Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

innehatransitivt verb-hade, -hafthold, be in possession of, have…in one's possessioninneha rekordet hold the recordinneha ett högt ämbete hold (occupy) a high office
besittatransitivt verb-satt, -suttitpossess; friare äv. have [got]; inneha occupy, hold
professursubstantiv~en, ~erprofessorship, [professorial] chairprofessuren i historia vidUmeå universitet the chair of…inneha en professur i historia hold a professorship (chair) in…
ämbetesubstantiv~t, ~nofficeinneha ett offentligt ämbete hold an official position (an office)i kraft av sitt ämbete by (in) virtue of [one's] office; i egenskap av ämbetsutövare in one's official capacity
titelsubstantiv~n, titlarperson~ el. bok~ o.d. title; ekon. headingtiteln professor the title of professortiteln på boken the title of the bookbära titelnhertig have (bear) the title of…inneha titeln sport. hold the titlelägga bort titlarna dispense with (drop the) titlesen bok med titeln… a book entitled…
ägasubstantiv~n, ägorägor grounds; estate, property (båda sg.); se äv. ägo
transitivt verbägde, ägtha i sin ägo el. förfoga över possess; ha have; rå om el. vara verklig (rättmätig) ägare till own, be the owner of; vara i besittning av be in possession of; åtnjuta el. t.ex. förtroende enjoy; inneha el. t.ex. makten holdäga ngt gemensamt (tillsammans) share sth, own sth in commonallt vad jag äger [och har] all [that] I possess (have), all my worldly possessions, all that is minejag äger bilen I am the owner of the carvem äger hunden? whose dog is that?friareäga frihet att (+ inf.) be at liberty (be free) to + inf.det äger sitt intresse vanl. it is not without interestäga (+ inf.): formellt, vara berättigad (behörig) att have a (the) right (be entitled) to + inf.; vara skyldig att have (be required) to + inf.
hahjälpverbhade, hafttempusbildande havevem har sagt [dig] det? ofta who told you [that]?om jag [hade] vetat, [då] hade jag… if I had (I'd) known I would have…det hade jag aldrig trott [om honom]! I would never have thought it [of him]!
transitivt verbhade, haftäga (äv. friare) a) allm. have; ledigare have got; mera formellt possess; inneha el. hålla hold; hålla sig med el. förvara keep; bära el. t.ex. kläder wear; åtnjuta enjoyha aktier hold sharesha ansvar (ansvaret) för be responsible forha en egenskap possess a qualityvilken färg har den? what colour (amer. color) is it?ha hund keep (have) a dogjag har huvudvärk I have (I've got) a headacheha kort kjol wear a short skirtha rätt (fel) be right (wrong)ha tur be luckyen ficklampa kan vara bra att ha …come in handyha ngn att fråga have [got] sb to askjag har ingenting att göra I have [got] nothing to dovem har du i historia? skol. who do you have for history?vad ska man ha det till? what is it for?
b)i vissa förb. med tids- el. rumsadverbialvar har du handskarna? where are (brukar du ha do you keep) your gloves?nu har jag det! now I've got it!
el. erhålla have, getvad vill du ha? what do you want?; om förtäring what will you have?, what would you like [to have]?; på restaurang what are you having?jag skulle vilja haen öl …, please; I would like…vad har han i lön? what is his salary?
i uttr. som betecknar omständigheter o.d.ha det bra gott ställt be well (comfortably) offha det [så] bra! have a good time!, all the best!, take care [of yourself]!han har det jobbigt just nu he's having a tough time just nowha trevligt (roligt) have a nice (good) time, enjoy oneselfhur har du det? how are (vard. how's) things?; hur mår du? how are you?, how are you getting on?hur har du det med kläder? how are you off for…?ha ledigt be off (free), be off duty; en ledig dag have the day offha lätt (svårt) att (+ inf.) find it easy (difficult) to + inf.ha lätt för språk have a gift for…, be good at…
reflexivt verbhade, haftvard.hon skrek och hade sig she screamed and shouted (carried on)
partikelverbha borttappa loseha emotjag har inget emot… I have nothing against…, I have no objection to…om ni inte har något emot det vill jag if you don't mind (object)…har ni något emot att jag röker? do you mind my smoking?ha för sigvad har du för dig gör du? what are you doing?; i fråga om ofog what are you up to?har du något för dig i kväll? are you doing anything (have you got anything on) this evening?tro el. mena think; föreställa sig have an idea, be under the impression; inbilla sig imaginehan har fått för sig satt sig i sinnet att han ska he has got it into his head that…ha kvarha över have…left; ännu ha still have; se vidare kvarha med [sig]föra (ta) med sig have with one; hit bring [along], bring with one; dit take [along]har du med dig allt som du behöver? have you brought (got) everything…?det har det goda med sig att… it has the advantage that…, the good thing about it is that…ha på sin sida have with oneha på sigvara klädd i have…on, wearhan hade ingenting på sig he had nothing onvara försedd medhar du en penna på dig? have you got a pencil [on you]?ha till sitt förfogandevi har bara en dag på oss we have only one day left (to spare)ha söndert.ex. en vas break; t.ex. klänning tear; jfr sönder
© NE Nationalencyklopedin AB