Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

högeradjektivbest. högraadverbright; (attr. äv.) right-handhöger hand el. högra handen the (one's) right handhöger hand till höger ser man… on your (the) right you see…han är min högra hand he's my right-hand manhöger sida (högra sidan) [om] on the right-hand side [of]gå på höger sida! keep to the right!substantivoböjl.komma från höger …from the righttill (åt) höger to the rightse till höger look [to the] rightomkörning till höger overtaking on the rightsitta (vara belägen) till höger om …to (on) the right oftill höger om mitten polit. right-of-centre~npolit.högern allm. the Right; som parti the Conservatives (pl.)~nboxn.en [rak] höger a [straight] right
skoskavsubstantiv~etchafed (galled) feet (pl.)jag har [fått] skoskav på höger fot my right foot is chafed
tvärgatasubstantiv~n, -gatorcrossroad, cross-streeten tvärgata till Storgatan a street off…, a turning away from…nästa tvärgata till höger the next turning on the right
marschsubstantiv~en, ~ermarch äv. mus.vara på marsch be on the marchinterjektionmarch!framåt marsch! forward, march!höger och vänster om marsch! dismiss!på stället marsch! mark time!marsch pannkaka! vard. off you go at once!
vänsteradjektivbest. vänstraadverbleft; (attr. äv.) left-hand; jfr motsv. ex. under högergöra ngt med vänster hand bildl.:vid sidan om …on the side; okoncentrerat …off-handedlysubstantivoböjl.till åt vänster to the left; jfr ex. under höger~npolit.vänstern allm. the Left~nboxn.en [rak] vänster a [straight] leftoböjl.vard., sättpå något vänster in some way or other, one way or the other
företrädesubstantiv~t, ~nförmånsställning preference, priority <framför over>ha företräde i rangordning take precedence <framför of (over)>lämna företräde åt trafik från höger give way to traffic coming [in] from the rightförtjänst advantage <framför over>; superiority (endast sg.) <framför to>hans fysiska företräden… his physical assets…
däromadverbom el. angående det (detta, den saken) about it (this el.bortgången that [matter])norr (höger) därom [to the] north (to the right) of itdärom kan vi vara eniga we can agree about thatdärom tvista de lärde on that point the learned disagree
väjaintransitivt verbväjde, väjtväja [undan] make way <för for>; give way <för to>väja för t.ex. svårigheter flinch, fight shy ofhan väjer inte för något är hänsynslös he stops at nothingväja undan för t.ex. slag dodgeväja åt höger move to the right
längstadjektivsuperlativlongest osv.; jfr långi det längsta så länge som möjligt as long as possible; in i det sista to the very lasthoppas i det längsta hope against hopeadverbi rumsbetydelse vanl. furthest äv. friare, farthest; ända right; jfr ex.; i tidsbetydelse vanl. longest; jfr långt, längejag har längst att gå I have the longest way to govara (räcka) längst last longestlängst bort furthest awaylängst fram [i salen] at the very front [of the hall]längst inne i lådan at the very back of…längst nere (ned) i flyttkartongen (på sidan) at the very bottom of…stå längst till höger …furthest to the right, …at the extreme rightlängst ute på udden right out on…
svängatransitivt verbsvängde, svängtsätta i hastig kretsrörelse swing; vifta med wave; vända turn; [som] på en tapp swivelintransitivt verbsvängde, svängtfram och tillbaka swing [to and fro]; svaja sway; fys., som en pendel oscillate; vibrera vibratesvänga med armarna swing one's armssvänga på höfterna sway one's hipsgöra en sväng (vändning) turn; i båge swing, curve, sweep; [som] på en tapp swivel; om vind changesvänga om hörnet turn the cornersvänga åt höger med fordon turn right, make a right turnopinionen har svängt public opinion has shifted (veered, swung round)reflexivt verbsvängde, svängt~ sig a) komma med undanflykter shuffle, prevaricate b)svänga sig med latinska citat lard one's speech with…, flaunt…
partikelverbsvänga avsvänga av åt vänster turn off to the leftsvänga av från vägen turn off…svänga ihopt.ex. en måltid knock up; historia o.d. knock offsvänga insvänga in på en gata turn (swing) into…svänga runtturn (swing) round; hastigt spin roundsvänga ut
© NE Nationalencyklopedin AB