Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

harmsubstantiv~enindignation; förbittring resentment <över ngt at sth>; förtret vexation, annoyancemed harm harmset indignantly
grämelsesubstantiv~n, ~rsorg grief; harm mortification
kroppsskadasubstantiv~n, -skadorphysical injury; jur. bodily harm
1 mållösadjektiv~tstum speechless <avt.ex. harmskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaswith>mållös av häpnad dumbfoundedgöra mållös strike dumb, make speechless
skadasubstantiv~n, skadorperson~ injury; sak~ damage (endast sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknassjuklig förändring lesion; ont harm; nackdel disadvantagedet är ingen skada skedd there is no harm done; vard. there are no bones brokenfå svåra skador be seriously injured (hurt, om sak damaged)stormen gjorde stor skada på… the storm did great damage to (starkare wrought great havoc on)…göra mer skada än nytta do a great deal more harm than goodta skada [av] bli lidande suffer [from]; få skador el. om sak be damaged [by]han har inte tagit någon skada av det it hasn't done him any harm, he is none the worse for itta skadan igen make up for ittill [stor] skada för… [greatly] to the detriment of…'synd'det är [stor] skada att… it is a [great] pity that…
transitivt verb~de, ~tgöra illa:person injure; kroppsligen äv. hurt; sak damage; vara skadlig för be bad for; vara till skada (nackdel) för el. ofta be detrimental to, harm, do harm toskada ngns rykte damage (injure) sb's…skada [sig i] benet hurt (starkare injure) one's legskada sig hurt oneself; bli skadad be (get) hurt, be injureddet skadar inte att försöka there is no harm in trying
bekommaintransitivt verb-kom, -kommitbekomma ngn väl (illa) göra ngn gott (skada) do sb good (harm); om t.ex. mat agree (disagree) with sbväl bekomme! varsågod you are welcome [to it]! äv. iron.röradet bekommer mig ingenting it has no effect upon me, it doesn't worry (bother) me
2 mensubstantiv~et, =skada harm, injury; förfång detrimenthan kommer att få men för livet av den brutala behandlingen …will leave a permanent mark on himhan har fortfarande men av olyckan he is still suffering from the [after-]effects of…
1 intransitivt verb~dde, ~ttkänna sig be, feelhur mår du? how are you?jag mår bra I feel fine (quite well)jag mår inte riktigt bra I'm not [feeling] (don't feel) quite welljag mår inte bra av vin wine does not agree with me så gott! look after yourself! illa ha kväljningar feel (be) sick [amer. at (to, in) one's stomach], feel queasyjag mår illa bara jag tänker på det it makes me sick to think of itdet mår du inte illa av bildl. it won't hurt you (do you any harm), you won't be any the worse for it
försökatransitivt verb och intransitivt verb-sökte, -söktallm. try; bjuda till attempt; bemöda sig endeavour <[att]+ inf.i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>jag ska försöka I'll tryförsök! vanl. have a try (vard. a go, a shot)!han försökte flera gånger innan… he had several tries (vard. goes, shots) before…försökapröva med vatten try waterförsök inte [med mig]! don't try that on (with) me!, don't give me that!försöka duger there is no harm in tryingreflexivt verb-sökte, -söktförsöka sig på ngt try one's hand at sth; våga sig på ngt venture [on] sthförsöka sig på att + inf. try one's hand at + ing-form; våga sig på att venture [on] + ing-form
illaadverbbadly; etc., jfr dåligtmed ex.; i vissa fall, bl.a. som predf. badinte [så] illa! not [half] bad!illa kvickt pretty (damned) quickilla däran seriously illdet kan gå illa [för dig] om du inte slutar med det där you will get into trouble…, something [unfortunate] will happen to you…göra ngn (sig) illa hurt sb (oneself)göra sig illa i handen hurt one's handilla klädd badly (shabbily) dresseddet luktar (smakar) illa it smells (tastes) nasty (bad)illa ha kväljningar feel (be) sickdet är så man kan må illa it's enough to make you sickjag mår illa bara jag tänker på det it makes me sick to think of itdet ser illa ut it looks (things look) badhon ser inte illa ut she is not bad-lookingsitta illa a) på stol o.d. sit uncomfortably b) om kläder be ill-fitting, fit badlyta illa upp take offenceta inte illa upp! don't be offended!, no offence [was meant]!ta mycket illa vid sig be very upset (put out) <över about>tala illa om ngn run sb down, speak ill of sbom det vill sig illa if things are against you (me etc.), if you (we etc.) don't watch itjag vill honom inget illa I don't wish him any harm
© NE Nationalencyklopedin AB