Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

i fattadverbhinna (gå, köra etc.) i fatt ngn catch up with sb, catch sb up, draw level with sb
2 fattadverbse i fattfatt i get hold of, find; komma över äv. come across (by), pick up, lay hands uponta fatt i catch hold of, grasp, grip
i kappadverbi tävlingcykla i kapp have a cycling race <med ngn with sb; med varandra against (with) each other>springa i kapp med ngn race sb <till to>ska vi springa i kapp [dit]? I'll race you there!, let's run and see who comes first [there]!se i fatt
1 hinnatransitivt verb och intransitivt verbhann, hunnit el. komma reach, get [on], advancevi har hunnit långt i dag we have done quite a lot todayhinna få färdig manage to accomplish, [manage to] get…done (finished)jag måste hinna göra läxorna före middagen I must get my homework done (finished)…ha tidhinna [med] have (få tid find, get) [the] time; lyckas manage it; hinna byta om have time to changeom jag hinner if I get (find) [the] time, if I can spare the timedet hinner jag inte I have no time for (to do) thatfärgen har inte hunnit torka the paint hasn't had time to dry, the paint isn't dry yetklockan hann (hade hunnit) bli två it was already two o'clockkomma i tid [manage to] be (get there, hit come here) in timeom vi skyndar oss, så hinner vi if we hurry up we'll make it
partikelverb[manage to] get; jfr dock följande ex.hinna framarrive [in time] <till at (resp. in)>; get there (hit here)hinna före [ngn]manage to get there (hit here) before sb; vard. beat sb to ithinna i fatt ngncatch up with sbhinna medhinna med att äta have time to eat, get in a bite to eathinna med ett arbete [manage to] finish… (get…done)hinna med tåget [manage to] catch the (my etc.) traininte hinna med tåget äv. miss…hinna uppi fatt catch…up, catch up with
skyndaintransitivt verb~de, ~tila el. hasta hasten; skynda sigse skyndadet är [nog] klokast att skynda långsamt ung. more haste, less speedreflexivt verb~de, ~tskynda sig hurry [up]; make haste, be quickskynda dig [på]! hurry up!, come on!, be quick [about it]!skynda sig hem hurry (rush) [to get] homeskynda sig att göra ngt hasten osv. to do sth
partikelverbskynda [sig] efter ngnhasten (hurry) after (för att hinna i fatt äv. to catch up with)skynda [sig] fram till ngn (ngt)hasten on (along) to…, hurry to…skynda påtr.skynda på ngn hurry sb [up]; jfr påskyndaitr.se II ovanskynda tillitr. hasten (hurry [up], come hurrying up) to the spotskynda vidarehurry on
2 springaintransitivt verbsprang, sprungitlöpa el. ränna run; rusa dash, dart; kila el. speciellt med små steg scamperspringa 100 meter delta i tävling run [in] the 100 metresspringa sin väg (kos) run away; 'sticka' make off; vard. cut and run, beat itspringa efter ngn vara efterhängsen run (be) after sbspringa i luften explodera explode, be blown up
partikelverbspringa avhoppa av jump off (down)springa benen av sig run oneself off one's legs, run like madspringa bortrun away (off), escape; se äv. bortsprungenspringa efterbakom run behind (after…)hämta run for, [run and] fetchspringa emottill mötes run to meet…stöta emot run into (against)…springa frameg. run (rush) forward (up) <för att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>; t.ex. ur gömställe spring out <ur from>friare:om flöde el. idé o.d. spring forth <ur out of>; om källa o.d. äv. spout (gush, well) out <ur of>springa förbirun past, passspringa föreframför run in front, run ahead <ngn of sb>i förväg run on in front (in advance, ahead)springa i fatt ngncatch up with sb; vid förföljande äv. run down sbspringa ifrån ngn (ngt)run away from…, leave…springa inspringa in [i huset] run into the house, run indoorsspringa nedrun down (nedför trappan downstairs)springa om ngn (ngt)overtake (outrun)…springa omkringrun about (around)springa omkull ngn (ngt)run into…and knock him (it etc.) over (down)springa på ngnråka träffa run into sbstöta emot run into (against) sbspringa undanåt sidan run out of the way <för to>; skyggt run away <för from>springa upplöpa run up (uppför trappan upstairs)rinna upp spring upspringa utspringa övergata o.d. run acrossspringa över till ngn run (vard. pop) over to sb; för att hälsa på run (vard. pop) over and see sb
växaintransitivt verbväxte, vuxit el. växtgrow; om t.ex. företag äv. expand; om t.ex. befolkning el. skulder äv. increasestaden bara växer …just keeps growingdet växer mycket rosor i trädgården there are a lot of roses [growing] in the gardenvad du har vuxit! how you have grown!skulderna växte till enorma belopp the debts accumulated into…denna art växer inte i Sverige …does not occur (grow) in Swedenväxa i höjden grow taller (om sak äv. higher)växa ngn över huvudet a) eg. outgrow sb b) bildl. get beyond sb's control, become too much for sbskulderna har vuxit honom över huvudet äv. he is up to his ears in debtväxa sig stor och stark grow big and strong
partikelverbväxa bortdet växer bort med tiden it (this) will disappear (om ovana he etc. will grow out of it)växa fasttake [firm] root; bildl. äv. get firmly rooted; jfr fastvuxenväxa fast vid ngt grow on to sthväxa framgrow (come) up; bildl. äv. developväxa i ngtgrow into…växa i fatt ngncatch…up in height (size)växa ifrån ngtgrow out of…, outgrow…växa igenom sår heal [up]; om t.ex. stig become overgrown with weeds; om t.ex. dike fill up [with weeds], get choked with weedsväxa ihopgrow togetherväxa ingrow inväxa in i a) eg. grow into… b) bildl. el. t.ex. sitt arbete grow familiar with…växa omngn outgrow…; eg. äv. shoot ahead of…[in height]växa sammangrow together; jfr sammanvuxenväxa tillgrow; t.ex. i antal increase <i in>hon har vuxit till sig she has grown into a fine girlväxa uppgrow up, growhan har växt upp i staden (på landet) he is town-bred (country-bred); jfr uppväxandeväxa ur sina klädergrow out of…, outgrow…växa utfram el. om t.ex. gren, hår grow oututvidgas el. t.ex. på bredden spread; utvecklas develop <till into>växa överovergrowgräset har växt över stigen …has grown over the path, the path is overgrown with…; jfr äv. övervuxen
köratransitivt verbkörde, körtframföra el. styra:allm. el. t.ex. fordon drive; motorcykel ride; t.ex. skottkärra push, wheel, trundleköra en motor med (på) bensin run an engine on…forsla:allm. take; i bil äv. drive, run; i kärra cart, wheel; speciellt [tyngre] gods el. t.ex. om tåg äv. carry, transport, conveyhan körde henne [med bil] till stationen äv. he gave her a lift…data. runstöta el. sticka el. stoppa run, thrust, stickköra fingrarna genom håret run one's fingers through one's hairköra huvudet i väggen bildl. bang (knock) one's head against a brick (stone) walljaga el. motaköra ngn på dörren (porten) turn (utan vidare bundle) sb outköravisa en film show a film
intransitivt verbkörde, körtallm. drive; i (med) bil äv. motor; på [motor]cykel ride; åka go, ride; färdas travel; jfr fara, åka; om bil äv. el. om tåg o.d. vanl. run, go äv. betr. hastighet; om fabrik work <[i] dubbla skift double shifts>kör! i väg go ahead!han kör bra he drives well, he is a good driverlära sig [att] köra köra bil learn how to drive [a car]köra mot rött [ljus] jump the [red] lights, run a red lighthan körde (bilen körde) rätt (rakt) in i… he drove (the car ran) straight into…köra uppför en backe på ettan take (climb)…in first [gear]kör över Gävle! drive (go) via…!; hit come via…!kuggas i tentamen o.d. be ploughed; amer. flunkkör för det! all right!, O.K.!, fair enough!köra med: a)köra med kommendera folk boss (order) people about, worry people b)hon köra med oparfymerad deodorant she always uses…han kör jämt med t.ex. sina teorier he is always trotting out (going on about)…kör hårt! sätt i gång get cracking!
partikelverbköra avköra av vägen med bilen drive off the roadköra borttr.:forsla undan take osv. away; driva bort drive (send)…away (off), pack…off; jaga bort äv. chase…awayitr. drive awayköra efterse åka efterunder åkaköra emot en lyktstolperun into…köra fastget stuck äv. bildl., come (be brought) to a dead stop (a standstill), grind to a haltförhandlingarna har kört fast …have come to a deadlockköra framitr.bilen körde fram till trappan the car drove up to…tr.köra fram bilen (varorna) till dörren drive the car (take etc. the goods) up to…köra förbidrive (resp. ride köra i fatt) past, catch up with; se vidare i fattköra ifrån ngn (ngt)se ifrånköra igenom [staden]drive (resp. ride köra i gång med projektet) through [the town], go ahead with…köra ihjäl ngnrun over sb and kill him (resp. her)köra ihjäl sig dödas i en bilolycka be killed in a car accidentköra ihopkollidera run into one anotherköra ihop med run into, collide withfösa ihop drive (pack, crowd)…together <i (på) into>det har kört ihop sig [för mig] det har kommit något emellan something's come upköra ineg.köra in bilen [i garaget] drive the car into the garagetåget körde in [på stationen] the train pulled in [at…]köra in vid trottoarkant o.d. draw inköra in en försening (tio minuter) make up for…(save…)köra in trimma in en ny bil run (amer. break) in a new carkörastöta, stoppa in…[i] thrust (stick, push, vard. shove, poke)…in[to]köra i vägitr. drive (resp. ride jfr ovan) offtr.se köra bortovanköra ompassera i bil overtake; amer. passköra omkull ngnknock sb downköra omkull med cykeln (på cykel) fall from (off) one's bicycle [while riding]köra påitr.:fortare drive (resp. ride jfr ovan) faster; vidare drive osv. onkör på bara! äv. just go ahead!tr.köra på ngn kollidera med run into sb; omkull ngn knock sb downköra sönder t.ex. ett staketdrive (resp. ride jfr ovan) into…and smash itköra sönder bilen vid krock smash up (fördärva motorn ruin) one's carkör till!all right!, O.K.!, it's a deal!köra tillbakaitr. drive (resp. ride jfr ovan) backtr. el. forsla take osv.…backköra undanitr.:ur vägen drive (resp. ride jfr ovan) out of the wayköra uppitr. drive (resp. ride jfr ovan) up; för körkort take one's driving testtr. el. eg. take osv. up; sticka upp stick (put) up; lura fleece; friare swindle < of>köra upp ngn ur sängen make…get out of bed, rout…[up] out of bed; jfr uppkördköra utitr. drive (resp. ride jfr ovan) outköra ut på landet med bil drive (göra en tur go for a drive) into the countryvaror deliverkörakasta ut ngn turn sb out [of doors] (ur rummet out of the room)köra övert.ex. gata el. bro drive (resp. ride jfr ovan) across, crossköra över ngn vanl. run over sb; jfr överkördköra över ngn bildl. not bother about what sb thinks (wants), ride roughshod over sb
ståintransitivt verbstod, ståttvara stående stand; inte sitta äv. stand up; vara placerad el. t.ex. i bokstavsordning be placed (arranged); förvaras be keptstå orörlig stand (förbli remain) motionlessstå ostadigt wobble; om sak äv. be rickety (shaky)dörren står öppen …is (stands) openhur står det (spelet)? what's the score?det står 2–1 it (the score) is two onevar stårkopparna? where are…?var ska (brukar) kopparna stå? where do…go?disken får stå el. jag låter disken stå I'll leave…han fick ståfick ingen sittplats hela vägen in till stan he had to stand all the way…låta ngt stå inte flytta leave…[where it is]; inte röra leave…alone; inte ta bort, t.ex. ord leave…in, keep (retain)…stå och hänga hang aroundstå som förstenad av skräck be petrified with…
med obeton. prep.
stå efter ngt aspire to sthdet är ingenting att stå efter att ha it's not worth having; att vara angelägen om it's not worth bothering aboutstå för ansvara för be responsible for, answer for; leda el. ha hand om be at the head (in charge) of; understödja sponsor; betala pay; innebära el. representera stand for, representstå för betalningen paystå för följderna take (be responsible for) the consequencesstå för vad man säger stand by what one has saidjag är rojalist och det står jag för …and I don't mind admitting itden åsikten får stå för honom that is [just] his opinion, he is only speaking for himselfstå i ackusativ be in the…stå i affär work in a shopstå i kontakt med… be in touch with…stå i duschen be in the showersolen står i söder the sun is in the southjag står i tur att… it's my turn to…aktierna står i 200 kronor the shares are (stand) at…vad står dollarn i? what's the dollar worth?ha mycket att stå i have many things to attend to, have plenty to dostå inför, se ex. under inför, infördet står och faller med honom it all depends on himvalet står mellan… the choice lies between…stå [vänd] mot… face…stå på benen stand on one's legs; ~ upp stand [up]stå på listan be on the listståen sockel stand (vila rest) on…termometern stårnoll the thermometer is at (registers)…mitt hopp står till… my hope (trust) is in…, I set my hopes on…allt som står till förfogande …is availablelägenheten står till ditt förfogande …is at your disposalstå vid vad man sagt stand by…, keep (stick) to…stå vid sitt ord be as good as one's word
ha stannat el. om klocka have stopped; hålla el. om tåg o.d. stop, wait; inte vara i gång:om maskiner o.d. be (stand) idle; om t.ex. fabrik be at (have come to) a standstillmin klocka står my watch has stopped
äga rum take place; om bröllop äv. be [held]; om slag be foughtnär ska bröllopet stå? when is the wedding to be?
finnas skriven be [written]läsa vad som står om… read what is written (i tidning what they say) about…var stårdet citatet? where is…to be found?det står i boken it is in…det står ingenting om det i boken there is nothing…in the bookdet står [en artikel] om honom i tidningen there is an article about him in…det står Björk på dörren it says Björk on the door
transitivt verbstod, ståttstå sitt kast take the consequences, face the music
reflexivt verbstod, ståttstå sig hävda sig hold one's own (ground) <i konkurrensen in…>; hålla sig el. om mat o.d. keep; fortfarande gälla el. om teori o.d. hold good (true), stand; klara sig manage; bestå lastståklara sig bra do (get on) well, manage all rightstå sig inför kritiken stand up to…jag står mig på den frukosten …will keep me goingjag står mig fram till middagen I can do (manage)…
substantivoböjl., gå i stå köra fast mark time, be at a standstillpartikelverbstå bakomngt el. bildl. be behind (bildl. support, ekonomiskt sponsor)…; vara orsak till be at the bottom of…stå bistå efterbildl.stå efter vara underlägsen ngn be inferior to sbinte stå någon efter äv. be second to (yield to) nonestå emottr. resist, withstand; tåla stand; om saker äv. el. t.ex. slitning stand up to; inte skadas av el. t.ex. eld be proof againstjag kan inte stå emot när… I can't resist when…stå fastom person el. inte ge vika be firm, stand pat; om t.ex. anbud be firm, stand (hold) gooddet står fast att… it is certain that…stå fast vid t.ex. anbud stand (abide) by, hold to; t.ex. löfte äv. keep to; t.ex. åsikt stick to; t.ex. krav insist onstå fast vid att + sats maintain (insist) that…stå frammetill användning o.d. be out (ready); till påseende be displayed; skräpa be left aboutmaten står framme the meal is on the tablestå förstå för [ngn] skymma stand in sb's way (light); dölja stand in front [of sb]stå iarbeta work hard, be at itarbeta och stå i hela dagen be busy working…stå inneom tåg o.d. be inom pengarlåta pengarna stå inne leave…on depositstå kvarom person:förbli stående remain (keep) standing; stanna remain, stay [on]han står kvar där he is still [standing] thereståstanna kvar! stay (remain) where you are!; jfr äv. under kvarstå påvara påkopplad be onvad står på? hur är det fatt what's the matter?; vard. what's up?; vad händer äv. what's going on?stå på sig stick to one's guns; inte ge vika äv. be firm; hävda sig hold one's own (one's ground)stå på dig! don't give in!, stick up for yourself!stå tillhur står det till [med dig]? hur mår du how are you?hur står det till hemma (med familjen)? how is your family?står det till med den saken that is how matters stand (things are)det står inte rätt till [med…] there is something wrong (something the matter) [with…]stå tillbakastå tillbaka för… ställas i skuggan be pushed into the background by…; offras have to be sacrificed for…stå uppresa sig stand up; stiga upp el. höja sig risestå upp från de döda rise from the deadstå uteg. stand out, project, protrudehärda utjag står inte ut längre I can't stand (bear, put up with) it any longerstå ut med stand, bear, endure, put up withstå överstå över ngn vara överordnad be sb's superior; vara överlägsen be superior to sbstå över ngn [i rang] be above…[in rank], rank above…stå över ngt: vara höjd över be above…uppskjutas lie (stand) overjag står över till… I'll wait till…stå över [sin tur] i spel pass, miss one's turn
© NE Nationalencyklopedin AB