Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

inflytandesubstantiv~t, ~nbildl.:allm. influence <hos with; on>; makt äv. ascendancy, sway < over>; inverkan äv. effectha inflytande have an influence on, influenceunder inflytande av under the influence (sway) of, influenced by
intressesfärsubstantiv~en, ~ersphere of interest; för inflytande sphere of influence
osundadjektiv-suntallm. (eg. o. bildl.) unhealthy; om föda unwholesome; ohygienisk insanitary; om luft foul, noxious; bildl.:t.ex. om inflytande unwholesome; t.ex. om principer unsound
tilltaintransitivt verb-tog, -tagitallm. increase <i in>; om köld äv. get more intense; om t.ex. inflytande grow; utbreda sig spread; om månen waxdagarna tilltar [i längd] äv. …are growing (getting) longer, …are lengthening
utövatransitivt verb~de, ~tt.ex. funktion el. makt el. en rätt exercise; t.ex. välgörenhet el. hobby el. religion el. yrke practise; t.ex. inflytande el. press el. tryck exert; t.ex. mildhet el. tvång useutöva dragningskraft på ngn have attraction for sb, attract sbutöva makt exercise (wield) power
utvidgatransitivt verb~de, ~tgöra bredare widen; friareel.bildl.:t.ex. sitt företag el. sitt inflytande extend; t.ex. marknaden expand; t.ex. hål el. lokal el. kunskaper enlarge; tänja ut, fys. dilateutvidga sin bekantskapskrets increase (extend) the circle of one's acquaintancesintransitivt verb~de, ~tföretaget tänker utvidga …plans to expandreflexivt verb~de, ~tutvidga sig breda ut sig widen [out]; expandera expand; bli större enlarge; tänjas ut stretch, dilate
övatransitivt verb~de, ~tträna train <ngn i ngt (i att + inf.) sb in sth (to + inf.)>öva skalor mus. practise scalesöva in lära in practise; roll el. pjäs rehearse; lära upp trainöva upp train; exercise; utveckla developöva upp sig i engelska brush up one's…utöva:t.ex. el. våld use, make use of; inflytande exerciseöva utpressning mot ngn use extortion against sbreflexivt verb~de, ~töva sig practiseöva sig i att (+ inf.) practise + ing-formöva sig i engelska practise English
stigaintransitivt verbsteg, stigit step, walk; trampa treadstiga åt sidan stand (step) asidestiga uppåt el. höja sig:om t.ex. rök rise, ascend, go up; om flygplan climb, gain height; om t.ex. humör rise; om terräng climb; om barometer rise, go upstiga i graderna rise in rankframgången steg honom åt huvudet the success went to his headöka el. växa:allm. rise; om t.ex. priser äv. go up, increase; om t.ex. efterfrågan el. inflytande growhans aktier stiger bildl. his stock is risingstiga i antal increase in numberstiga i värde rise in value
partikelverbstiga avgå av get off (out); från buss o.d. äv. alight; från cykel äv. dismountstiga av bussen (tåget) get off (out of)…, alight from…stiga av cykeln get off…, dismount [from]…stiga framstep forwardstiga fram till… step (walk) up to…stiga instep (walk) instig in! vid knackning come in!stiga påse stiga inovangå på get onstigabussen (tåget) board…, get on…stigacykeln get on…, mount…stiga undanstep out of the waystiga upprise; resa sigel.~ ur sängen get up; kliva upp get out <ur vattnet of…>stig upp! get up!jag stiger upp tidigt I get up…han stiger upp sent (tidigt) på morgnarna äv. he is a late (an early) riserröken stiger rakt upp the smoke is rising (curling) straight upsolen stiger upp the sun rises
vinnatransitivt verb och intransitivt verbvann, vunniti strid el. tävling el. spel win; [lyckas] skaffa sig, t.ex. erfarenhet, tid, terräng gain; t.ex. inflytande äv. acquire; uppnå attain; få vinst profit < by>; [för]tjäna earn < on>; ha nytta benefit < from>vinna med 3–0 t.ex. i fotboll win 3–0utläses əʊ, skiljetecken mellan denna RCA och föreg. SEA saknasamer., win 3 nilvinna tid gain timeförsöka vinna tid play for timevinna ett pris win a prize; i lotteri äv. draw a prizevinna [i] tävlingen win the competitionvinna ngn för sin sak win sb for (over to) one's cause, enlist sb's interest on one's behalfvinnaen affär profit (benefit) from (by)…; tjäna pengar make money on (out of)…rummet vann på ommöbleringen the room gained by…vinnata in på ngn gain on sbvinna på spel win (make) money by gamblinghon (det) vinner i längden she (it) grows on youvinna över ngn i tävling win over sb, gain (win, score) a victory over sb, beat (defeat) sb
stor (jfr större, störst)adjektiv~tallm. a) framför allt om konkr. subst. large; i ledigare stil vanl. big; vard., starkt känslobeton. äv. great [big]…; lång tall b) framför allt om abstr. subst.el.i betydelserna 'framstående', 'betydande' o.d. great; storartad grand c) i vissa fall much; vid eng. subst. i pl. many
Peter den store Peter the Great[ett] stort antal a large (great) number[ett] stort avstånd a great distancestor beställning large orderen stor beundrare av… a great admirer of…en stor del av eleverna var sjuka a large (great) number of…en stor del av tiden a good (great) deal of the timetill stor del largely, to a large extenti stora drag in broad outline, broadly[en] stor familj a large (big) familydet stora flertalet the great majoritystora förluster heavy lossestill min stora förvåning much to my (to my great) surprisevara till stor hjälp be a (of) great help, be very helpfulett stort hus a big (large, large-sized) housestort inflytande great influencestora ingången the main entranceen stor karl a big (lång tall) manen stor konstnär a great artisten stor lögnare a great [big] liarvara till stor nytta be of great usestor näsa big nosedet är mig ett stort nöje att (+ inf.) I have much pleasure in + ing-formstora ord big wordsgöra stora pengar make big moneystora planer great (big) plans[en] stor publik a large (big) audiencei stor stil vräkigt in [grand] stylestor summa [pengar] large (great, big) sum [of money]stor vänkrets many friendsstor ökning a great (large, big) increasehur stor är den? how big (resp. large) is it?, what size is it?dubbelt så stor som twice as big (resp. large) as, double the size ofde är lika stora they are just as big (resp. large), they are the same sizehan är stor för sin ålder he is big for his agevara stor i maten be a big eatervara stor i orden talk bigvara stor till växten be tall of stature
i substantivisk användning:
i stort sett (i det stora hela) on the whole, generally (broadly) speaking, by and largebeskriva läget i stort …in broad outlineman måste se det i stort …take a broad view of itslå på stort do the thing in style, make a splash
vuxen (attr.) grown-upstora damen vard. quite a [little] ladybli stor grow upnär jag blir stor when I grow up; vard. when I am big
stor bokstav versal capital, capital letter
© NE Nationalencyklopedin AB