Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

inkomstsubstantiv~en, ~erincome <av from; på (om) of>mina inkomster och utgifter my income and expenditureinkomst av kapital som skatteterm unearned incomeinkomst av tjänst som skatteterm earned incomeinkomst[er] intäkter receipts <av from>, takings <av from>, proceeds <av of> (samtliga pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasstatens el. kommunens revenue[s (pl.)] <av from>
pensionsgrundandeadjektivoböjl.pensionsgrundande inkomst pensionable income
arbetsfriadjektiv-frittarbetsfri dag non-working day, day free from workarbetsfri inkomst unearned income
bortfallsubstantiv~et, =statistik. o.d. falling (dropping) off, decline; t.ex. inkomst~ reduction
skattepliktigadjektiv~tom person …liable to taxation; om varor o.d. taxable, dutiableskattepliktig inkomst taxable (assessable) income
avkastatransitivt verb~de, ~tge i inkomst yield, bring in; om jord produce, bearridn.bli avkastad be thrown off
upptaxeratransitivt verb~de, ~tbli upptaxerad till 300 000 kronors inkomst have (get) the assessment of one's income raised (put up) to 300,000 kronor
disponibeladjektiv~t, disponiblaavailable, disposable, …at one's disposal (command)disponibel inkomst disposable incomedisponibel tid äv. spare timedisponibla tillgångar liquid assets
tillfälligadjektiv~tdå och då förekommande occasional; slumpartad accidental; om t.ex. upptäckt chance…; om t.ex. inkomst el. kostnad incidental; kortvarig el. provisorisk temporary; temporär el. övergående momentarytillfällig adress temporary addresstillfälligt arbete casual work; odd jobs (pl.)tillfällig bekantskap chance acquaintancehon är här tillfälligt besök …on a chance visit
mageradjektiv~t, magrainte fet el. allm. lean; smal (om person o. kroppsdelar) vanl. thin; vard. skinny; bildl. vanl. meagre; knapp (om t.ex. inkomst, lön) äv. scanty; klen, dålig (om t.ex. tröst, resultat) äv. poormager jord poor (meagre) soilmagerhalvfet ost low-fat cheesebli mager, se magra
© NE Nationalencyklopedin AB