Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ingåendeadjektivoböjl.bildl.:grundlig el. t.ex. om förhör el. granskning el. studium thorough, close; t.ex. om kännedom äv. intimate; t.ex. om beskrivning el. redogörelse detailed; uttömmande el. t.ex. om samtal el. undersökning exhaustivebokf.se ingående saldounder saldoadverbthoroughly etc.; jfr ingåendeovankritisera (diskutera) ngt ingående criticize (discuss) sth in detail
noggrannadjektiv-grantomsorgsfull careful; samvetsgrann scrupulous <med about>; exakt exact, precise; ingående close
grundligadjektiv~tallm. thorough äv. om person; gedigen solid, sound; ingående close; noggrann careful; genomgripande thoroughgoing
saldosubstantiv~t, ~nbalanceingående saldo balance brought forwardförk.b.f.utgående saldo balance [to be] carried forwardförk.c.f.
flyktigadjektiv~tkortvarig fleeting; övergående passing, transient, transitory; i förbigående casual; föga ingående cursoryen flyktig bekantskap a casual acquaintanceen flyktig blick a fleeting glance; i förbigående a casual glanceen flyktig genomläsning a cursory readingombytlig inconstant, fickle, flightykem. volatile
undersökatransitivt verb-sökte, -söktexamine äv. med.; gå igenom äv. go over, inspect; ingående granska äv. scrutinize; genomsöka search; efterforska el. [söka] utröna inquire (look) into; systematiskt investigatejag måste låta undersöka mig …get myself examinedundersöka om man kan inquire whether…, [try to] find out whether…undersöka saken look (go) into the matter; systematiskt investigate the matterundersöka saken närmare go more closely into the matter
nogaadverbprecis o.d. precisely, exactly accurately; ingående closely; in i minsta detalj minutely; strängt strictly; omsorgsfullt carefullyakta sig noga för att (+ inf.) take great (good) care not to + inf.hålla noga reda på böckerna keep a careful (a strict) check on…lägga noga märke till… note (mark)…carefullynoga räknat strictly [speaking]jag vet inte så nogahur (när) I don't know [very (quite)] exactly…adjektivoböjl.omsorgsfull careful; samvetsgrann scrupulous; kinkig particular <med (om) ngti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout (as to)…>; jfr äv. noggrannvara noga med att (+ inf. äv.) make a point of + ing-formdet är inte så noga [med det]! it's not all that important!
närmareadjektivkomparativnearer; om väg äv.:genare more direct; kortare shorter; bildl.:om t.ex. bekantskap closer; ytterligare furthervid närmare granskning on [a] closer examinationnärmareingående kännedom om an intimate knowledge of, a thorough familiarity withnärmare upplysningar finns hos further (more exact) information may be obtained fromdu får närmare besked i morgon av mig I'll give you more details (let you know more about it) tomorrow
adverb (i betydelseäv. prep.)allm. nearer; starkare closer; bildl. äv. el. t.ex. granska more closely (narrowly, thoroughly); t.ex. beskriva more exactly, in greater detailnärmare bestämt more exactly (precisely), to be precisebli närmare bekant med become more intimately (better) acquainted withnärmare in på saken go into [greater] detail; jfrunder söka en sak närmarenedankomma ngn (varandra) närmare (bli förtroligare) get closer to…ta närmare reda på ngt find out more about sthjag har tänkt närmare på saken …thought the matter over [more carefully]; ändrat mig …thought better of itundersöka en sak närmare examine a matter more closely, look closer (more closely) into a matterinemot close [up]on; nästan nearlyhan är närmare femtio he is getting (going) on for fiftyhan har varit där i närmare fem år …for almost (getting on, going on) five yearsprep. (t.ex. ~ stationen, sanningen) nearer [to], closer todra stolen närmare bordet draw one's chair up (closer) to the table
talatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tallm. speak; prata el. konversera talk; jfr hålla talunder taltala är silver, tiga är guld speech is silver, silence is goldentala affärer (politik) talk business (politics)tala allvar have a serious talktala engelska speak Englishtala sanning speak (tell) the truthallvarligt (bildligt) talat seriously (figuratively) speaking
med prep.:
tala emot ett förslag speak against…allting talar emot hans teori …tells against his theorytala för a) tyda på point towards, indicate b) tala till förmån för speak for, speak (tell, argue) in favour ofdet är mycket som talar för till förmån för det äv. there is a lot to be said for (in favour of) itdet är mycket som talar för tyder på att han har… there is a lot that points towards his having (that indicates that he has)…tala för sig självom person a) utan åhörare talk to oneself b) å egna vägnar speak for oneselftala med ngn speak (talk) to (i fråga om längre o. viktigare samtal with) sb; ofta äv. have a talk with sbkan jag få tala med… äv. can I see (have a word with)…jag har talat med honom om det äv. I have seen him about itvem talar jag med? i telefon vanl. who's speaking?det är någon som vill tala med dig i telefon you are wanted on the [tele]phonetala mot, se tala emotovantala om a) samtala om speak (talk) of (mera ingående about) b) överlägga discuss, talk…over c) hålla föredrag o.d. om (över) speak on (about)tala om kläder el. musik osv. talk about…han talade om att resa bort he spoke of + ing-formdet är ingen snö att tala om …worth mentioning, …to speak ofdet är ingenting att tala om! avböjande don't mention it!, not at all!för att inte tala om… to say nothing of…, not to mention…höra talas om, se höra, ctala till speak (talk) to; högtidl. addresstala över ett ämne speak on (about)…
reflexivt verb~de, ~ttala sig hes talk oneself hoarsetala sig varm [för saken] warm up to one's subject
partikelverbtala emotse under talaovantala igenom problemetthrash…outtala in…[på band]record…tala omtell <ngt för ngn sb sth el. sth to sb>; omnämna mention <ngt för ngn sth to sb>tala inte om det för någon! don't tell anybody!, don't breathe a word about it!det ska jag tala om [för dig] varnande I [can] tell youtala utså att det hörs speak up; rent ut speak one's mindtala ut [med ngn] om ngt have (thrash) sth out [with sb]
© NE Nationalencyklopedin AB