Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

inbillatransitivt verb~de, ~tinbilla ngn ngt make sb (lead sb to) believe sthvem har inbillat dig det? who[ever] put that into your head?reflexivt verb~de, ~tinbilla sig imagine, fancyinbilla dig ingenting! don't [you] get ideas into your head!du såg inget spöke, det var bara som du inbillade dig …, it was only your imagination
intalatransitivt verb~de, ~tbildl.intalainbilla ngn (sig) ngt put sth into sb's (one's) head
2 luraintransitivt verb~de, ~tligga på lur lie in wait <på ngn for sb>; bildl. el. t.ex. om fara el. olycka lurk
transitivt verb~de, ~tnarra take…in; bedra deceive, dupe, play…false; speciellt på pengar el. ngt utlovat cheat, swindle; vard. do, diddle <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasout of>; förleda el. locka entice, lure <att+ inf.i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasinto + ing-form>lura ngn att skratta make sb…lura ngn att tro ngt delude (inveigle) sb into believing sth, have sb onlåta lura sig [allow oneself to] be taken in (deceived, cheated, fooled)jag har blivit ordentligt lurad I've been properly taken in (properly had)
partikelverblura av ngn ngtgenom övertalning el. med smicker wheedle sth out of sb; genom bedrägeri cheat (swindle, con) sb out of sthlura i ngn ngtinbilla delude sb into believing sthlura på ngn ngtfå ngn att köpa ngt trick (genom prat talk) sb into buying sth; pracka palm off sth on sblura sig till (till sig, åt sig) ngtget sth by trickerylura ur ngn en hemlighetworm…out of sblura ut ngtta reda på get to know sth, find out about sth
sigreflexivt pronomenallm.:mask. himself; fem. herself; neutr. itself; pl. themselves; bl.a. syftande på pron. 'man' (eng. 'one') oneselfhan (en av pojkarna) försvarade sig he (one of the boys) defended himselfman måste försvara sig one must defend oneself, you must defend yourself
spec. fall: a) i adverbial med betonad rumsprep. vanl. him, her, it, them, onehon hade inga pengar på sig she hadn't any money on (about) her b)angivande ägaren o.d.han tvättade sig om händerna he washed his hands c)i ackusativ med infinitiv vanligen omskrivninghan (resp. hon) sa (förklarade) sig vara nöjd he said (declared) that he (resp. she said etc. that she) was… d)utan motsvarighet i eng.föreställa (inbilla) sig imagine, fancykänna sig trött feel tiredlära sig learnskrynkla sig crease, get creased e)gråta sig till sömns cry oneself to sleep f)med preposition[lite] rädd (vidskeplig) av sig [a bit] timid (superstitious)vi får ta frågorna var för sig …one by one, …separately, …individuallyhan lever i en värld för sig …of his ownhan hade ingenting på sig …nothing ongå hem till sig go home
tyckatransitivt verb och intransitivt verbtyckte, tycktallm. think; anse äv. be of the opinion; jfr ansemed ex.; inbilla sig äv. fancy, imaginejag tycker [att]… äv. it seems (appears) to me [that]…jag tycker [att] hon är vacker äv. to my mind she is…, I find her…jag tycker absolut att vi ska sälja I definitely think (am definitely of the opinion) that we should sell, I'm all for [us] sellingjag har alltid tyckt att… I've always been of the opinion that…jag tyckte jag hörde någon I thought I heard someonehon tyckte det var bäst att vänta she thought (judged) it best to waittycker du inte [det]? don't you agree (think so)?det tycker jag that's what I think, I beton. think sodet tycker jag inte I don't think so, I disagreedet tycker inte jag I beton. don't think sojaså, du tycker det? oh, you think so, do you?säg vad du själv tycker! say what you yourself think [about it]!, give me (him osv.) your own opinion!vad tycker du om boken? how do you like…?; vad är din åsikt om what do you think (is your opinion) of…?vad -er du (skulle du tycka) om det? äv. how do you feel about that?, how's that?hon säger vad hon tycker a) sin mening …what she thinks b) vad som faller henne in …just what (anything that) comes into her head, …just what[ever] she pleases (chooses)du får göra [precis] som du tycker! …do just as you think [best] (as you feel inclined, as you like)!du tycker väl inte illa vara om jag säger… I hope you won't mind my saying…vad tycks?, se under tyckas
gilla el. uppskatta o.d.tycka [bra] om like; vara förtjust i el. hålla av äv. be fond of, care for; starkare love; finna nöje i enjoy, appreciate; spec. i frågande el. nekande sats äv. approve oftycka illa om äv. dislike, disapprove of <att+ inf.i båda fallenskiljetecken mellan denna SCB och föreg. SCA saknas+ ing-form>vad tycker du om honom? how do you like him?tycka mycket om ngt like osv.…very much, be very fond of…tycka bättre (mer) om…än like…better than, prefer…tojag tycker bättre (mer) om honom än… äv. I am fonder of (care more for) him than…jag tycker bättre (mer) om att gå än att (+ inf. äv.) I enjoy walking much more than + ing-form
reflexivt verbtyckte, tyckttycka sig höra (se)… think (fancy, imagine) that one hears (sees)…, seem to hear (see)…tycka sig kunna allt think one knows everything (can do anything)tycka att man är något think oneself somebody, think a great deal (vard. no end) of oneself
1 hjälpverbfick, fåttfå tillåtelse att a) allm. be allowed to, be permitted tofår vanl. may, canfick (finge) i indirekt tal might, couldfår (o. i indirekt tal fick) inte innebärande bestämt förbud must notFår jag gå nu? – Nej, det får du inte May (Can) I go now? – No, you may not (can't, resp. mustn't)ingen får veta det här utom du nobody must know this…man får inte röka här smoking is not allowed here, it's not allowed to smoke herefår ej vidröras! do not touch!
b)med försvagad betydelse el. spec. i hövlighetsfraser:be att (+ inf.) ask to + inf.; be om tillstånd att ask permission to + inf.han bad att tala med chefen he asked to speak to…får jag be om brödet? vid bordet may I trouble you for the bread?får jag fråga (lov att fråga)… may (hövligare el. iron. might) I ask…får jag (kan jag få) tala med herr A. can (could) I speak to…vad får det lov att vara? i butik o.d. what can I do for you?, can I help you[, Sir resp. Madam]?
kunna el. ha tillfälle el. möjlighet att a) allm. be able to, have an opportunity (a chance) tofår vanl. can; ibland (med försvagad betydelse) oöversattjfr ex.vi fick göra som vi ville we could do as we likedvi får väl se we'll see [about that]vi får tala om det senare we can talk about that laterdet får vara så länge it can waitfår det vara lämnas därhän [we'll] leave it at that, then; gör dig inte besvär don't bother
b) höra, se, veta, etc.se resp. verb
vara tvungen att el. nödgas have to, have got tofår (o. i indirekt tal fick) vanl. mustdet får duga (räcka) that will have to dojag fick vänta äv. I was kept waiting
transitivt verbfick, fåttskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasjfr resp. huvudorderhålla o.d. get; fånga el. t.ex. fisk catch; belönas med be awarded arbete (jobb) get a job avslag be turned down, meet with a refusal barn have children (resp. a child, a baby) en fråga be asked a questionden får inte plats här there is no room for it here ro find peace ett slut come to an end snuva catch a cold tandvärk get a toothache tid get (find) [the] timejag ska be att el. kan jag i butik I should like (please give me) …; får jag boken där, är du snäll will you [please] pass me…vem har du fått den av? who gave you that?vad får vi till middag? what are we having for dinner?, what's for dinner? sig ett gott skratt have a real good laughdär fick han [så han teg]! that settled him!, that made him shut up!, that put him straight!
med adj. el. particip som predikatsfyllnadhan har fått det bra [ekonomiskt] he is comfortably (well) off ngt färdigt get sth finished, finish sth
förmå el. bringa ngn till ngt el. ngn att göra ngt make sb do sth, get sb to do sth ngn i säng get sb to bed
partikelverbfå av av locket get…off av sig kläderna get one's clothes offfå bortavlägsna remove; bli kvitt get rid offå fast ngnget hold of sb, catch sbfå framta fram get…out <ur of>, produce <ur out of>; [lyckas] anskaffa procure; [lyckas] framställa producejag kunde inte fram ett ord I could not utter (get out) a wordfå för sig attsätta sig i sinnet get it into one's head…inbilla sig imagine…få i i ngt i… get sth into… i sig tvinga i sig get…down; svälja äv. swallowjag fick i mig lite kaffe innan I managed to get (drink) some coffee…få igen[lyckas] stänga close, make…close; återfå get…back, recoverdet ska du igen! I'll pay you back for that, you'll see!, I'll get even with you!få ihopstänga close; samla get…together; speciellt pengar collectfå inget…in; TV-el radiokanal get in ngt i… get sth into… in pengar tjäna make money; samla ihop collect moneyfå lossget…off; få ur get…outfå med [sig]bring…[along]har du fått med allt? have you got everything?inte med lämna [kvar] leave…behindfå nedget…down; svälja äv. swallowfå på [sig]get…onfå tillbakaget…back tillbaka på 500 kronor get change for…; jfr få igenovan tillbaka på skatten get a tax refundfå undanur vägen get…out of the way; överstökad get…overfå uppt.ex. dörr, lås get…open, open; t.ex. lock get…off; ögonen open; bildl. have…opened <för to>; knut untie, undo, get…untied (undone); kork get…out <ur of>; kunna lyfta raise, lift; få uppburen get…up; få ur sängen get…up, get…out of bed; kräkas upp bring up upp farten komma i gång get up speed; öka farten increase the speedfå ur ngn ngtget sth out of sbfå uteg. get…out <ur of>; pengar draw; t.ex. lön el. arv obtain ut det mesta möjliga av… utnyttja äv. make the most of…jag får ut…i lön I take home…, my take-home pay is…få överfå kvar have [got]…left (to spare)
hahjälpverbhade, hafttempusbildande havevem har sagt [dig] det? ofta who told you [that]?om jag [hade] vetat, [då] hade jag… if I had (I'd) known I would have…det hade jag aldrig trott [om honom]! I would never have thought it [of him]!
transitivt verbhade, haftäga (äv. friare) a) allm. have; ledigare have got; mera formellt possess; inneha el. hålla hold; hålla sig med el. förvara keep; bära el. t.ex. kläder wear; åtnjuta enjoyha aktier hold sharesha ansvar (ansvaret) för be responsible forha en egenskap possess a qualityvilken färg har den? what colour (amer. color) is it?ha hund keep (have) a dogjag har huvudvärk I have (I've got) a headacheha kort kjol wear a short skirtha rätt (fel) be right (wrong)ha tur be luckyen ficklampa kan vara bra att ha …come in handyha ngn att fråga have [got] sb to askjag har ingenting att göra I have [got] nothing to dovem har du i historia? skol. who do you have for history?vad ska man ha det till? what is it for?
b)i vissa förb. med tids- el. rumsadverbialvar har du handskarna? where are (brukar du ha do you keep) your gloves?nu har jag det! now I've got it!
el. erhålla have, getvad vill du ha? what do you want?; om förtäring what will you have?, what would you like [to have]?; på restaurang what are you having?jag skulle vilja haen öl …, please; I would like…vad har han i lön? what is his salary?
i uttr. som betecknar omständigheter o.d.ha det bra gott ställt be well (comfortably) offha det [så] bra! have a good time!, all the best!, take care [of yourself]!han har det jobbigt just nu he's having a tough time just nowha trevligt (roligt) have a nice (good) time, enjoy oneselfhur har du det? how are (vard. how's) things?; hur mår du? how are you?, how are you getting on?hur har du det med kläder? how are you off for…?ha ledigt be off (free), be off duty; en ledig dag have the day offha lätt (svårt) att (+ inf.) find it easy (difficult) to + inf.ha lätt för språk have a gift for…, be good at…
reflexivt verbhade, haftvard.hon skrek och hade sig she screamed and shouted (carried on)
partikelverbha borttappa loseha emotjag har inget emot… I have nothing against…, I have no objection to…om ni inte har något emot det vill jag if you don't mind (object)…har ni något emot att jag röker? do you mind my smoking?ha för sigvad har du för dig gör du? what are you doing?; i fråga om ofog what are you up to?har du något för dig i kväll? are you doing anything (have you got anything on) this evening?tro el. mena think; föreställa sig have an idea, be under the impression; inbilla sig imaginehan har fått för sig satt sig i sinnet att han ska he has got it into his head that…ha kvarha över have…left; ännu ha still have; se vidare kvarha med [sig]föra (ta) med sig have with one; hit bring [along], bring with one; dit take [along]har du med dig allt som du behöver? have you brought (got) everything…?det har det goda med sig att… it has the advantage that…, the good thing about it is that…ha på sin sida have with oneha på sigvara klädd i have…on, wearhan hade ingenting på sig he had nothing onvara försedd medhar du en penna på dig? have you got a pencil [on you]?ha till sitt förfogandevi har bara en dag på oss we have only one day left (to spare)ha söndert.ex. en vas break; t.ex. klänning tear; jfr sönder
© NE Nationalencyklopedin AB