Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

intillprepositionom rum:fram till up toalldeles (tätt) intill quite close to; med beröring [up] againstom tid until, up (down) tointill slutet to the very endbildl.ordentlig intill pedanteri …to the point of pedantryadverbi rummet intill in the adjoining (adjacent) roomvi bor alldeles intill we live next doorinte det bästa men näst intill …not far from it
väggsubstantiv~en, ~arwall äv. anat.; tunn mellan~ partitionväggarna har öron walls have earsbo vägg i vägg med ngn i rummet intill have (be in) the room next to sb; i lägenheten intill live next door to sbköra huvudet i väggen bildl. bang one's head against a [brick (stone)] wallställa ngn mot väggen bildl. put (stand) sb up against a (the) walldet är som att tala till en vägg it's like talking to a brick walldet är uppåt väggarna galet it's all wrong, it's up the creek
tättadverbclosely osv., thick[ly]; jfr tät, tättitt och tätt, se tittsnön faller tätt …is falling thickbladen (slagen) föll tätt …fell thick and fasttätt hoppackade tightly packed; (pred. äv.) …packed tightly together; om personer äv. …squeezed (crowded) togetherhålla tätt om båt el. kärl be watertight, hold waterhan höll tätttyst [med saken] he kept quiet [about the whole thing]locket sluter tätt the lid fits tightstå tätt om träd stand closely togethertätt åtsittande close-fitting, tight-fittingtätt efter close behindtätt i hälarna på ngn close [up]on sb's heelstätt intill adv. close up (by); prep. close [up] to…
strax och straxtadverbom tid:om en kort stund in a minute (moment)strax efter midnatt äv. close upon…strax innan han for just before…är du klar? – [jag] kommer strax! …[I'm] coming in a minute (moment)!, …I'll come right away!jag kommer strax tillbaka I'll be back in a minute (moment), I'll be right backklockan är strax 2 it is close on two o'clockom rumstrax bortom (utanför, ovanför etc.) just beyond (outside, above etc.)strax bredvid (intill) close bystrax efter (bakom) close behind
tryckatransitivt verb och intransitivt verbtryckte, trycktpress <mott.ex. väggenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasagainst>; krama el. klämma squeeze; tynga weigh…down, oppress, press [heavily] upon; kännas tung be (weigh) heavy; vara trång be too tighttrycka ngns hand shake (hjärtligare clasp el. press) sb's handär det något som trycker dig? have you got anything (something) on your mind?trycka ngn till sitt bröst press (mera känslobetonat clasp) sb to one's bosomtrycka på en knapp press (push) a button
trycka på ngt framhäva el. betona emphasize sth
typogr.el.på tyg o.d. printboken håller på att tryckas …is being printed (in the press)tryckt hos… printed by…
jakt.el.friare (dölja sig):om djur squat[ligga och] trycka om person lie low ([in] hiding)
reflexivt verbtryckte, tryckttrycka sig tätt intill ngn a) kelande cuddle (om barn nestle) up to sb b) ängsligt press close against sbtrycka sig mot en vägg press (tätt intill flatten) oneself against…
partikelverbtrycka avavfyra fire; itr. äv. pull the triggertrycka av ett gevär pull the trigger of (fire) a guntypogr. print [off]; kopiera copy [off]trycka fastpress…[securely] on < to>trycka i sigvard., äta put (tuck) awaytrycka igen dörr o.d.push…totrycka ihop flera föremålpress (klämma squeeze)…together; packa compress; platta till flattentrycka inpress (klämma squeeze) intrycka ned (ner)press down; friareel.bildl. depress, oppresstrycka ned hissen send (ned till sig bring el. get) the lift downtrycka ner ngn i skorna make sb feel smalltrycka ombok o.d. reprinttrycka påutöva tryck exert pressuretrycka tillge ngt en tryckning press…hard; platta till flatten; t.ex. jord press downtrycka till ngn behandla ngn nedlåtande squash (lean on) sb; slå till ngn sock (wallop) sbtypogr.trycka till 5000 ex. print…more, print another…trycka uppallm. press uptrycka upp hissen send (upp till sig bring el. get) the lift uptrycka utpress (klämma squeeze) out
ännuadverbtemporalt:spec. om ngt som inte inträffat yet; fortfarande still; hittills [as] yet, so far; så sent som only, as late asär han här ännu? är han kvar is he still here?jag har inte fått bokenännu I have not yet…; fortfarande inte I still have not…medan jag ännu var… while I was still…medan det ännu är tid while there is still (yet) time, while the going is gooddet har ännu aldrig hänt it has never happened so far (as yet)ännu i dag är det… it is still…today; till och med nuförtiden even today it is…; intill denna dag [up] to this very day it is…ännuså sent som i går only yesterdaydet dröjer ännu länge innan… it will be a long time before…ännu när han var 90 år even at the age of ninetyännu så länge hittills so far, up to now; för närvarande for the presentytterligare moreännu en one more, [yet] anotherännu en gång once more (again); återigen againstanna ännu en stund (tid) stay a little while longerframför komp. still, even; ibland (starkare) yetännu bättre even better, better stillhan verkade ännu sorgsnare än vanligt …even sadder than usualdet blir ännu mörkare senare it will be even darker…
krypaintransitivt verbkröp, krupitcrawl; tyst o. försiktigt creep; om barn crawl; om växt creep, trailkrypa [fram] äv. go at a crawltåget kröp fram över slätten the train crawled (went at a crawl)…timmarna kröp fram the hours crept (crawled) bykrypa för ngn bildl. cringe (grovel) to sb, fawn on sbdet kryper i mig när jag ser det it gives me the creeps (makes my flesh creep) to see itkrypa i säng crawl into bedkrypa till korset humble oneself, eat humble pie, kiss the rod
partikelverbkrypa bakomt.ex. en buske creep (gömma sig hide) behind…krypa framkomma fram come out äv. bildl.krypa ihopt.ex. i soffan el. ett hörn huddle [oneself] up, nestle up; huka sig el. kura crouch; av fruktan o.d. cowerkrypa int.ex. genom fönstret (smygande) creep inkrypa in i sitt skal bildl. shrink (retire) into oneself (one's shell)krypa intill ngncuddle (huddle) up against sbkrypa ner [i sängen]nestle down (cuddle up) [in…]krypa omkringom barn crawl about (around)krypa upp [i soffhörnet o.d.]huddle [in…]; för att mysa curl up [in…]
dödadjektivdöttdead äv. bildl.; livlös inanimate, lifelessbollen är död sport. …out of playdött kapital idle (dead) capital, idle moneydött lopp dead heatdöd mans grepp säkerhetsgrepp dead man's handledöda punkter bildl. dull momentsdöd vinkel blind spotdöd den 5 maj died on 5th Maydöd för världen dead to the worldDöda rubrik för dödsannonser Deathsvara död och begraven be dead and buriedsubst. adj.den döde the dead man; den avlidne the deceasedde döda the deaduppstå från de döda rise from the deaddöda och sårade dead (killed) and wounded, casualties
substantiv~en, ~ardeath; frånfälle (speciellt jur.) decease, demisedöden vanl. death; personifierad Deathdöd åt förtryckaren! death to the oppressor!döden blev ögonblicklig death was instantaneousdöden inträdde klockan sex he (resp. she) died at six o'clockdet blir hans död it will be the death of himfå en [ond] bråd död come to a sudden [violent] deathta (få) död kill [off]; slå ihjäl put…to death, kill; utrota exterminateligga för döden be nearing one's end, be on one's deathbedgå i döden för die for, go to one's death fortrogen in i (intill) döden faithful unto deathvara nära döden be at death's doordöma ngn till döden sentence sb to deathmisshandla ngn till döds …to deathsörja sig till döds die of grief; av olycklig kärlek die of a broken heart
2 vid
vid delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen vid motsvaras vanligen av at i uttryck som sittavid ett bord = sit at a table, vidmidnatt = atmidnight.
vid används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket vidkusten under uppslagsordet kust, uttrycket vara vanvid under uppslagsordet van osv.

Rumsbetydelse
anger läge alldeles intill något at; bredvid bysitta vid ett bord sit at a table; bredvid sit by a tablebilen stannade vidframför dörren the car stopped at the doorsätta ett kryss vid ett ord put an x by a wordhon satt vid min sida she sat at (by) my sidesida vid sida side by sidetåget stannar vid stationen the train stops at the stationvi bor vid stationen we live near (close to) the station
anger befintlighet intill något långsträckt, t.ex. vattendrag, kust el. gräns on; vid ord som betecknar gata el. torg in (speciellt amer. on); bredvid bystaden ligger vid en flod the town stands on a rivervi bor vid en flod we live by a river; nära we live near a riverhuset ligger vid en gata nära centrum the house is in (amer on) a street near the town centrebo vid gränsen live on the borderhan stoppades vid gränsen här uppfattas gränsen som en plats he was stopped at the borderbo vid ett torg live in a squareen liten gata vid torget a small street off the square, a small street near the squarebo vid en väg live by a road, live near a road
anger att något sitter fast vid någonting tobinda [fast] ngt vid ngt tie sth to sth, tie sth on to sthden är fäst (sitter) viden stång it is fastened (attached) to…
anger organisation el. företag man är verksam inom: in, at; ofvara [anställd] vid en företag be employed in (at) a companyhan är vid marinen he is in the Navy
Tidsbetydelse
anger tidpunkt at; ungefärlig tidpunkt about; senast vid byvid midnatt at midnight; omkring about midnight; inte senare än by midnightvid jul (påsk) at Christmas (Easter)vid tiden för… at the time of…vid tidpunkten för hennes död at her death; jfr vid
anger tid omedelbart efter onvid hennes död on her death
Andra betydelser
anger omständighet: at, in; ofta används omskrivning med sats inledd med when (+ ing-form)vid hög fart måste föraren… at high speed the driver must…, when driving at high speed the driver must…vid dåligt väder in bad weathervara försiktig vid användningen av den be careful when using it, be careful in using itden slits vid användning it becomes worn by being used, it becomes worn when being usedvid förkylning bör man… when one has [got] a cold one should…
i betydelsen 'tillsammans med' withartikel används vid vissa ord the article is used with certain words
adverbden klibbar vid [överallt] it sticks to everything
2 mot
mot delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen mot motsvaras vanligen av towards i uttryck som han gickmothuset = he walkedtowardsthe house.
En annan vanlig motsvarighet är against, t.ex. luta sigmotväggen = leanagainstthe wall.
mot används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket skeptiskmot under uppslagsordet skeptisk, uttrycket motviljamot under uppslagsordet motvilja osv.
Rumsbetydelse
anger i riktning mot, vanligen towards; amer. ofta towardköra mot staden drive towards (amer. ofta toward) the townhan kom springande mot mig he came running towards mevika av mot byn turn off towards (in the direction of) the village
anger beröring av lodrät yta againstluta sig mot väggen lean against the wallställa stolen mot väggen put the chair against the wall; intill put the chair [close] to the wall
anger mål vid kast, slag o.d. atkasta sten mot throw stones atsikta mot aim at
Tidsbetydelse
i betydelsen fram emot towardsmot kvällen towards the eveningmot slutet av året towards the end of the year
Motstånd, kontrast, jämförelse
anger fientlighet, motstånd, motsats, motsättning againstslåss mot fight againstmot lagen against the lawmot hennes vilja against her willjag har ingenting mot honom I have nothing against him
anger motståndare i sport eller motpart i rättegång against, versusförk.v.amer. vs.England spelar mot Sverige i finalen England plays against Sweden in the final
anger bakgrund, kontrast againstblått är vackert mot gult blue is beautiful against yellow
anger det man jämför med to, againstdollarn har fallit 10 % mot pundet the dollar has fallen 10% against the pounddet är ingenting mot vad jag har sett it is nothing to what I have seenpriset är nu 500 euro mot 400 förra året the price is now 500 euros as compared to 400 last year
Andra betydelser
anger odds tohålla tio mot ett bet ten to one
för att ange bemötande, inställning to; mer betonat: gentemot towardsgrym mot cruel tovänlig mot kind to
anger byte el. motsvarighet for, against, ongöra ngt mot betalning do sth. [in return] for money, do sth. in exchange for moneymot kvitto against [a] receiptmot [uppvisande av] legitimation on identificationmot en årlig avgift on payment of an annual feejag gör det mot att du hjälper mig a) I'll do it in exchange for you helping me b) om du hjälper mig I'll do it if (provided) you help me
adverbse emot
© NE Nationalencyklopedin AB