Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hälsningsubstantiv~en, ~arallm. greeting; speciellt mil. salutehälsning[ar] som man låter framföra el. äv. respects (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasförtroligare regards (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknastill närmare bekant love (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasbud message[s (pl.)]hjärtliga hälsningar från… (till…) i brevslut kindest (kind, best) regards from… (to…); mera intimt love from… (to…)Med vänlig hälsning, Jan i brevslut Yours [very] sincerely, Jan
honnörsubstantiv~en, ~ermil.:hälsning salute; hedersbevisning honours (pl.)
obesvaradadjektiv-svarat, ~eunanswered; om hälsning unreturnedobesvarad kärlek unrequited love
hejinterjektionvard., hälsning el. utrop hello!, hi [there]!, hallo!hej [då]! adjö bye-bye!, cheerio!hej så länge! so long!de pucklade på varandra hej vilt they went at each other hammer and tongsman ska inte ropa hej [förrän man är över bäcken] don't crow too soon, don't halloo till you are out of the wood[s]
framföratransitivt verb-förde, -förtöverbringa convey; speciellt hälsning äv. give; deliver äv. uttalaframföra ett klagomål lodge (make) a complaintframföra en (sin) ursäkt offer an apology (one's excuses)framföra ett önskemål (sitt tack, sin åsikt) express a wish (one's thanks, one's opinion)är det något jag kan framföra [till…]? i telefon o.d. can I give[…]a message?uppföra el. förevisa present, produce, put on; musik perform; sjunga sing; spela playfordon drive
2 hälsatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tvälkomna greet; högtidl. salutehälsa ngn välkommen bid sb welcome, welcome sbsäga goddag o.d. vid personligt mötehälsa [på ngn] say how do you do [to sb]; förtroligare say hello (hi) [to sb]; ta i hand shake hands [with sb]; mil. salute [sb]skicka hälsninghälsa [till ngn] send [sb] one's compliments (formellare respects, förtroligare regards, love)hälsa dem så mycket [från mig] give them my regards (my love)hälsa din fru [så mycket] vanl. please remember me to your wifehan hälsar att… he sends word that…vem får jag hälsa från? i telefon who is speaking, please?, what name, please?; när den efterfrågade inte kan ta samtalet who should I say called?hälsa på [ngn (hos ngn)] besöka call round [on sb], drop in (stop by) [to see sb]han kom och hälsade på [mig] …to see me
varmadjektiv~teg.:allm. el. om t.ex. rum, kläder warm; 'varmare än ljummen' el. om t.ex. mat, bad hot; bildl. el. om t.ex. vänskap, rekommendation warm; hjärtlig el. om t.ex. hälsning, mottagande hearty, cordial; glödande fervent, ardenttre grader varmt three degrees above zero (above freezing-point)ett varmt bad a hot bathen varm beundrare a warm (starkare an ardent) admireren varm blick a tender look (gaze)en varm dag a hot dayvarmt deltagande warm sympathyvarmt hjärta warm (generous) heartvarm korv hot dog (koll. dogs pl.)varma källor hot (thermal) springsmina varmaste lyckönskningar! heartiest congratulations!under den varma (varmaste) årstiden during the hot seasonbli varm i kläderna bildl. begin to find one's feetjag blev varm om hjärtat my heart warmedvarm tekn. get over-heated, run hotkänna sig varm äv. feel all aglowsoppan ska serveras varm …be served hottala sig varm warm to one's subjectvara varm om fötterna (händerna) have warm feet (hands)
genompreposition (se också under andra uppslagsord som konstrueras med genom, t.ex. missödeför uttrycket genom ett missöde)i rums- el. tidsbetydelse vanl. through; via via, by way ofhan gick genom parken he went (walked) through the parkfärden genom Sahara the journey across (the crossing of) the Sahararesa hem genom Tyskland travel home via (by way of) Germanyhan är den främste löparen genom tiderna he is the greatest runner of all timetitta in (ut) genom fönstret look in at (out of) the windowkomma in genom dörren äv. come in at (för att spec. framhäva vägen by) the doorkasta ut ngt genom fönstret throw sth out of the window; jfr äv. igenomanger förmedlare o.d. through; ombud el. överbringare bysälja varorna genom en agent sell the goods through an agentnyheten nådde dem genom pressen the news reached them through [the medium of] the pressskicka en hälsning genom ngn send…by sbanger medel:'av' by; 'medelst' by [means of]; uttr. orsak el. 'på grund av' el. 'tack vare' through, owing to, by, thanks togenom gifte by marriagegenom hans hjälp kunde jag through (thanks to) his assistance…genom köp by purchaseomkomma genom en olyckshändelse …through (owing to) an accidenttre genom fyra three divided by fouradverbse igenom
© NE Nationalencyklopedin AB