Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hindratransitivt verb~de, ~tförhindra prevent; avhålla keep, restrain; hejda stophindra ngn i hans strävanden check sbdet är ingenting som hindrar att du gör det there is nothing to prevent you from (vard. to prevent you) doing itingenting kan hindra mig [från] att (+ inf.) there is nothing to prevent me from (vard. me) + ing-formvara till hinders för hinder; stå el. lägga sig hindrande i vägen för ngt hamper, obstruct, impede, interfere withhindra ngn i hans arbete vanl. hinder sbhindra trafiken impede (obstruct, interfere with) the traffic
handgripligenadverbmed våld handgripligen hindra ngn från att ta sig in physically restrain sb…
avhållatransitivt verb-höll, -hållithindra keep, stop, restrainmöte el. tävling el. auktion holdreflexivt verb-höll, -hållitavhålla sig från refrain from
motverkatransitivt verb~de, ~tmotarbeta counteract; hindra obstruct; försöka sätta stopp för countercheck; upphäva verkan av neutralizemotverka sitt eget syfte be counterproductive
generatransitivt verb~de, ~tbesvära trouble, bother; hindra hampergenerar det [dig], om jag röker? do you mind if I smoke?reflexivt verb~de, ~than generar sig inte för att ljuga he doesn't hesitate to lie
passagesubstantiv~n, ~rpassage abstr. o. konkr. (äv. avsnitt i bok o.d. el. mus.); astron. transit; arkad arcadehindra passagen block (obstruct) the thoroughfarelämna fri passage leave the way free
hejdatransitivt verb~de, ~tstoppa el. allm. stop; med abstr. obj.:tygla el. få under kontroll check; hämma el. hindra, t.ex. utveckling äv. arrest; ström el. flöde äv. stemhejda ngns framfart check sb's progressinget kunde hejda honom nothing could stop himreflexivt verb~de, ~thejda sig hålla igen check oneself; i tal äv. break off, stop
hämmatransitivt verb~de, ~thejda check, restrain; hindra hamper, obstruct, curb; t.ex. trafiken äv. hold up; fördröja retard; inhibit äv. psykol.hämma blodflödet stop (arrest) the bleedinghämma ngn i växten retard (stunt) sb's growthverka hämmande hamper, have a restraining (restrictive) influence (psykol. an inhibitory effect) on
1 stoppatransitivt verb~de, ~tstanna el. hejda:allm. stop; t.ex. flöde äv. stem; bromsa el. t.ex. fordon äv. bring…to a standstill; hålla tillbaka el. hindra äv. arrest, hold up; sätta stopp för put a stop (an end) tointransitivt verb~de, ~tstanna stop, come to a standstillvard., stå emot stand up <för to>; tåla en påfrestning stand the strain <för ngt of…>; hålla lasträcka, förslådet stoppar inte med 1000 kronor …isn't enough, …won't suffice
motatransitivt verb~de, ~tmotaspärra vägen för ngn (resp. ngt) bar (block) the way for sb (sb's way, resp. the way for sth); hindra obstruct sb (resp. the progress of sth); hejda check (stop) sb (resp. sth)mota Olle i grind ung. nip the (resp. a) thing in the budfösa drive; vard. shoomota bort (undan) drive…off (…away)mota in (in i) drive in (…into)mota ut (ut ur) drive (köra turn) out (…out of)
© NE Nationalencyklopedin AB