Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

igenomprepositionthrough; se äv. genomhela dagen igenom throughout the day
adverbthrough
ögnaverbögna igenom glance through
bläddraverbturn over the leaves, turn over the pagesbläddra igenom look through
1 betaverbbeta el. beta av om gräsätare grazebeta av gå igenom go through
genomgångsubstsurvey; snabb run-throughgöra en genomgång av ngt go over sth, run through sthvid genomgången av läxan sade läraren… on going through the homework the teacher said…väg igenom passage
drivasubstsnowdrift
verbdriveom moln, båt, snö drift; maskin operatebedriva, idka carry on; affär, fabrik rungå och driva ströva loaf about; flanera roam aboutdriva med ngn skoja pull sb's leg; göra narr av make fun of sb
verb och partikelverbdriva igenomforce through, carry throughdriva sin vilja igenom have one's own way, get one's own waydriva omkringdrift aboutdriva påpress on, push on, urge ondriva upppris etc. force up
lysaverbskina shine; glänsa gleam; om t.ex. stjärnor glitter, twinklelysa igenom om solen shine through; om färg show throughdet har lyst för dem the banns have been published for themdet lyser i hallen the light is on in the hall
letaverblook <efter for>; ihärdigt search <efter for>
verb och partikelverbleta framhunt out <ur from>leta sig fram find one's wayleta igenomt.ex. rum search, search throughleta reda (rätt) påjag ska leta reda (rätt) på det I'll try to find ithon letade reda (rätt) på det she managed to find it
läsaverbread; t.ex. bön sayläsa ngt för ngn read sth to sbläsa högt read aloud, read out loudstudera studyläsa engelska för ngn ta lektioner take lessons in English with sbläsa sina läxor prepare one's homeworkundervisaläsa engelska med ngn ge lektioner give sb lessons in English
verb och partikelverbläsa igenom ngtread sth throughläsa inen kurs, en roll learnläsa påläxa etc. prepareläsa uppread, read out
1 resasubstspec. till lands journey; till sjöss voyage; överresa crossing; vard., om alla slags resor trip; med bil ride, trip; med flyg flightresor spec. längre travelsenkel resa kostar 90 kr the single fare is 90 kr; amer. the one-way fare is 90 krtrevlig resa! pleasant journey!, bon voyage! franska
verbfärdas travel, journey; till ett visst mål go <till to>; avresa leave, depart <till for>resa över Atlanten cross the Atlantic
verb och partikelverbresa bortgo away <från from>han är bortrest he has gone awayresa förbigo past, go by; passera passresa igenompass through
© NE Nationalencyklopedin AB