Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

substantiv~ethaybärga gather in hay
bingesubstantiv~n, bingarlår bin; hö~ mowvard., hop heap
hässjasubstantiv~n, hässjorhay-drying racktransitivt verb~de, ~thässja pile hay on drying racks
tottsubstantiv~en, ~arav hår el. tuft; av lin head <båda medskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof framför följande ord>
bärgningsubstantiv~en, ~arsjö. salvage; av segel taking in; av hö harvestbegära bärgning av bilen ask for the car to be towedutkomst livelihood, subsistence
bärgatransitivt verb~de, ~tpersonel.bildl. save, rescue; sjö. salvage; bil tow; segel take in, down; hö, skörd etc. gather (garner) inreflexivt verb~de, ~tbärga sig behärska sig contain oneself; ge sig till tåls wait
bredatransitivt verbbredde, brettspreadbreda en smörgås butter a slice of bread; göra en smörgås med pålägg make a sandwich
partikelverbbreda pålägga på spread, put on; stryka på spread (put)…onvard., överdriva lay it on thickbreda utspread out (hö o.d. about); något hopvikt unfold; något hoprullat unrollbreda ut sig spreadbreda ut sig om ngt tala omständligt expatiate (enlarge) upon sth
vändatransitivt verb och intransitivt verbvände, väntturn; rikta äv. direct; turn over, tosslyckan vände the (his etc.) luck changed (turned)vinden vände the wind changed (veered)vända [om (tillbaka)] turn back; åter~ return; sjö., tr. bring…about; itr. go (put) about, veer äv. om vind[var god] vänd ! (förk.v.g.v.) please turn overförk.PTO; amer. äv. overvända sina steg hemåt turn (direct) one's steps…vända [med] bilen turn…roundmed ansiktet vänt mot solen facing…, with one's face to…vända om hörnet turn [round] the cornervändangt turn…vända på sig turn roundvända [på] bladet turn [over]…vända på huvudet turn one's head [round]vända [på] patienten turn…overvända på klacken turn on one's heelvända på steken bildl. turn (take) it the other way round; vända på sig turn overvända och vrida på ett problem turn…over in one's mind[försöka] vända allt till det bästa [try to] make the best of things (it)
reflexivt verbvände, väntvända sig turn; kring en axel äv. revolve; om lycka change, turn; om vind shift, veervända sig [om], se under vända[det är så att] det vänder sig i magen på mig it makes my stomach turnvända sig i sängen turn over in the (one's) bedligga och vrida och vända sig i sängen toss and turn in bedvända sig ifrån turn away from; överge desertvända sig [om] mot ngn turn to (towards) sbvända sig mot väggen turn to (face) the wallvända sig till ngn a) vända sig om mot ngn turn to sb b) rikta sig till ngn address [oneself to] sb; för att få ngt apply to sb; vädja till ngn appeal to sbinte veta vart man ska vända sig not know where (which way, till vem to whom) to turn
substantiv~n, vändorsvängköra en vända med bilen go for a ride (spin) in the cargå en [liten] vända take a [little] strollomgångi första vändan the first time round; i första försöket at the first attemptpartikelverbvända bortvända bort ansiktet från ngt turn away one's face from sthvända bort blicken från ngt avert one's gaze from sthvända sig bort turn aside (away)vända sig motvända omitr.vändatillbaka turn back; åter~ returntr.vända sig om turn [about], turn (plötsligt swing) roundvända sig om efter ngn turn [round] to look at sbvända sig om mot ngn turn towards sbvända tillbakaåtervända returnvända upp och ned på ngtturn…upside-down; bringa i oordning turn…topsy-turvy; t.ex. ngns planer mess up…vända ut och in påturn…inside out; fickor turn out…vända återse återvända
© NE Nationalencyklopedin AB