Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

handlatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tgöra affärer a) göra sina inköp shop, do one's (go) shopping <hos A. at A.'s>; köpa buygå [ut] och handla go [out] shoppinghandla mat buy food
b) driva handel trade, deal, do business <med en varai samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasin…; med (på) utlandet with…>; speciellt olovligt traffic
agera act; vidta åtgärder äv. take actiontänk först och handla sen! think before you act!handla rätt do the right thinghandla snabbt act promptly
handla om a) röra sig om be about; behandla deal withdet är det det handlar om that's what it's all about b) gälla el. vara fråga om be a question (matter) of
konsekventadjektiv=consistentadverbconsistently; genomgående throughouthandla konsekvent act consistently (in a consistent manner)
nödvärnsubstantivoböjl.self-defencehandla i nödvärn act in self-defence
justeadjektiv=, justahandla juste mot ngn treat sb fairlyspela juste play the game, play fair
förfaraintransitivt verb-for, -faritgå till väga proceed <vid with, in; mot against>; handla act <mot towards>
1 felaintransitivt verb~de, ~tbegå fel make a mistake (resp. mistakes), err; handla orätt do wrongdet är mänskligt att fela to err is human
affektsubstantiv~en, ~er[strong] emotion, passion; psykol. affectråka i affekt get emotional (angry, upset)handla i affekt act in the heat of the moment
torgsubstantiv~et, =salu~ market place, marketgå på (till) torget för att handla go to [the] marketträffa ngn torget …in the market place (market)öppen plats i stad square
övertygelsesubstantiv~n, ~rconvictionav övertygelse by convictionhandla efter sin övertygelse act up to one's convictionsi den [fasta] övertygelsen att in the [full (firm)] conviction that, [firmly] convinced that
tvärtemotprepositionquite contrary tohandla tvärtemotorder o.d. act exactly contrary to…han gör tvärtemotvad jag säger he does exactly the opposite (reverse) of…adverbjust the opposite; jfr tvärtom
© NE Nationalencyklopedin AB