Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

jämnatransitivt verb~de, ~teg. level, make…level (even, smooth); kanterna på ngt even up; klippa jämn, 'putsa' trim; bildl. el. t.ex. vägen för ngn smoothjämna med marken level with the groundjämna av marken level; yta äv. make…even; tekn. face; klippa jämn el. 'putsa' trim [up]jämna till (ut) level, make…leveldet jämnar ut sig it evens itself out
hyvlatransitivt verb~de, ~tplane; t.ex. ost slicehyvla av jämna plane…smooth, smooth; ta bort plane (smooth)…offhyvlade bräder planed (dressed) boards, floorings
utjämnatransitivt verb~de, ~tskillnad level out, level; göra lika equalize äv. sport.; justera el. dämpa adjust äv. matem.; neutralisera neutralize, counterbalanceekon., konto balance, settle, squaret.ex. meningsskiljaktigheter straighten out; t.ex. stridigheter settle; t.ex. svårigheter smooth out (away, down)eg.se jämna utunder jämna
jämnadjektiv~tom yta:utan ojämnheter even; plan level; slät smooth
likartad el. regelbunden even, regular; likformig uniform; konstant constant; kontinuerlig continuousjämna andetag regular (even) breathing (sg.)jämn fördelning even (balanced) distributionett jämnt klimat a steady (equable) climateav jämn kvalitet of uniform qualityha ett jämnt humör be even-temperedmed jämna mellanrum at regular intervalshålla jämna steg med keep in step (keep neck and neck) with; bildl. keep pace (even, level, up) withen jämn ström av resande a continuous stream of travellers
om tal, mått o.d. el. äv. i betydelsen 'avrundad' evenjämna par an equal number of men and womenha jämna pengar have the exact changedet är jämnt! sagt t.ex. till en kypare never mind the change !, [please,] keep the change!
filatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tfilefila [på] ngt file sth (bildl. äv. polish up, give the finishing touches to)fila av jämna file…smooth; bort file…off; isär file…in two
planeratransitivt verb~de, ~tplanlägga plan, make plans for, arrangeplanera attskiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. IDM saknas+ inf.plan (intend) to + inf.planeragöra föreberedelserför ngt make preparations for…planera in fit…into the schedule (timetable)tekn., jämna mark o.d. level; släta ut metall el. foto planish
slipatransitivt verb~de, ~tallm. grind; vässa äv. sharpen; bryna whet; glätta polish äv. bildl.; glasel.ädelstenar cut; med sandpapper sandpaperslipa av (bort) ngt grind…off; bildl. (t.ex. kantigheter) rub off…slipa av jämna grind…smooth; nöta, om t.ex. vågor wear…smooth
1 marksubstantiv~en, ~erjordyta ground; jord[mån] soil; markområde land; åkerfält fieldmarker grounds; trakt el. terräng äv. country (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasägor äv. domainsett stycke mark a piece of landfast mark firm ground äv. bildl.bryta mark break ground äv. bildl.förlora (vinna) mark bildl. lose (gain) groundjämna (bereda) marken för bildl. pave (prepare) the way forta mark land; om tennisboll o.d. äv. touch the ground[ute] i markerna in the countryside (the woods and fields)jämna med marken raze (level) to the groundpå klassisk (historisk) mark on classical (historic) groundpå svensk mark on Swedish soilfalla till marken fall to the ground; bildl. äv. fall flat, misfire
© NE Nationalencyklopedin AB