Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

intressesubstinterest <för in>visa intresse för show an interest in
engagemangsubstintresse commitmentanställning engagement
livligadjektivlively; om skildring etc. vivid; om diskussion animated; om efterfrågan keen; om intresse great, keen; om trafik heavy
stigandeadjektivrising; om ålder advancingstigande efterfrågan growing demandmed stigande intresse with increasing intereststigande skala ascending scalestigande tendens rising tendency, upward tendency
mattasverbbecome weak, become weaker; om färg, glans fade; om t.ex. intresse flagfärgerna har mattats the colours have faded
brinnandeadjektivburning; om passion ardentett brinnande intresse a burning interestspringa för brinnande livet run for dear lifeett brinnande ljus a lighted candle
skullsubstför min skull for my sake, just to please meför min egen skull i eget intresse in my own interestför en gångs skull for once
spändadjektivutsträckt stretched; om rep, muskel taut; om person tense; ivrig att få veta anxious to knowett spänt förhållande strained relations (pl.)högt spänd förväntan eager expectationspänt intresse intense interest
1 ringaadjektivliten small, slight; obetydlig triflingav ringa intresse of little interestinte det ringaste tvivel not the slightest doubtinte det ringasteinte alls not in the least
levandeadjektivmotsats: död living, alive; om djur live (endast före subst.)levande varelser living beingsmera död än levande more dead than alivekomma levande från ngt come out of sth aliveen levande fisk a live fishett levande intresse a keen (lively) interestett levande lexikon a walking encyclopediai levande livet in real lifeen levande skildring a vivid description
© NE Nationalencyklopedin AB