Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

i fredadverbse ex. under fred
fredsubstantiv~en, ~erpeacesluta fred conclude (make) peaceleva i fred live in peacelämna ngn i fred leave sb alone (in peace)låt mig vara i fred! do give me a little peace!
hållasintransitivt deponensverbhölls, hållitslåta ngn hållas let sb have his (resp. her) way; lämna i fred leave sb alone
medlaintransitivt verb~de, ~tmediate; mellan stridande äv. intervene; i äktenskapstvist try to bring about a reconciliation; uppträda som skiljedomare arbitratemedla mellan förlika äv. conciliate, reconciletransitivt verb~de, ~tmedla fred mediate a peace
hundraårigadjektiv~t (jfr femårig)hundra år gammal hundred-year-old…som varar (varat) i hundra år hundred-year[-long]…, hundred years'…en hundraårigfred äv. a century-long…en hundraårig tradition a tradition that goes back a hundred years
slutatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tavsluta[s] end, finish; ge (få) en avslutning äv. wind up, conclude, terminate, close; göra färdig finish [off]; göra slut på bring…(come) to an end (a close); avbryta leave off; upphöra [med] stop, cease; ge upp give up; amer. äv. quithär slutarvägen …ends herehur ska det sluta? how will it end?, what is the end going to be?det kommer att sluta illa it will end up badly, no good will come of itdet kommer att sluta illa för honom he will come to a bad (sticky) endboken slutar sorgligt …has a sad endingvi slutar [arbetet] klockan tre we stop work (working)…; vard. we knock off work…det har slutat regna it has stopped (left off) rainingjag har slutat röka I have stopped (given up) smokinghan har slutat [hos oss (på firman)] he has left [us (the firm)]slutaupphöra med ngt stop sthslutaupphöra [med] att göra ngt stop doing sthsluta [med] tillverkningen äv. discontinue…sluta med piller stop taking…det slutade med att han blev sjuk the end of it was that…slutavokal end in…notan slutade2000 kronor the bill (amer. check) amounted (came up) to…sluta [upp]! stop it!, pack it up!sluta upp [med] stop, cease
transitivt verbslöt, slutittillsluta closesluta en cirkel close (bilda form) a circlecirkeln är sluten bildl. the wheel has come full circlesluta leden mil. close the ranksslutangn i sina armar (till sitt bröst) clasp (fold)…in one's arms (to one's bosom)
komma överens om conclude; t.ex. fred äv. make; t.ex. förbund enter intosluta fred make peacesluta ett avtal make (come to) an agreement, close a deal
dra slutsatssluta av ngt att conclude (infer, döma judge) from…that
intransitivt verbslöt, slutitsluta till sitta åt fit tight[ly]; stängas shut tightsluta tätt shut tightlysluta upp samlas come together, gather [together]sluta upp kring ngn rally round sb; bildl. rally to the support of sb
reflexivt verbslöt, slutit~ sig a) stänga sig:om t.ex. dörr shut; om t.ex. mussla el. blomma close; bildl. shut upsluta sig inom sig själv (sitt skal) retire into oneself (one's shell) b)ansluta sigsluta sig till ngn attach oneself to…; förena sig med join…; hålla med side with…sluta sig samman join together <till en klubb into…>; unite, combine; om t.ex. bolag äv. amalgamate, coalesce c)dra slutsatssluta sig till ngt conclude (infer)… <av from>
2 låtahjälpverblät, låtit a) tillåta let, allow, permit b) se till att ngt blir gjort get, make, have, cause, order c) vid omskr. (i formen låt) av imper. 1 person pl. av huvudvb. let; se äv. t.ex. låta bliunder blilåta ngn göra ngt inte hindra let sb…; tillåta allow (ge lov permit, överlåta åt leave) sb to…låta göra ngt se till att ngt blir gjort have (get) sth done (tillverkat made); vidta åtgärder cause sth to be donelåt oss göra det! let's do it!jag kan inte låta honom göra det äv. I can't have him doing thatde lät honom göra vad han ville he was allowed to do…; han lät bygga ett hus he had…builtlåta ngt bli en vana make sth a habit (a habit of sth)låta ngn [få] veta let sb knowlåta ngn förstå att give sb to understand…låtahanden glida över ngt pass…over sthlåt det gå fort! be quick about it!, make it snappy!låtangt gå vidare pass…onlåta ngt ligga [där det ligger] leave sth where it ishan lät meddela att he sent word (a message [to say])…låtadörren stå öppen leave…openlåt det vara! strunta i det don't bother!låtangn (ngt) vara [i fred] let (leave)…alone (be)jag låter inte (tänker inte låta) någon behandla mig på det sättet I'm not (not going) to be treated like that by anybodyjag låter mig inte kommenderas nobody is going to tell me what to do, I won't be dictated to (bossed about)låt dig inte nedslås av det don't let it get you downlåta sig nöja (nöja sig) med be content withhan låter inte övertala sig he is not to be persuaded, he won't [let himself] be persuaded
© NE Nationalencyklopedin AB