Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

högeradjektiv och subst och adverbrighthan är min högra hand he is my right-hand mankomma från höger come from the righthöger hand ser man… el. till höger ser man… on your (the) right you see…höger sida om on the right-hand side ofgå på höger sida! keep to the right!sitta till höger om sit to the right of
substpolit.högern the Right; som parti the Conservatives (pl.)boxn.en rak höger a straight right
tvärgatasubstcrossroadnästa tvärgata till höger the next turning to the right
företrädesubstförmånsställning preference, priority <framför over>lämna företräde åt trafik från höger give way to traffic coming from the right
väjaverbväja el. väja undan make way <för for>, give way <för to>väja undan för slag dodgeväja åt höger move to the right
vänsteradjektiv och adverbleftvänster sida left side, left-hand side; se högerför vidare ex.
substpolit.vänstern the Leftsport.en rak vänster a straight left
svängaverbswingvifta med wavevända turnsvänga om hörnet turn the cornersvänga åt höger turn to the rightvibrera vibrateom vind change
verb och partikelverbsvänga avsvänga in påen gata turn intosvänga omturn round; amer. turn around; om vind veer round
åtprepositiontill to; i riktning mot towards, in the direction ofåt höger to the rightnicka åt ngn nod at sbropa åt ngn call out to sbskratta åt laugh atge ngt åt ngn give sth to sbköpa ngt åt ngn buy sth for sbtvå åt gången two at a time
adverbskruva åt ngt screw sth tight, tighten sth
örasubsteardra öronen åt sig get cold feet; vara på sin vakt become waryha öra för musik have an ear for musichöra dåligt på det högra örat hear badly with one's right earhan talade för öraa öron he was talking to deaf earsvara döv på höger öra be deaf in one's right earvara på örat vard., berusad be drunk, be tipsyvara skuldsatt upp över öronen be head over heels in debthandtag handle; på tillbringare ear
2 ompreposition'omkring' round; spec. amer. aroundha en halsduk om halsen have a scarf round one's neckfalla ngn om halsen fall on sb's neckjag är kall om händerna my hands are coldom läge ofnorr om north ofpå, om tidom dagen (dagarna) in the daytime, by daytvå gånger om dagen twice a dayom fredagarna on Fridaysom morgnarna in the morningåret om all the year roundinom, om tidom ett år in a year, in a year's timei dag om sex veckor six weeks from today'angående' etc. about, ofhistorien om the story about (of)'över' (ämne etc.) onföreläsa om lecture on'på', om antalen grupp om 40 personer a group of 40 people
adverb'omkring'en bok med papper om a book wrapped in paperhelt om! about turn!höger om! right turn!'på nytt'måla om repaintmånga gånger om many times overgöra om re-make
hållaverbhold; behålla keep; innehålla containhålla farten keep up the speedhålla ett föredrag give a lecturehålla sitt löfte keep one's promisehålla ett möte hold a meetinghålla ett tal make a speechhålla tiden vara punktlig be punctualaffärerna håller stängt the shops are closedhålla till höger keep to the rightvara slitstark last; om t.ex. rep, spik hold; inte spricka not break; om is bearhålla på en häst bet on a horse, back a horsehålla på ett lag support a teamhålla sig i viss ställning hold oneself; förbli el. vara keep, keep oneself; förhålla sig keep; förbli remain, stayhålla sig väl med ngn keep in with sbhålla sig behärska sig restrain oneselfhålla sig stå sig: om t.ex. matvaror keep; om väderlek hold, lasthålla sig med bil kosta på sig keep a carhålla sig till inte lämna keep to, stick to
verb och partikelverbhålla avtycka om be fond ofhålla efter övervaka ngnkeep a close check on sbhålla fastholdhålla fast vid stick tohålla sig fast vid hold on to, cling on tohålla förhålla för öronen hold one's hands over one's earshålla sig för sig själv keep to oneselfhålla ihålla i fast ngt hold sthhålla i sig fortsätta continuehålla ihophålla ihop ngt keep sth togetherinte gå sönder hold togethervara ett par, vara tillsammans go steadyde håller ihop they are going steadyhålla sig innekeep indoorshålla kvarfå att stanna kvar keep; hålla fast holdhålla sig kvar remain, manage to remainhålla med ngninstämma agree with sbhålla påvara i färd medhålla på att skriva be writing; sysselsatt med be busy writinghålla på med ngt be busy with sthfortsätta go on, keep on; vara last; vara i gång be going onvara nära atthålla på att göra ngt be on the point of doing sthhålla tilllive, behålla undanväja keep out of the way <för of>hålla sig undan gömd keep in hiding <för from>hålla upphålla upp dörren för ngn open the door to sbregnet höll upp it stopped raininghålla ututhärda hold out
© NE Nationalencyklopedin AB