Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

hindersubstantivhindret, =allm. obstacle <för to>; svårighet äv. impediment; fördröjande ~ äv. hindrance; blockerande ~ äv. obstruction; sport.:häck o.d. fence, hurdle; dike o.d. äv. ditch; jfr äv. hinderlöpninglägga hinder i vägen för ngn put (place) obstacles in sb's waydet möter inget hinder there is nothing against it (no objection to that)det möter inget hinder att du… there is nothing to prevent (is no objection to) you + ing-formta ett hinder sport. take (clear) an obstacle (a fence etc.)
överkomligadjektiv~tom hinder surmountable; om pris reasonable, moderate
minigolfsubstantiv~enminiature (mini) golf; med roliga hinder crazy golf
hinderlöpningsubstantiv~en, ~arsteeplechase; hinderlöpande steeplechasing; i hästsport (med lägre hinder) äv. hurdle-racing
försvåratransitivt verb~de, ~tallm. make (render)…[more] difficult; lägga hinder i vägen för obstruct
undanröjatransitivt verb-röjde, -röjthinder o.d.se röja undanunder röjajur., t.ex. dom set aside
svårighetsubstantiv~en, ~erallm. difficulty <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasin (ibland of) + ing-form>; möda hardship; trångmål straits (pl.)besvär trouble; olägenhet inconvenience; hinder obstaclejag har inga svårigheter att… I have no difficulty in…det möter inga svårigheter that's not difficultstöta på svårigheter come up against (meet with) difficulties (hinder obstacles)med (utan) svårighet with (without) difficulty
hakesubstantiv~n, hakareg. hook; fönsterhake o.d. äv. catch; hakparentes square bracketbildl.det finns en hakeett aber, hinder någonstans there is a snag in it (en nackdel a drawback to it) somewhere
spärrsubstantiv~en, ~artekn. catch, stop, lock; jfr spärranordning, spärrhakevid in- o. utgång barrier; järnv. äv.el.vid flygplats gatehinder:allm.o.psykol. barrier; barrikad barricade; polisspärr på väg roadblock; hand., för export (import) embargo
2 röjatransitivt verbröjde, röjtskog clear; hygge clear upröja mark clear landröja ngn ur vägen remove sb, put sb out of the wayröja hinder ur vägen remove obstacles
partikelverbröja avtomt o.d. clearröja av bordet clear the tableröja undaneg. o. bildl.:t.ex. hinder clear away; person removeröja undan på bordet clear…röja uppröja upp [i ett rum] tidy up [a room]röja upp på olycksplatsen olycksplatsen clear up the debris (wreckage) on…röja urclear out
© NE Nationalencyklopedin AB