Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

insetransitivt verb-såg, -settsee, perceive, understand; vara på det klara med äv. realizejag kan inte insehur I do not (I fail to) see…av lätt insedda skäl for obvious reasons
begränsningsubstantiv~en, ~arlimitation, restriction; begränsad omfattning limited scope; koncentrering keeping within reasonable bounds, restraintdet (han) har sina begränsningar it has its (he has his) limitationsinse sin begränsning know one's own limitations
begripatransitivt verb-grep, -gripitunderstand, comprehend; fatta äv. grasp, catch; vard. get; inse seebegriper du? [do you] see?jag begrep inte riktigt I didn't quite get it (catch on); jfr vidare under förståreflexivt verb-grep, -gripitbegripa sig på, se förstå
förståtransitivt verb-stod, -ståttallm. understand; begripa äv. comprehend, grasp; vard. get; bli klok på äv. make out; få klart för sig realize; inse see; kunna el. veta knowlåta ngn förstå att… give sb to understand that…[aha,] jag förstår! oh, I see!; I get the message!du förstår väl att… you must see (realize) that…jag förstår ingenting [av det hela] I am completely at sea (at a loss)jag förstod inte mycket av… I didn't make much of (get much out of)…jag förstår inte meningen (vitsen) med… I don't see the point of…såvitt jag förstår as (so) far as I understand (can see)jag förstod på honom att… I gathered from him (from what he said) that…göra sig förstådd make oneself understood
reflexivt verb-stod, -ståttförstå sig på att (+ inf.) know (understand) how to + inf.förstå sig på ngt: förstå understand…; kunna know about…; vara kännare av be a judge of…jag förstår mig inte på henne I can't make her out
märkatransitivt verbmärkte, märktförse med märke mark; med etikett äv. label; med skåra el. streck äv. score; med bokstäver äv. lettermärka med namnlapp mark with a name-tapeett ansikte märkt av sjukdom a face marked by (bearing traces of)…han är märkt för livet he is marked for life, he is a marked manmärka ut mark outlägga märke till notice, note; speciellt avsiktligt observe; bli medveten om become aware of; inse perceive; känna äv. feel; på smaken taste; på lukten smell; höra hear; se seemärk väl nota beneförk.N.B.man märker inte tröttheten förrän you don't notice (become aware of)…jag märkte på honom att han var arg I noticed (could tell) that…skillnaden märks knappt …is hardly noticeabledet märks hörs (syns) att han är trött you (one) can hear (see) that…det märks på henne att hon är rik you can tell…, it is obvious…bland de närvarande märktes among…we (I) noted (…there were)märka ord cavil, quibble, take up sb's words
ögasubstantiv~t, ögonallm. eye äv. nåls~ o.d.så långt ögat når as far as the eye can reachfå upp ögonen för… have one's eyes opened to…, become aware of…; inse realizegöra stora ögon open one's eyes wide, look wide-eyedinte ha ögon för någon annan än… have eyes for nobody but…han har ögonen med sig he keeps his eyes open, he has his eyes about himhålla ett öga på… keep an eye on…ha ett gott öga till… have one's eye on…; vara svag för have a soft spot for…hålla ögonen öppna keep one's eyes openkasta ett [snabbt] öga have (take) a [quick] look atöga för öga an eye for an eyemitt för ögonen på sina vänner before the very eyes of…, in full view of…i lagens ögon in the eyes of the lawi mina ögon in my eyes (opinion, view)i världens ögon in the eyes (sight) of the worldjag har ljuset (solen) i ögonen …is in my eyes;se ngn rakt i ögonen look sb straight in the face (between the eyes)det sticker i ögonen it hits you in the eye, it sticks out [a mile]; om idé o.d. it is obviousinför allas ögon in sight (before the eyes) of everybodymed blotta ögat with the naked eyese med egna ögon see with one's own eyesett samtal mellan fyra ögon a private talkstå öga mot öga med… stand face to face with…det var nära ögat! vard. that was a close shave (a narrow escape)!blind på ena ögat blind in one eyepå tärning o. kort pippå potatis eyesjö., ögla eyelet, loopmittpunkt i cyklon o.d. eye
© NE Nationalencyklopedin AB