Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

javisstinterjektioncertainly, of course, sure [thing]
sjuttonräkneordseventeen; jfr fem, femtonmed sammansättn.i svordomarel.vissa uttrycksjutton också! oh darn (hell)!fy sjutton! God!å sjutton! you don't say!, well I never!, Heavens!ja, för sjutton! yes, damn (darn) it!; javisst you bet!vad sjutton skulle jag göra det för? why on earth would I want to do that?full i sjutton vard. full of mischief
god (jfr gottse äv. ex. under resp. subst.)adjektivgott (jfr bra, bättre, bäst)allm. good; vänlig äv. kind <mot to>; angenäm äv. pleasant, agreeable, nice; välsmakande äv. nice; gynnsam favourable; amer. favorable; jfr äv. godgod dag! good morning (resp. afternoon, evening)!; vid presentation how do you do?gode Gud! good heavens (gracious)!god jul! Merry Christmas!god natt! good night!gott nytt år! Happy New Year!i godan ro in peace and quietha gott samvete have a clear consciencegod sömn sound sleepen god vän [till mig] a good friend [of mine]för gott för alltid for goodså långt är allting gott och väl so far so goodvara god (gott) nog åt ngn be good enough for sb
var så god! a) här har ni here you are, [Sir resp. Madam, Mr Jones, Miss osv.]!; ta för er help yourself (resp. yourselves), please! (ofta utan motsv. i eng.) b) javisst, för all del m.m. you're welcome!; naturligtvis [do,] by all means!, certainly!var så god och sitt! please take a seat!
tillräcklig good; ansenlig considerableen god stund a good whilemed god marginal by a comfortable (wide) margon
lätthan är inte god att tas med he's not easy (an easy customer) to deal withdet är inte gott att säga it is hard to say
jur.god man konkursförvaltare trustee; i sterbhus executor; förordnad av domstol administrator
substantivför mycket av det goda too much of a good thinglivets goda the good things (pl.) of life
gå i god för guarantee; jfr gå i borgen förunder borgen
gott: allt gott everything good, all good things (pl.)det är på gott och ont it has its good points and bad pointsdet gjorde gott! kändes skönt that was good!inte ha något gott att säga om ngn not have a good thing…kom ska du få något gott att äta …something nice to eat
gott om: ha gott om tid (äpplen) have plenty of time (apples)det är (finns) gott om… a) tillräckligt med there is (resp. are) plenty of… b) mycket:med subst. i plur. there are a great many (vard. are lots of)…; med subst. i sg. there is a great deal of…
© NE Nationalencyklopedin AB