Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

halv (jfr halvt)adjektiv~thalfen halvsida half a…halva sidan half the pageen och en halv timme an hour and a half, one and a half hoursen och en halv månad vanl. six weeksett och ett halvt år vanl. eighteen monthstvå och en halv procent two and a half per cent (amer. percent)halv biljett half fareett halvt löfte a half promiseför (till) halva priset at half-price, at half the priceflaggan är halv stång …at half-masthalva vägen var bildl. meet halfwaylyssna med ett halvt öra listen only with one ear[klockan] halv fem at half past four, at four-thirty; vard. half fourfem i halv [fem] twenty-five minutes past [four]
halvannanadjektiv-annatskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse en och en halv timmeosv., under halv
biljettsubstantiv~en, ~ertickethalv biljett taxa half farebeställa (boka) biljetter resa etc. book ticketsköpa biljett take (buy) a ticketfår jag be om biljetterna! tickets, please!litet brev note
stormsubstantiv~en, ~arhård vind gale; starkare (speciellt med oväder)el.bildl. storm; ibland tempesthalv storm vindstyrka 9 strong gale[full] storm vindstyrka 10 whole galesvår storm vindstyrka 11 stormstorm i ett vattenglas a storm in a teacup; amer. a tempest in a teapotmil. storm, assaultta…med storm take…by storm äv. bildl.
klockasubstantiv~n, klockoratt ringa med, bot. bellringa på klockan ring (elektrisk ~ press) the bellur:fickur el. armbandsur watch; väggur o.d. clocklära sig klockan learn to tell the timehur mycket (vad) är klockan? what's the time?, what time is it?klockan är ett (halv ett) it is one [o'clock] (half past twelve, twelve thirty, vard. half twelve)klockan är fem [minuter] i ett it is five [minutes] to (amer. äv. of) oneklockan är fem [minuter] över ett it is five [minutes] past (amer. äv. after) onemin klocka är ett it is one [o'clock] by my watchklockan är (börjar bli) mycket it is (is getting) lateklockan tre (halv tre) adv. at three [o'clock] (at half past two, two thirty, vard. half two)veta vad klockan är slagen bildl. know what to expect, know the time of daytransitivt verb~de, ~tsport.han klockades för 10,8 he [was] clocked 10.8
flaggasubstantiv~n, flaggorflag; som nationalitetssymbol äv. ensignflaggor koll. äv. bunting (sg.)vit flagga white flag; flag of trucedata. flagutsättande av flagga flaggingmus., på notskaft tailintransitivt verb~de, ~tfly (display) a flag (resp. flags), put out flags; sjö. fly the coloursflagga på halv stång fly the flag at half-mastdet flaggas för… the flags are out in honour of…flagga med visa upp el. t.ex. sina kunskaper show off, make a show of
stångsubstantiv~en, stängerpole; flagg~ äv. staff; tunnare, för t.ex. gardiner äv. rod; horisontal samt i galler o.d. bar; räcke el. äv. för kläder rail; tvär~ el. t.ex. på herrcykel crossbarhålla ngn stången bildl. hold one's own against sb, keep sb in checkflaggan är på halv (hel) stång …at half (full) mastlängd:av t.ex. kanel el. lack el. smink stick; av vanilj pod
femräkneordfivevi fem the five of usvi var fem there were five of usfem och fem fem åt gången five at a timefem och femtio kronor five kronor and fifty örevinna med 5–3 win [by] 5–3alla fem bröderna all the five brothersha (kunna) ngt på sina fem fingrar have sth at one's finger-tips (finger-ends), know sth from A to Z, know sth like the back of one's handen fem sex gånger [some] five or six timesfem hundra (tusen) five hundred (thousand)tåget går 5.20 the train leaves at five twenty (at twenty minutes past five)han kom klockan halv fem …at half past four, four-thirty; vard. half fourhjärter fem kortsp. [the] five of heartslinje 5 buss [bus] number 5, the [No.] 5han bor [på] Storgatan 5 vanl. he lives at [No.] 5 Storgatan
1 stämmasubstantiv~n, stämmorröst voice; mus. part; i fuga voice; i orgel stopförsta (andra) stämma first (second) partgöra sin stämma hörd make one's voice heardsjunga i stämmor sing in parts
transitivt verbstämde, stämtmus. tune <efter, till to>stämma…en halv ton högre (lägre) pitch…a semitone higher (lower)stämma ett instrument högre (lägre) raise (lower) the pitch of an instrumentförsätta i viss sinnesstämning o.d. dispose, makedet stämmer till eftertanke it makes you think, it gives you food for thought
intransitivt verbstämde, stämtgå ihop, överensstämma correspond, tally, agree <med with>kassan stämmer …balancesdet stämmer! that's correct (right, it)!, quite right!, quite so!det stämmer inte el. det är något som inte stämmer there's something wrong somewhere, it doesn't make sense (add upp)
partikelverbstämma avstämma av ngt mot en lista tick…off on a list, check…against a liststämma av med ngn check with sbstämma infalla inalla stämde in i sången everyone joined (chimed) in the songpassa in apply, be applicable < to>stämma nedstämma uppstämma överensagree, tally, correspond <med with>inte stämma överens disagree, fail to tally, fail to correspond <med with>
3 enräkneordettallm. one; fören. ibland a; framför vokalljud anen och en i gåsmarsch one by one, in single fileen för alla och alla för en one for all and all for one; hand. jointly and severallyen och annan, o. liknande ex.se under enen och samma one and the samei ett för allt all includeddet kommer på ett ut it is all the same (all one), it all comes to the same thing [in the end]en [enda] dag in one [single] dayRom byggdes inte på en dag Rome was not built in a dayen gång once; se vidare gångdet tog en och en halv timme …an (one) hour and a half, …one and a half hoursett hundra femtio a (one) hundred and fiftyett tusen fem hundra one (a) thousand five hundred; jfr fem, två, tremed sammansättn.en till el. ytterligare en el. ännu en another [one]; en men inte fler one moreen gång till once moreen kopp kaffe till another (resp. one more) cup of coffee
obestämda artikelnetta; framför vokalljud anett backkrön the top of a hillspringa som en galning …like mad, …like a madmanen herr Ek a certain Mr Ek, one Mr Eken kaffe[, tack]! vid beställning a coffee, please!en annan, se under annanen del, se under delframför vissa subst. där man inte kan bilda pl. i eng., t.ex. a piece of, an item ofett gott råd a piece of (some) good adviceen smörgås a piece (slice) of bread and butteri vissa tidsadverbial spec. avseende förfluten tid oneen söndag (sommar) blev jag sjuk one Sunday (summer)…framför subst. som består av två delar som sitter ihop a pair ofen sax (tång) a pair of scissors (tongs)
pronomenett'en och annan' o.d.en och (eller) annan somebody [or other], a few (one or two) [persons], one here or thereett och annat a thing or two, a few (one or two) things, something; t.ex. i ett yttrande a point or two etc.av ett eller annat skäl for some reason or other, for one reason or anotherpå ett eller annat sätt somehow [or other]en eller annan av… one or other of…
han är en tråkig en he is a boring personni är mig ena konstiga ena! what a funny lot you are!
vanl. objektsform av 'man' one, a fellow osv.; jfr mandet skär en i hjärtat it cuts one to the heartens [egen] one's [own]vad ska en göra? vard.el.dial. what is one (a fellow etc.) to do?
någondet är en som vill tala med dig somebody…han (det) är en som vet vad han vill he is a fellow who…det måste stå i en(någon) av de här böckerna …one [or other] of these booksen sån som du (dig) a person like you
© NE Nationalencyklopedin AB