Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

hjärtasubstantiv~t, ~nheartAlla hjärtans dag St. Valentine's Dayha ett gott hjärta have a kind heartha dåligt (svagt) hjärta have a weak heartlätta sitt hjärta anförtro sig åt någon unburden one's mind (heart)jag har inte hjärta att göra det I haven't got the heart to do itav hela mitt hjärta with all my heartmed sorg i hjärtat with a sorrowful heartkänna sig lätt om hjärtat be (become) lighthearted (light of heart)saken ligger mig varmt om hjärtat I have…very much at heartha ngt på hjärtat have sth on one's mindtala fritt ur hjärtat speak straight from the heart, speak one's mindav hjärtans lust to one's heart's content
själsubstantiv~en, ~arsoul äv. person; hjärta heart; sinne mind; ande spiritkänna själarnas sympati …a spiritual affinityinte en [levande] själ not a [living] soullägga ned hela sin själ i ngt put one's heart and soul into…i själ och hjärta i själva verket at heart; innerst inne in one's heart [of hearts]
hågsubstantiv~ensinne mind; hjärta heartdyster (glad) i hågen in low spirits (in a happy mood)slå ngt ur hågen dismiss…from one's mind (thoughts), give up all idea of…
kammaresubstantiv~n, kamrar el. =rum chamber; parl. äv. house; small roomförsta (andra) kammaren the Upper (Lower) House; om sv. förh.,hist. the First (Second) Chamber [of the Riksdag]i hjärta ventricle
skänkatransitivt verbskänkte, skänktgive; förära present <ngn ngt sb with sth>; t.ex. glädje afford; t.ex. glans lendskänka ngn sitt hjärta give one's heart to sbskänka bort give awayåld.skänka i hälla pour
bultaintransitivt verb~de, ~tknacka knock; dunka pound; om puls throbmed bultande hjärta with a pounding (palpitating) heartbulta i väggen bang (pound) on the walltransitivt verb~de, ~tbearbeta beatbulta kött pound meat
1 klappatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tge en klapp pat; t.ex. på axeln äv. tap; starkare clap; smeka stroke, caress; om hjärta beat; häftigt palpitate; hårdare throbklappa ngn på kinden pat sb on the cheekklappa [i] händerna clap one's hands, applaudklappa händerna åt ngn clap sbmed klappande hjärta with a beating heartsaken är klappad och klar …is (has been) fixed up, …is (has been) signed, sealed, and deliveredklappa igen vard., upphöra fold upklappa igenom (ihop) vard., kollapsa go (fall) to pieces, crack up, break downklappa till ngn give sb a slap, slap sb
krossatransitivt verb~de, ~tcrush, grind; slå sönder break, smash [up], dash […to pieces], shatter; förstöra wreckbenet krossades …was crushedkrossa ngns hjärta break sb's heartkrossa ngns makt break (shatter) sb's powerkrossa allt motstånd crush all resistance
vekadjektiv~tböjlig pliant, pliable, yielding alla äv. bildl.; svag weak, feeble; mjuk, lättrörd soft; känslig gentle, tenderett vekt hjärta a soft (tender, gentle) heartveka livet, se livbli vek om hjärtat feel one's heart soften, grow tendergöra vek soften
svällaintransitivt verbsvällde, svälltswell äv. bildl.; om segel äv. fill; utvidga sig expand äv. bildl.hans hjärta svällde av stolthet …swelled with pridefloden svällde över sina bräddar …overflowed [its banks]
partikelverbsvälla igenswell upsvälla uppswell [up], become swollen (swelled); jfr uppsvullensvälla utswell [out]; bildl. om t.ex. utgifter äv. grow
© NE Nationalencyklopedin AB