Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

innankonjunktionbefore; i samband med nekande uttryck ibland (i betydelsen 'förrän') untilinnan dess, se dessförinnaninnan du berättade det, visste jag ingenting om saken until (before) you told me…; se äv. ex. under dröjaadverbtidsbetydelsese förutrumsbetydelseutan och innan, se utan
vällingsubstantiv~en, ~arpå mjöl el. ung. gruel; barn~ äv. papge babyn vällinginnan hon ska sova give the baby her bottle…
förränkonjunktioninnan beforeknappt hade han…förrän hardly (scarcely) had he…when, no sooner had he…thaninte förrän först not until (till)det dröjde inte länge förrän it was not long before; jfr först
besinnatransitivt verb~de, ~tconsider, bear…in mindreflexivt verb~de, ~t~ sig a) betänka sig consider; innan man talar stop to thinkbesinna sig ett ögonblick äv. reflect for a momentutan att besinna sig without hesitation b) sansa sig calm downhon besinnade sig samlade sig she collected herself
dröjaintransitivt verbdröjde, dröjtlåta vänta på sig be late <med att komma in coming>; söla loiter, dawdlesvaret har dröjt länge the answer has been a long time [in] cominglåta anstå o.d.dröja med ngt delay sth, be long about (uppskjuta put off, tveka med hesitate about) sthdröja med att (+ inf.) be long [in] (delay, put off) + ing-formvänta wait; stanna stop, staydröja [kvar] stanna kvar linger; poet. tarrydröja vid… bildl. dwell [up]on…var god och dröj! i telefon hold on (hold the line), please!opers.det dröjer länge innan… it will be a long [long] time (a long time will elapse) before…det dröjde en evighet innan… it was ages before…
2 desspossesivt pronomenits; med syftning på högre djur äv. his, her; med syftning på kollektiver theirhan gick uppför gatan och fortsatte till dess bortersta ända …the far end [of it]; för ex.jfr mini adv. uttr.innan dess dessförinnan before thensedan dess since thentill dess adv. till (until, up to) then; senast då by then, by that timetill dess [att] konj. till, untiladverbdesto thedess bättre (resp. värre) all (so much) the better (resp. worse); lyckligtvis fortunately (olyckligtvis unfortunately)ju förr dess bättre (hellre) the earlier (sooner) the better
strax och straxtadverbom tid:om en kort stund in a minute (moment)strax efter midnatt äv. close upon…strax innan han for just before…är du klar? – [jag] kommer strax! …[I'm] coming in a minute (moment)!, …I'll come right away!jag kommer strax tillbaka I'll be back in a minute (moment), I'll be right backklockan är strax 2 it is close on two o'clockom rumstrax bortom (utanför, ovanför etc.) just beyond (outside, above etc.)strax bredvid (intill) close bystrax efter (bakom) close behind
dagersubstantiv~n, dagrar[dags]ljus daylight, light; bildl.:belysning lightdet är full dager it is [as] light as dayinnan det blev dager before it got (grew) lighti full dager in a full lightkomma i en helt annan dager be put (placed) in a completely different lightställa ngt i en gynnsam (fördelaktig) dager put (place)…in a favourable lightframstå i sin rätta dager stand out in its right (true) lightkonst.[skuggor och] dagrar light [and shade] (sg.)
försökatransitivt verb och intransitivt verb-sökte, -söktallm. try; bjuda till attempt; bemöda sig endeavour <[att]+ inf.i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>jag ska försöka I'll tryförsök! vanl. have a try (vard. a go, a shot)!han försökte flera gånger innan… he had several tries (vard. goes, shots) before…försökapröva med vatten try waterförsök inte [med mig]! don't try that on (with) me!, don't give me that!försöka duger there is no harm in tryingreflexivt verb-sökte, -söktförsöka sig på ngt try one's hand at sth; våga sig på ngt venture [on] sthförsöka sig på att + inf. try one's hand at + ing-form; våga sig på att venture [on] + ing-form
riktigtadverb (jfr äv. rätt); korrekt rightly, correctly; efter verb ofta äv. right; vederbörligen duly, properly; förstärkande:verkligen really (vard. real), downright; alldeles el. ganska quite, absolutely; vard. perfectly; ordentligt properly, thoroughlyalldeles riktigt! quite right!, quite so!som du mycket riktigt anmärker …very properly (quite rightly) remarkhan kom också mycket riktigt and he came, sure enoughha det riktigt bra bekvämt be quite comfortable (ekonomiskt well off)jag mår inte riktigt bra I am not feeling quite well (all right)han är inte riktigt klok …not quite right in the head, …not all therehan var inte riktigt nöjd …not quite (altogether) pleasedriktigt ordentligt så det förslår with a vengeanceinnan jag var riktigt vaken …properly awakejag är inte riktigt övertygad …not fully convincedgöra en sak riktigt do…righthandla riktigt act rightlyjag vet inte riktigt I don't exactly know
© NE Nationalencyklopedin AB