Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

hörnsubstantiv~et, =cornerfrån jordens alla hörn from the four corners of the earthi hörnet i vrån in the corneri hörnet av Kungsgatan och Sveavägen at the corner of…[alldeles] om hörnet [just] around the cornerfår jag vara med på ett hörn? may I join in?
snibbsubstantiv~en, ~arhörn corner; spets point; tipp el. ände tip; tre~ triangular cloth
hörnasubstantiv~n, hörnorse hörnsport. corner äv. boxn.lägga en hörna take a corner
fliksubstantiv~en, ~art.ex. på kuvert flap; data. tab; hörn av plagg corner; lösryckt bit patch, shred; bot. lobe
sneddatransitivt verb~de, ~tsnedda [av] t.ex. hörn cut…off obliquely; tekn., fasa av bevel, chamfertransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tsnedda [över] gatan slant across…, cross…
vinkelsubstantiv~n, vinklarmatem. angle; hörn corner; vrå nookrät (spetsig, trubbig) vinkel right (acute, obtuse) anglebilda 30° vinkel (en vinkel på 30°) mot ytan form an angle of 30° with…byggd i vinkel built L-shapedi rät vinkel mot golvet at right angles to…, perpendicular to…alla vinklar och vrår all the nooks and corners (crannies), every nook and corner (cranny)
kantsubstantiv~en, ~erallm. el. ytter~ edge; bård o.d. border, verge; på plagg edging, trimming; på tyg selvage, selvedge; marginal margin; på kärl o.d. brim; bröd~ crust; ost~ rind; hörn cornertrasig i kanten …at the edge (om kopp o.d. brim)kant i kant edge to edgeställa på kant place on edgebildl.hålla sig på sin kant keep oneself to oneself, keep aloofkomma på kant med ngn fall out with sb, get on the wrong side of sbvara fin i kanten lättstött be oversensitive (struntförnäm stuck-up)
krypaintransitivt verbkröp, krupitcrawl; tyst o. försiktigt creep; om barn crawl; om växt creep, trailkrypa [fram] äv. go at a crawltåget kröp fram över slätten the train crawled (went at a crawl)…timmarna kröp fram the hours crept (crawled) bykrypa för ngn bildl. cringe (grovel) to sb, fawn on sbdet kryper i mig när jag ser det it gives me the creeps (makes my flesh creep) to see itkrypa i säng crawl into bedkrypa till korset humble oneself, eat humble pie, kiss the rod
partikelverbkrypa bakomt.ex. en buske creep (gömma sig hide) behind…krypa framkomma fram come out äv. bildl.krypa ihopt.ex. i soffan el. ett hörn huddle [oneself] up, nestle up; huka sig el. kura crouch; av fruktan o.d. cowerkrypa int.ex. genom fönstret (smygande) creep inkrypa in i sitt skal bildl. shrink (retire) into oneself (one's shell)krypa intill ngncuddle (huddle) up against sbkrypa ner [i sängen]nestle down (cuddle up) [in…]krypa omkringom barn crawl about (around)krypa upp [i soffhörnet o.d.]huddle [in…]; för att mysa curl up [in…]
delatransitivt verb~de, ~tsärdela divide; dela upp divide (split) [up] (jfr dela uppunder dela); partition; stycka cut up (jfr stycka) <i into>dela med 5 divide by 512 kan delas med 3 äv. 12 is divisible by 3det är ingenting att dela [på] it is not worth dividing [up]dela i lika delar el. dela sinsemellan el. delta i sharedela en flaska vin [med] split (share) a bottle of wine [with]dela ngns glädje (vinsten, ngns åsikt) share sb's joy (the profits, sb's view)dela rum [med] share the same room [with]dela lika share and share alike; om två äv. go fifty-fifty
reflexivt verb~de, ~tdela sig divide; dela upp sig divide up, separate; förgrena sig äv. branch [off]; om t.ex. väg fork; klyva sig äv. split up <i into>folkmassan delade sig the crowd parted
partikelverbdela avdela [upp] divide [up], partition <i into>; avskilja partition off <ett hörn av ett rum a corner of a room>dela av ett ord divide a worddela inse indeladela med sig [åt andra]share with other peopledela med sig av ngt åt ngn give sb a little (bit) of sthdela uppindela divide up, break up <i into>; fördela distribute; sinsemellan share <mellan (på) among[st]om tvåskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasbetween>dela upp sig divide (split) up; jfr deladela utdistribute, deal (give) out; i småportioner dole out; fördela äv. portion (share) out; t.ex. proviant, ransoner äv. serve out; t.ex. gåvor, medicin, livsmedel äv. dispensedela ut brev (paket) distribute (avlämna deliver) letters (parcels)bolaget delar ut betalar i utdelning 5 % the company pays a 5% dividend
trängatransitivt verbträngde, trängtdriva el. pressa el. trycka drive, press; skjuta push, jostle; tvinga force
intransitivt verbträngde, trängtvara trång be (feel) too tight; om sko äv. pinch
partikelverbtränga bortpsykol. represstränga fram~ in el. ~ igenom o.d. penetratetränga fram ur äv. emerge (come out el. forth) fromtränga sig fram t.ex. genom folkmassan push one's way forwardtränga sig förbiforce one's way pasttränga sig företränga sig före i kön push oneself forward in (jump) the queuetränga igenompenetrate, permeatehans idéer har trängt igenom …are now generally accepted, …have prevailedtränga ihop t.ex en massa människorcrowd (pack)…togethertränga ihop sig om flera personer crowd togetherni måste tränga ihop er äv. …get closer togethertränga intr.:tränga in ngn i ett hörn press (osv., jfrI) sb into a corneritr.o.rfl.:tränga in (in i…) el. tränga sig in (in i…) force one's way in (into…); bryta sig in break in (into…)tränga in i ngt sätta sig in i, fördjupa sig i penetrate [into] sth, immerse oneself in sthtränga nedpermeate <it.ex. jordenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasthrough>tränga påtränga sig på ngn vara påträngande thrust oneself (obtrude, butt in) on sbförlåt att jag tränger mig på stör pardon my intrusiontränga tillbakapoliserna trängde tillbaka de nyfikna the policemen pressed (thrust)…backtränga undantränga undan ngn push sb aside, push sb out of his (resp. her) placede gamla idéerna har trängts undan av nya the old ideas have been superseded by new onestränga utom t.ex. folkhop crowd outtränga ut ngn i gatan force sb out…det nya modet har trängt ut det gamla the new fashion has superseded (displaced) the old onegasen trängde ut genom dörrspringan the gas was escaping (leaking out)…
© NE Nationalencyklopedin AB