Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hängglidningsubsthang-gliding
degaverbgå och dega hang about doing nothing
vädringsubstluftning airinghänga ut kläder till vädring hang clothes out to air
greppaverbvard.grab hold of, take hold ofkomma underfund med get the hang of
tusansubsthang it!ge tusan i allt not care a damn about anything
komplexsubstpsykol. complexha komplex för have a complex about, have a hang-up abouthus block
struntaverbstrunta i not bother aboutdet struntar jag blankt i! I don't give a hang about that!, I couldn't care less!strunta i det! forget it!
torksubstapparat drierhänga ut ngt på tork hang sth out to drytorken vard., anstalt the detoxhan sitter på torken he is drying out
hängaverbhangstå och hänga hang aboutdet hänger beror på… it depends on…hänga ngn i kjolarna cling to sb's skirtshänga sig om person hang oneselfdatorn har hängt sig the computer has jammed (has jammed up)
verb och partikelverbhänga av sigytterkläderna hang up one's thingshänga efter ngnbe running after sbhänga sig fast vidhang on to, cling on tohänga för ngthang sth in fronthänga ihopsitta ihop stick together; ha samband hang togetherhänga ihop med be bound up withhänga medförstå followjag hänger med I'll come alonghon hängde med oss she came along with ushänga med i svängen be with it, keep up with thingshänga med de andra keep up with the resthänga samman medbe bound up withhänga upphang uphänga upp sig påfästa sig vid fasten onbekymra sig över worry about, make a fuss about; vard. get hung up on
greppsubstgrasp <i, om of>; hårdare grip; tag holdmetod methodvid brottning holdett klokt grepp a wise movejag får inget grepp om det I can't get the hang of it
© NE Nationalencyklopedin AB