Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

härifrånadverb (jfr äv. därifrån)lokalt from here; från denna plats, punkt äv. from this place (point)[bort (borta)] härifrån away [from here]långt härifrån far from here, far offut härifrån! försvinn get out of here!härifrån och dit from here to theregå (resa osv.) härifrån leave [here]från denna osv. from thisbortsett härifrån apart from this [fact]det är härifrån han har fått sina idéer this is where he [has] got…from
ochkonjunktionandoch dylikt, se under dylikoch så vidare (förk.osv.) and so on, and so forth, et ceteraförk.etc.de gick två och två …two by two, …in pairsbättre och bättre better and bettersvårare och svårare more and more difficult, increasingly difficulthärifrån och dit from here to therehan satt och läste en bok he was (sat) reading a book
1 resasubstantiv~n, resorfärd:allm. el. säeskilt till landsel.bildl. journey; till sjöss voyage; om alla slags resor, mera vard. trip; forsknings~ expeditionGullivers resor Gulliver's travelsenkel resa kostar 750 kronor the single fare is…fri resa travelling expenses paid, free travellycklig (trevlig) resa! pleasant journey!, bon voyage! fr.börja en resa start [out] (set out, embark) on a journey osv.hurdant väder hade ni resan? …on your trip?under resan during (on) the journey, on the wayjur., gångförsta resan the (a, his etc.) first offencesju resor värre ten times worse
intransitivt verbreste, restfärdas travel, journey; till ett visst mål vanl. go <till to>; av~ leave, depart; på längre resa set out <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>resa i affärer travel on businessresa [i] 1:a klass travel first classresa jorden runt travel round the worldvi reser härifrån i morgon we leave (are leaving) here tomorrow
partikelverbresa bortgo away <från from>resa bort från äv. leave; se äv. bortrestresa förbigo past (by), pass by; passera passresa förego on ahead <ngn of sb>resa igenompass through; ett land äv. cross, travel across (through)resa in i ett landenter…resa omkringtravel [about], get aboutjag reser omkring i England äv. I am touring [in]…resa över tillgo over (across) to; över vatten äv. cross over to
synasintransitivt deponensverbsyntes, syntsvara synlig be seen, be visible, be in evidence; visa sig appear, showvi syns! vard. see you [later]!, be seeing you!fläcken syns inte the spot does not showhuset syns inte härifrån the house can't be seen from here, you can't see the house from heredet syns lång väg it stands (sticks) out a miledet syns [tydligt] att de är släkt it is obvious (evident) that…, it is plain to see that…det syns på honom att han… one (you) can tell by looking at him that he…det syntes på honom you could see it from the way he looked (by his appearance)synas till appear, be seenhan har inte synts till på länge he has not been seen about for a long timeframgå appearsom synes av rapporten as appears (is evident) from the reporthan är som synes svår att övertala as you see it is difficult to persuade himtyckas appear (seem) [to be]det synes mig vara överflödigt to me it appears (seems) [to be]…
slippatransitivt verb och intransitivt verbslapp, sluppit a)slippa [ifrån, (undan)] befrias från be excused from, be let off; undgå escape; undvika avoid; förskonas från be spared <ngti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknassth; att+ inf.i samtliga fallskiljetecken mellan denna SCB och föreg. SCA saknas+ ing-form>; bli kvitt get rid of
b) inte behöva not have to, not need [to]du slipper [göra det] you needn't [do it], you don't need (have) to [do it]jag hoppas jag slipper se honom igen …I have seen the last of himhon slapp betala she didn't have to payför att slippabesvär to save (avoid)…låt mig slippa höra eländet I don't want to have to listen to…slipp låt bli då! don't then!vad skönt att slippa honom (den etc.)! good riddance!
släppasslippa över bron be allowed to pass…ingen slipper härifrån nobody is allowed to leave [here]
partikelverbslippa framkomma igenom get through; släppas igenom be let through; släppas förbi be allowed to passslippa förbi [ngn]get past [sb]; slinka slip past [sb]slippa igenomget through; släppas be let through; slinka, äv. om sak slip throughslippa inget in; släppas in be let in, be admittedslippa lösget (break) loose; bli släppt el. ur fängelse o.d. be set free; om eld break outslippa undantr. escapeitr. get (be let) off, escape <med en varning with…>slippa lindrigt undan get (be let) off lightlyslippa urdet slapp ur mig it slipped out of me <att… that…>
höratransitivt verb och intransitivt verbhörde, hörteg. el. friare hear; få veta äv. learn, be told a)utan obj. o. med adv. best.jag hör dåligt jag har dålig hörsel I'm hard of hearing; just nu I can't hear very wellhör du illa? are you deaf? b)med enbart obj.han tycker om att höra sin egen röst he likes [to hear] the sound of his own voicehöra ett vittne hear (examine) a witnessså får du inte göra, hör du det? …do you hear? c)med [obj. o.] inf.hon hörde honom komma nedför trappan she heard him coming downstairshöra sitt namn nämnas hear one's name mentionedjag har hört sägas att… I have heard [it said] (been told) that…höra talas om hear of d)med [obj. o.] prepositionsbest.höra av (genom) ngn att… learn from (be told by) sb that…jag hör av (på) namnet att… I hear by the name that…har du hört något från honom? have you heard from him?det hörs på honom att… you can tell by his voice that…han ville inte höra på det örat he just wouldn't listen e)i passiv formdet hörs att han är arg you can hear…det hörs bra härifrån you can hear well from heretala högre, det hörs så dåligt …I (resp. we) can't hear youvi hörs! som avskedsord we'll get in touch; vard. talk to (catch) you later! f)i imper.hör! listen!hör och häpna! wait for it!hör du [du], är det sant att look here,…, listen,……och hör sen! …and that's that! g)höra hear, learn, be told h)låta höra: låt höra! out with it!det låter ju höra sig förefaller rimligt that's quite plausible; låter ju bra that's something like
intransitivt verbhörde, hörthöra till a) om ägandeel.medlemskap belong to; vara medlem[mar] av el. äv. be a member (resp. members) of b) vara en av be one of; vara bland be among c) vara tillbehör till o.d. go withdet hör till yrket it goes with…, it is part of…det hör inte till saken, se det hör inte hitunder hörahöra under en rubrik o.d. come (fall, belong) under
partikelverbhöra av ngnhear from sbjag hör av mig nästa vecka I'll be in touch…, you will hear from me…han har inte hört av sig we (they etc.) haven't heard from him, there's no news from himhöra ditbelong there; jfr höra hitnedanhöra efterta reda på find out; fråga inquire <om ngt (ngn) about sth (sb)>höra sig förinquire <om ngt about sth; hos of (at)>höra hithöra hemma här belong heredet hör inte hit (dit) till saken that's got nothing to do with it, that's beside the point, that's neither here nor therehöra ihopbelong together; bruka följas åt go togetherhöra ihop med be connected with; bruka åtfölja go withhöra pålistenhöra på ngn (ngt) listen to sb (to sth)höra på vad som sägs listen to what…hör på nu! now listen!höra tilldet hör till anses korrekt [att man ska (+ inf.)] it is the right and proper thing [for one to + inf.]; ärbrukligtel.lämpligt it is the done thing [to + inf.]höra upplyssna pay attention
vägsubstantiv~en, ~areg. (anlagd) road; framför allt mera abstr. o. bildl. el. vanl. way; rutt äv. route; färd~,resa journey; gång~ walk; åk~ drive, ridedygdens väg the path of virtueen timmes väg [att gå (köra)] härifrån one hour's walk (drive) from herevägen till lycka och framgång the way (road) to…allmän väg public roadhär skils våra vägar this is where our ways partdet är lång vägtill it is a long way…det märks lång väg (långa vägar) it stands out a mile; bildl. äv. you can see it a mile awayär det här rätta vägen till…? is this the right way to…?, is this right for…?bana väg för clear (bildl. pave) the way <för for>bryta nya vägar bildl. break new ground, strike out new pathsgå (resa) sin väg go away, leavegå din väg! go away!gå sin egen väg (sina egna vägar) go one's own waygår (ska) du samma väg som jag? are you going my way?vilken väg gick de? which way did they go?, which road did they take?vägen fram walk along the roadvägen rakt fram go (walk) right on, follow the road (resp. path)det gick vägen! vard., det lyckades it worked (clicked)!om ni har vägarna förbi if you happen to be coming this way (in this direction)jag hade vägarna förbi I was [just] passing byspärra vägen för ngn bar (block) sb's wayvart ska du ta vägen? where are you going (off to)?; iron. o.d. where do you think you're going?vart har hon (boken) tagit vägen? where has she (the book) gone (got to)?, what's become of her (the book)?jag vet inte vart jag ska ta vägen I don't know where to go; bildl. I don't know what to dovisa ngn vägen show sb the wayvisa vägen show (lead) the way äv. bildl.
med föreg. prep.:i väg adv. offbära i väg, se bära avunder bärage sig i väg, se ge sig avunder gekomma i väg, se komma ivägunder kommastå i vägen för ngn stand in sb's way äv. bildl.; skymma stand in sb's lightnågot i den vägen something like that (it), something of the sort, something in that linevara på väg till… be on one's way to…; om fartyg äv. (vara destinerad till) be bound for…följa ngn en bit på väg[en] accompany sb part (a bit) of the wayundervägen såg vi… on the (our) way (under färden as we went along) we saw…på den vägen är det vard., så förhåller det sig that's how (the way) it isstanna (mötas äv. bildl.)på halva vägen stop (meet) halfwayfortsätta på den inslagna vägen continue on the career (course) that one has entered uponhan är på god väg att bli ruinerad vanl. he is well on the road to (is heading straight for) ruinjag var [just] på väg att säga det I was about (was just going) to say it; var nära att I was on the point of saying itpriserna är på väg uppåt prices are on the increasepå elektronisk väg electronicallypå mekanisk väg mechanically, by mechanical meansfå veta ngt på privat väg …from a private source, …privatelyvara [inne] på rätt väg be on the right track äv. eg.inte på långa vägar not by a long way (vard. chalk)hur ska man gå till väga? …set (go) about it?gå ur vägen för ngn go (get) out of sb's way, keep clear of sbur vägen! get out of the way!, stand aside!det skulle inte vara ur vägen om… it would not be a bad thing if…vid vägen vägkanten on (by) the roadside
viljasubstantiv~n, viljorallm. will; filos. el. gram. äv. volition; önskan wish, desire; avsikt intentionden fria viljan free willdu har din fria vilja you are your own mastervisa sin goda vilja …good willmin sista vilja testamente my last will and testamentstridiga viljor contending willsdriva igenom sin vilja el. driva sin vilja igenom work one's willfå sin vilja fram have it one's own wayrätta sig efter ngns vilja äv. conform to sb's wishesmed bästa vilja i världen with the best will in the worlddet går nog med lite god vilja …with a little good willjag gjorde det mot deras (min etc.) vilja …against (contrary to) their (my etc.) will (wishes)
transitivt verb och intransitivt verb och hjälpverbville, velatÖversikt:önska want; svagare wish; högtidl. desire; ha lust, tycka om like; ha lust, vara benägen care; finna för gott choose; behaga please; mena el. ämna mean; vara villig be willing <samtliga medskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto framför följande inf. (vanl. äv. då inf. är underförstådd)>vilja ha ofta want äv. åtråvill du vara snäll och (skulle du vilja) + inf. (hövlig uppmaning) [will you] please + inf., would you mind + ing-formjag vill önskar att du ska göra (att du gör) det I want (wish, desire, ser gärna would el. should like) you to do itjag vill tillåter inte att du ska göra (att du gör) det I won't have you doing itjag önskar [att] du ville göra det I wish you would…vill du ha det här fotot? – Ja, det vill jag would you like…? – Yes, I would (– Yes, please)om du vill göra det, måste du if you want (ämnar mean) to…om du ville göra det, vore jag tacksam if you would…; se äv. vill helstunder helst, vill sägaunder sägam.fl.
Ex.:
a)med att-sats (för konstr. i allm. se ovan):jag vill inte att man ska säga att… I don't want (starkare I won't have) it said that…jag vill inte att det ska bli någon diskussion I don't want there to be…vad vill du [att] han ska göra? what do you want (wish) him to do?, what would you like him to do?; han kan ju ändå inte göra något what do you expect him to do?du kanske hellre skulle vilja att han följde med? perhaps you would prefer it if…?om han hade velat att jag skulle hjälpa honom… if he had wanted me to help him…Gud vill att människan skall God wills that… b)övriga fall:att vilja och att önska är inte detsamma willing and wishing are…jag både vill och inte vill I want to and I don't want to, I am in two minds about itjag vill inte gärna vill helst slippa I would rather notgick du dit? – Nej, jag ville inte …No, I didn't want (hade inte lust care) tohan lät mig göra som jag ville he let me have my own waydu måste göra det antingen du vill eller inte …whether you want to (tycker om det like to, like it) or notkom när du vill come when[ever] you like (please, wish)vi kan gå ut om du vill har lust …if you like (önskar want [to], wish [to])du kan om du [bara] vill you can if only you want to[gör] som du vill [do] as you like (please, wish), please (suit) yourselfom Gud vill …God willing, …please Godhan må vara hur intelligent han vill however…he may besäg det till honom! – Det vill jag inte …I don't want (har inte lust care) toska jag säga det till honom? – Nej, det vill jag inte jag vill inte att du gör det …No, I don't want you tojag är ledsen om jag sårade dig, det ville jag inte …I didn't mean tovill du ta en promenad med mig? – Ja, det vill jag gärna …Yes, I would (should) like toom du vill kan vi gå dit – Vill du det? …Would you like to (that)?vet du vad jag skulle vilja? …what I would (should) like to do?vad vill du? what do you want?; vad är det? what is it?vad vill du mig? what do you want [from me]?gör vad du vill do as you like (please, wish)han får allt vad han vill he gets everything he wantshan får säga vad han vill …what[ever] he wants [to] (likes)han vet vad han vill he knows what he wants, he knows his own mindjag vill bara ditt bästa I only want what's best for you, I only wish your goodjag vill önskar [åka] till Stockholm I want to go to…jag vill inte [åka] till Stockholm I don't want to go to…; har inte lust att I don't care to go to…jag vill gärna (skulle gärna vilja)följa med I would (should) [very much] like to…, I'd love to…jag vill gärna hjälpa dig, men I would (should) be glad to…, I would (should) willingly…jag skulle inte vilja (hade inte velat) göra det för aldrig det I would not do (have done) it…jag skulle vilja ha… I would (should) like [to have]…jag vill inte ha ta emot den I don't want (starkare I won't have) itjag vill hellre ha te än kaffe I would rather have…det vill jag hoppas I do hope sovi vill meddela att… i brev we would (wish to) inform you that…jag vill minnas att I seem to remember……vill jag minnas …if I remember rightlyjag vill (skulle vilja) råda dig att (+ inf.) I would (should) advise you to + inf.det vill jag gärna tro I am quite prepared to believe thatvill du är du villig att göra det? will you (are you willing to) do it?du (han) tycks inte vilja it seems as if you don't (he doesn't) want to…vill du inte ha lite mer te? won't you have…?vad vill du ha att dricka? what will you have (what do you want) to drink?vad vill du ha [betalt] för den? what do you want (ask) for it?du vill väl inte påstå att… you surely don't mean (you are not trying) to say that…vill du (skulle du vilja) räcka mig den där boken? will (would) you pass me (mind passing me)…?vill du (skulle du vilja)har du lust att se på mina frimärken? would you like (care) to have a look at my stamps?han vill gärna skylla ifrån sig he is apt (inclined) to…, he tends to…vill du vara tyst? var tyst! will you be quiet!det ser ut att vilja bli en fin dag it looks like being (promises to be)…snöret vill gärna gå av the string is apt to…motorn ville inte starta the engine would not startarbetet vill aldrig ta slut …seems never to end
reflexivt verbville, velatdet ville sig inte riktigt för mig things just didn't go my way, I just couldn't manage itom det vill sig väl if all goes well
partikelverbvilja avjag vill av här I want to get off herevilja bortjag vill bort härifrån I want to get away from herevilja framjag vill önskar komma fram I want to get throughvilja förbijag vill förbi I want to pass (get past)vilja hemjag vill hem I want to go homevilja injag vill in I want to go (come, get) in (inside)vilja tilldet vill till att du skyndar dig you will have to hurry updet vill mycket till innan han ger upp it takes a lot to make him give upvilja tillbakajag vill tillbaka hit I want to come back; dit I want to go backvilja utjag vill ut härifrån I want to get out of herejag vill ut och gå I want to go out for a walkvilja åtvilja åt skada ngn want to get at sbhan vill åt ha dina pengar he wants to get hold of (has designs on) your money
© NE Nationalencyklopedin AB