to] experiencekänna på hur det är att ha det knappt be made to feel what it is like…känna på sig att have a (the) feeling…, feel instinctively (in one's bones)…känna tillknow, be acquainted with; veta av (om) know (have heard) of; vara hemma i el. t.ex. arbete el. knep äv. be up tokänna dåligt till be unfamiliar with, know little aboutkänna väl till be well acquainted (be very familiar) with, know all about
© NE Nationalencyklopedin AB