Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hotandeadjektivoböjl.threatening, menacing; olycksbådande ominous; överhängande imminent, impendingen hotande fara a menacing (imminent) danger
föreståendeadjektivoböjl.stundande approaching; kommande coming; (pred. äv.) at hand; spec. om något hotande imminent, impendingvara nära förestående be close at hand, be imminent
överhängandeadjektivoböjl.nära förestående el. hotande impending; spec. om fara äv. imminent, immediatevid överhängande fara in an (in case of) emergencybrådskande el. pressande urgent
hotsubstantiv~et, =allm. threat[s (pl.)] <mot against; om of>; ständigt hot el. hotande fara:i högre stil menace <mot to>tomt hot empty (idle) threatsgöra allvar av ett hot carry out a threatett hot mot världsfreden a threat to world peace
1 farasubstantiv~n, farordanger; storel.hotande peril; risk risk; vågspel hazarddet är ingen fara you (we etc.) needn't worry!någon fara för hans liv föreligger inte his life is not in dangerdet är ingen fara med honom there is no need to worry about him, he's all rightutsätta ngn för fara expose sb to danger (peril), put sb in jeopardy, jeopardize (endanger, imperil) sbvara i fara be in danger; äventyras be endangered (imperilled)vara utom fara be out of dangervid fara in case of danger
dörrsubstantiv~en, ~ardoor; ~öppning äv. doorwayför (inom) stängda (lyckta) dörrar jur. el. parl. behind closed doorsstå för dörren bildl. be at hand, be near, be just round the corner; om något hotande be imminentdet gick i dörren the door opened [and shut]nyckeln sitter i dörren …is in the lockstå i dörren stand in the doorwayköra ngn på dörren turn sb outrusa på dörren make for (rush to) the doorslå in öppna dörrar bildl. batter at an open doorvisa ngn på dörren show sb the doorfölja ngn till dörren see sb outjag har inte varit utom dörren i dag I have not been out today
väntaintransitivt verb och transitivt verb~de, ~twait < for>; invänta el. emotse ankomsten avel.(om sak) förestå await; förvänta sig expect <av of (from)>; förutse anticipatevänta [du] bara! hotande just you wait!, just you watch me!vänta lite (ett slag)! wait a minute (moment) [, please]!, hang on!var god vänta i telefon hold the line, please; vard. hang onvänta och se wait and seegå (stå) och vänta be waitingsitta uppe och vänta på ngn wait up for sbinte veta vad som väntar en …what may be in store for onevänta sig a) hjälp av ngn look for… b) mycket nöje av ngt look forward to…det hade jag inte väntat mig av honom I didn't expect that from (of) himsom man kunde ha väntat [sig] el. som var att vänta as might have been expectedvänta med [att göra] ngt put off (postpone, defer) [doing] sthvänta inte med middagen tills jag kommer don't wait dinner for me osv.vänta på vad som komma skall wait and see what will happen, await the course of eventsvänta på att ngn (ngt) ska (+ inf.) wait for…to + inf.jag väntaravvaktar ditt besked I await…den som väntar på något gott väntar aldrig för länge everything comes to those who waitutan att vänta på svar without waiting for an answervänta på sin tur wait one's turnvänta have to wait
reflexivt verb~de, ~tvänta sig, se ex. under vänta
partikelverbvänta invi väntar in de nya höstmodellerna när som helst we are expecting…[to arrive] any day now, …are due any day nowtåget väntas in klockan 10 the train is due [in (to arrive)]…vänta ngn tillbakaexpect sb backvänta ut ngntills ngn kommer wait for sb to come (tills ngn går to go)vänta ut fienden wait the enemy out
© NE Nationalencyklopedin AB